مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۶ منتشر شد.

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۶ (اسفند ۱۴۰۱) منتشر شد.
در بزرگداشت انقلاب بهمن؛ معناي واقعي مولد سازي؛ بحثي پيرامون حداقل دستمزد؛ يادي از «سياهکل»؛ نقدي بر تاريخ نويسي به‌سبک تورج اتابکي؛ برشت، مکتب فرانکفورت، امپرياليسم و «چپ نو»، سوسياليسم و رهايي زنان؛ گزارشي از کنفرانس جهاني روزا لوگزامبورگ؛ تحولات پرو و اکوادور؛ يادي از فريبرز رئيس دانا؛ معرفي چند کتاب؛
و ديگر مطالب


دریافت متن کامل مجله دانش و امید شماره ۱۶ از اینجا