پرش به محتوا

هشت سال شکست وسرخوردگی امریکا و عربستان دریمن

هشت سال شکست وسرخوردگی امریکا وعربستان دریمن

نوشته :علی ظافر، سایت المیادین

مترجم:احمد مزارعی سه شنبه، 28، مارچ 2023پس از گذشت هشت سال ازجنگ بر ضدیمن ، چگونه عربستان مجبور شد از جنگ ومقابله به دیپلوماسی روی بیاورد؟ وچگونه این جنگ توانست محور اتحاد سه قوه قدرت، پول وائتلافات عربستان را با شکستی رسواکننده روبرو سازد؟

هشت سال از سرخوردگی امریکا – عربستان دریمن

بدون تردید مسلم شده است که ائتلاف نظامی در جنگ خود بر علیه یمن با شکست روبرو شده است ، و همچنین بسیار روشن است که مقاومت ملت یمن باعث شد که سعودیها به این شکست خود اعتراف کرده به یکباره از سیاست رودررویی به سیاست پراگماتیستی و مذاکره با محیط عربی و اسلامی خود روی اورند، این موضوع در نزد بسیاری از صاحبنظران ، از جمله خود آمریکایی ها مورد تایید است

دراینجا مفید بنظر میرسد که به اهداف وشعارهائی که ائتلاف جنگ علیه یمن درهشت سال پیش مطرح میکردند نگاهی بیندازیم ، انها ادعا میکردند که میخواهند یمن را به «محیط عربی» خود بازگردانند وتجاوز به یمن را با «رودرروئی با نفوذ ایرانی»وحمایت از «امنیت ملی عرب» وبازگرداندن «مشروعیت به صنعا» توجیه میکردند ، بخاطر این شعارهای واهداف براق ودروغین ، عربستان بر موجی از ائتلافات نظامی ،سیاسی، محلی واسلامی سوارشد وهزاران نفر مزدور از کشورهای مختلف به عربستان اورد وملیاردها دلار با هدف «شکست یمنیها» بمصرف رسانید وشکست دادن یمنیها رادرخلال چند هفته دردستور کار خود قرارداد. انچنانکه جان برینان، مسئول امنیت ملی امریکا دران زمان ، ازقول ولیعهد عربستان محمد بن سلمان نقل میکند :»سرنگون کردن حوثیهادرخلال چند هفته به پایان میرسد» (1)

همه این شعارها در حسرتها ولعنتها ی ائتلاف دشمنان ذوب گردید،ودرپایان راه ،عربستان خودرا تنها یافت که دربدر به دنبال مفری میگشت تا بتواند از ورطه هولناکی تاریخی که دران دست و پا میزد رهایی یابد، جنگ هشت ساله بر علیه زیدیها ویا حوثیهای یمنی ثابت کرد ائتلافی که برای کمک به بن سلمان تشکیل شده بود ، درحقیقت برای کمک به امریکا، انگلستان و»اسرائیل» میجنگید، کشورهائی که درزیر پرچم «ائتلاف عربی»گرد امده بودند ، پس ازانکه محمد بن سلمان انهارا دریک جلسه علنی درماه اوریل سال 2022، طلاق داد و به امان خدا رهایشان نمود ، دراین مرحله انها دچار تفرقه شده واکثرا بسوی رابطه علنی ومخفی با اسرائیل روی اوردند ، واز»ائتلاف» بجز نامی بی محتوا باقی نماند، درادامه بن سلمان با عجله مجلس هشت نفره دیگری تشکیل داد که میان انها نیز نظراتی که بیشتر به «توهمات غیر عملی» میماند وجود داشت، انها نیز بزودی ازیکدیگر جداشدند ونتوانستند هیچیک از اهداف نظامی ، سیاسی واستراتژیک عربستان را عملی کنند وبدتر اینکه انان نیز تبدیل به ائتلافی شدند که حامل انواع شکستها وسرخوردگیهای سیاسی بودند وبا گذشت زمان بمثابه سرباری بی عمل روی دست نظام سعودی ماندند ، دراین مرحله عربستان خودرا تنها ومضطر یافت که باید بطور تدریجی از درخت پایین امده وبه دنبال راهی باشد که بتواند با یمن قوی،توانا ومستقل گفتگو کند ، دراین مرحله عربستان دست به دامن میانجیگری عمان ، عراق ویا مراجع بین المللی دیگری گردید ، هیئتهائی به تکاپو افتاده وبسوی پایتخت یمن صنعا به دنبال طوق نجاتی روی اوردند که شاید عربستان بتواند بخشی از هیبت ازدست داده اش را برگرداند .

