« مارکسیست ها و دین » – حمید محوی

با درود به دوستان

ترجمۀ کتاب « مارکسیست ها و دین » که در پیوست در اختیار شما قرار می گیرد در واقع به نوعی گواه بر پرفورمانس شخصی من طی تقریباً 11 ماه در سال 2022 بوده است. نظر به رویدادهای ناگواری که اخیراً در ایران روی داده می خواستم برای رفع ابهام احتمالی توضیح بدهم که انتشار ترجمۀ این کتاب در اینجا هیچ ارتباطی با چنین رویدادها و جریان هائی در ایران یا در خارج از ایران ندارد و فقط به فعالیت های روزمرۀ خود من تعلق دارد.

دوستانی که با نظریات من آشنائی دارند می دانند که دربارۀ اپوزیسیون های مزدور خائن پنتاگونی و مدافعان حقوق بشر و امثال این ها … چه فکر می کنم و البته در این جا قصد ندارم وارد چنین مباحثی بشوم، ولی به همین اندازه که بگویم که ایران کشور پهناور، قدیمی، قدرتمند با ظرفیت بالا برای پیشرفت است و بیدی نیست که با این بادها بلرزد و ایرانیان در طول تاریخ بدتراز این ها را تجربه کرده اند و به اندازۀ کافی با هوش هستند و در دام جنگ ترکیبی که برای آنان تدارک دیده اند نخواهند افتاد. جنگی در گیر شده و ما هم در ادامۀ نیاکان ایرانی از خودمان دفاع می کنیم.

ترجمۀ کتاب « مارکسیست ها و دین » خیلی کمتر از آنی که بتواند آبی باشد در آسیاب پوسیده ولی خطرناک و مخرب اپوزیسیون های مزدور خائن پنتاگونی که هیچ هدفی بجز تخریب ندارند، تلاشی است برای ترسیم خطوط قرمز و اصلی سوسیالیسم علمی در مبارزات اجتماعی و طبقاتی که همیشه با آگاهی از اهل تاریخ بودن انسان حرکت کرده است. مارکسیست ها با احترام به حق آزادی بیان و اندیشه هیچ گاه به خشونت لفظی و به توهین به مقدسات متوسل نمی شوند، بر عکس دوش به دوش مؤمنین برای اهداف و منافع مشترک دست به عمل زده و مبارزه کرده اند، موضوعی که البته نقد دین را نفی نمی کند. ولی همان گونه که نویسندۀ این کتاب میشل وره می گوید : تقابل اندیشه ها در مبازرات عملی برای پاسخ گوئی به نیازهای اجتماعی وجه ثانوی دارد و مبارزۀ آشتی ناپذیر ایده آلیسم و ماتریالیسم به آینده های دور موکول می شود. سوسیالیسم حتا وقتی که به پیروزی می رسد، اگر به پیروزی دست یابد یک دادۀ یک بار برای همیشه و رویدادی تثبیت شده نیست… با سوسیالیسم ما وارد عرصۀ بی کران می شویم.

پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی استبا سپاس از توجه همگی

حمید محوی

دریافت متن از اینجا