از رو درروئی ، تا دیپلماسی

تغییری که درسیاست خارجی عربستان طی هشت سال گذشته به وجود امد واز سیاست خشونت ودرگیری بسوی گفتگو وبه صفررساندن مشکلات انتقال یافت. این گفتگو ابتدا از قطر وترکیه اغاز شد (2) وتا اتفاقیه ای که درپکن میان ریاض وتهران امضا شد ادامه یافت ، سپس مذاکرات دوجانبه میان صنعا وریاض ادامه یافت ، اگر شکست ودستاورد تلخ هشت سال جنگ یمن وجود نداشت عربستان به مذاکره تن درنمیداد. درنتیجه این شکست جانکاه، سعودیه مضطر و مجبور گردید که برای نجات اولویتهای اقتصادی ، سرمایه گزاریها، توسعه وانرژی خود وارد مذاکره شده واز سیاست استفاده از جنگ وکشتار با یمن دست بردارد وبا کشورهای عربی واسلامی ازجمله ایران وارد مراوداتی صلح امیز شود، بویژه اینکه فاصله زمانی میان تحقق رویاهای خود درسال 2030، زمان زیادی نمانده ورو به کوتاهی میرفت (3)

این درست است که عربستان قدرت نظامی واقتصادی عظیمی بشمار میرود ، اما انها همه ثقل توانائیهای خودرا درمکان اقتصادی ونظامی خطائی بکار گرفته وبرنامه هایی خیالبافانه درمورد شکست دادن یمنیها درپیش گرفتند وغرق شدند وثمره این خیالبافی نمیتوانست بجز حسرت وسرخوردگی فعلی باشد ودرنتیجه ثروتهایشان برباد رفت ودرماندند وامروز پس از هشت سال وشکستی تاریخی، دریمنی که تاریخا شهرتش اینست که «گورستان متجاوزان» است، دست از پا درازتر، اجبارا به یمن تسلیم شدند.

پس از گذشت هشت سال ازجنگ بر ضدیمن ، چگونه عربستان مجبور شد از جنگ ومقابله به دیپلوماسی روی بیاورد؟ وچگونه این جنگ توانست محور اتحاد سه قوه قدرت، پول وائتلافات عربستان را با شکستی رسواکننده روبرو سازد؟سقوط سه گانه قدرت، مال وائتلافات

عربستان درجنگ خود بر علیه یمن برروی عناصر سه گانه قدرت ، ثروت وائتلافات عربی ،اسلامی وبین المللی تکیه واعتماد کرد واینچنین گمان میبرد که امریکا ستون مورد اعتماد وپایه اصلی پیروزی است ومیتواند حمایت لازم را برایش تامین کند وهیچگاه این فکر درمخیله انها خطورنمیکرد که سراسرجغرافیای کشورشان میدان فرود موشکها وپهپادها یمنی باشد وسراسر عربستان از نظر استراتژیکی در وضعیتی قراربگیرد که مصادر قدرت وثروت وعصب اقتصادیشان مورد تهدید قرارگرفت ، بطوریکه عناصر سه گانه ثروت، قدرت وائتلافهایش در مقابل ایستادگی «اژدهای یمنی» که همه ضربات را دفع کرده واز مرحله دفع ضربات به مرحله دفاع انتقال یافت،ودرادامه به تحمیل معادلات خود پردا خت که بارزترین مرحله این عملیات «بقیق وخریص»دراواخر سال 2019، بود که ازبزرگترین مراکز اصلی تولید وصدورنفت عربستان به جهان بود و صادرات عربستان را به نصف تقلیل داد ویا عملیات «توازن هشت گانه»ولیستی طولانی از انواع عملیات های گوناگون که اینها نشاندهنده ضعف ومتزلزل بودن سیستمهای دفاعی امریکائیها، اسرائیلیهاف فرانسویها ، یونانیها و… درعربستان بود،وحجم طبیعی ان در مناسبات منطقه ای وبین المللی بود که دردفاع از رزیم پوسیده عربستان عاجز مانده بودند ودرمجموع نشان داده شد که رزیم ال سعود که از ظاهری قدرتمند وافسانه ای برخرداراست ، رزیمی است به گفته بسیاری دوستان ودشمنانش رزیمی است بغایت پوسیده ،مسخره که تنها با پوششی ظاهری که امریکا ئیها برایش ساخته اند ادامه حیات میدهد

امروز و پس از هشت سال عربستان به ارزیابی غلط خود پی برده و اینکه چگونه آمریکا نه فقط از انها روی برگردانده بلکه کاملا از حمایتشان نیز عاجز است،عربستان می بیند که یمن چگونه از یک قدرت محلی یا کشوری بدون دولت ، بدون موسسات وارتش ، تبدیل به دولتی قادر و قدرتمند شده که میتواند معادلات خودرادرداخل یمن وخارج از آن حتی در سراسر آبهای منطقه اعمال کند واز مهمترین معادلاتی که یمن پس از آتش بس اعمال نموده ، حمایت از ثروتهای خود و منع سرقت نفت و گاز یمن و غارت آن بوده ، بلکه من با کشف و تسلط بر قدرتهای موشکی (3)، نیروهای هوائی و قدرتهای هوایی که میتواند هر نقطه ای را در عمق استراتژیک کشورهای دشمن مورد هدف قرار دهد ، و مهمتر اینکه یمن قادر است هر نقطه ای را در دریا و تا رسیدن به بندر ایلات اعمال قدرت کند، هم اکنون عربستان ، آمریکا و اسرائیل در ترس از صنعا بسر می برند ، زارا با کمک فضل خداوند به مرحله ای رسیده است که همه طرفهای ائتلاف بطور علنی و غیرعلنی در رعب و وحشت بسر میبرند

معجزه ای بزرگ

این درست است که یمن تا کنون پیروزی کامل را بدست نیاورده است ، زیرا بیشتر استانهای نفتی وجزایر استراتزیک همچنان درزیر سیطره دشمنان اشغالگر قراردارد وعربستان، امارات ، امریکا وانگلستان انها را میان خود تقسیم کرده اند ، وما دراینجا صحبت از منطقه مهره ، حضرموت ، سقطری،مخا ، باب المندب ، مارب ، شبوه، عدن ، لهج ، عدن ووابین میداریم که همه اینها تحت استراتژی ازادیبخش کامل ما قرار دارد وما ضرورتا درخواست داریم که نیروهای دشمن از سراسر کشور ما خارج شوند وما اطمینان داریم که موفق خواهیم شد که همه دشمنان خودرا از سرزمینمان اخراج کنیم ، انچنانکه در هشت سال گذشته اتفاق افتاد ، نمیگوئیم فقط معجزه بوده ، بلکه معجزه با تمام معنی واقعی این کلمه بوده است. اری نتایج حاصله بسیار بسیار بزرگتر از مقدمه چینی میباشد. با درنظر گرفتن وجود اختلاف درامکانات مادی ، نظامی ، اقتصادی ، نیروهای ائتلا ف تعداد نیروهای ارتشی و…/ صاحبنظران وتحلیلگران نتوانسته اند هیچ تفسیرمنطقی برای این پیروزی با این عظمت تعریف کنند . با تدقیق ومطالعه در تحلیلات وارقامی که سرگرد یحیی سریع ، سخنگوی نیروهای مسلح یمن طی هشت سال گذشته از اوضاع جنگ وجبهه ها ارائه کرده است ، این حقیقت اشکار میشود واینکه ائتلاف ازجنگ هشت ساله خود در یمن چیزی بجز سرخوردگی ، رسوائی وشکست نصیبش نخواهد شد.

زیرنویسها از مترجم است:

1 – درهزار واندی سال گذشته زیدیهای شیعه دریمن با استقلال زیسته اند،درسال 1962، سرهنگ سلال ارتشی یمن برعلیه زیدیهای امامیه کودتا کرده وجمهوری فعلی یمن را تشکیل داد ، اما این اقدام مورد مخالفت زیدیهاقرارگرفت ومیان انان جنگ درگیر شد، سلال از پشتیبانی جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر برخردار بود وبرای حمایت ازانان عبدالناصر به یمن نیرو فرستاد تا ازجمهوری در برابر امامیه که بنظر انها قرون وسطائی بود دفاع کند جنگ به درازا کشیده شد وعبدالناصر مجبور شد سی هزار نفر ارتشی را به من بفرستد تا زیدیهارا تارومار کنند، پس از جنگهای طولانی ارتش مصر دچار ضربات سختی شد وتقریبا تمام جنگ افزارهایشان بدست زیدیها افتاد وشکست خورده به مصر باز گشتند ، این شکست جانکاه عبدالناصر باعث شد تا درجنگ 1967، اعراب واسرائیل نتواند پیروز شود واز اسرائیل نیز شکست خورد. دریمن نیز زیدیها شکست نخورده وطی قراردادهائی ، قدرت را با نظامیان تقسیم کردند وقرارشد مدارس ومراکز وموسسات انها به انها باز گردانده شود، درادامه زیدیها به عنوان شریکی قدرتمند دریمن پابرجا مانده که تا امروز نیز مانده اند.

2 – بنا به مصاحه دکتر حسن نافعه استاد حقوق سیاسی دانشگاه قاهره وبازنشسته که شخصیتی مهم ومطرح میباشد ، در مصاحبه اش با تلوزیون المیادین، اظهارداشت: «عربستان از چینیها درخواست کرده بوده است تا برای برقراری صلح در منطقه ، میان انها وایران میانجیگری کند».

3 – در دوره سی ساله حکومت سوسیالیستی در یمن جنوبی، علوم رشد بی سابقه ای کرد، دانشگاههای متعددی تاسیس گردید که معروفترین آنها «دانشگاه علوم و تکنولوژی»که با کمک شوروی سوسیالیستی رشد بی سابقه ای نمود. قابل ذکر است که شوروی سوسیالیستی کمکهای گوناگون زیادی در اختیار یمنی ها قرار می داد. از این دوره یمن اقدام به ساختن بعضی اسلحه های مقدماتی نمود ، همچنین یمن پایگاهی سیاسی برای جنبشهای آزادیبخش منطقه ویژه ایران وفلسطین بود ، بویژه فلسطینیها از امکانات بسیار زیادی برخوردار بودند، دهمین دوره جنگ ظفار بر علیه استعمار انگلیس و حکومت دست نشانده آنها نیز آغاز شد که از کمکهای دولت دموکراتیک یمن استفاده می کرد،سازمانهای سیاسی مجاهدین وکمونیستهای ایرانی نیز در یمن فعال و از امکانات دولت سوسیالیستی یمن استفاده می کردند، تشکیلات مقاومت ظفار نیز یک رادیو در عدن داشت که روزانه نیم ساعت به زبان فارسی برنامه پخش میکرد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: