پرش به محتوا

واینچنین بود که درگیری به داخل ایران انتقال داده شد  – الاخبار – احمد مزارعی

همراه با فیلم کوتاه

واینچنین بود که درگیری به داخل ایران انتقال داده شد 

سایت روزنامه الاخبار چاپ لبنان به نقل از الجزیره،علی حسن مراد 

مترجم: احمد مزارعی، ۱۹، نوامبر ۲۰۲۲  

هنگامیکه محمد بن سلمان جمله فوق را دربرابر سئوال داود الشریان (برجسته ترین روزنامه نگار وسخنور سعودی)درمورد مذاکره با ایران بیان کرد ، بن سلمان پاسخی داد که درعرف سیاست خارجی عربستان رسم نبود،زیرا منظوربن سلمان این بود که ما «درگیری را به داخل ایران انتقال خواهیم داد» دران زمان بسیاری درتفسیراین گفته ابن سلمان گمانشان به انجا رفت که ریاض بر طبق معمول هسته های داعشی خودرا بکار خواهد گرفت تا با ایجاد تحرکات تجزیه طلبانه درسیستان وبلوچستان برعلیه ایران به اقداماتی دست بزند، اما اسنادی که «الاخبار» به ان دسترسی پیدا کرد روشن گردید که منظور بن سلمان هدف قراردادن درون ایران بوده است که با برنامه ای جوانان ایرانی را تحت تاثیر قراردهد ودرهمراهی با ان بزرگ کردن تحریکات علیه ایران برای متوجه کردن ملل عربی واسلامی نسبت به اوضاع ایران 

نماینده ولیعهد عربستان سعودی ، محمد بن سلمان: 

» منتظر نمیمانیم تا درگیری در عربستان اغاز گردد، بلکه میکوشیم که درگیری درایران شروع شود ونه درعربستان»  ۳، ماه می ۲۰۱۷ 

صبح روز دوم ژانویه ۲۰۱۶ ،جهانیان خبر اعدام شیخ نمر باقر،عالم معروف شیعیان، ومجموعه ای ازجوانان شهر شیعه نشین قطیف بهمراه تعدادی ازمسئولان وکادرهای القاعده عربستانی اعدام شدند، این اعدامها عکس العمل خشمگینانه ای رادرعربستان وخارج ازان برانگیخت،عکس العمل اعدام شیخ نمر درایران در به اتش کشیدن مرکز دپلوماسی عربستان درتهران بوسیله جوانان خشمگین ایرانی بود.۱ 

چهارروز بعد از این حادثه ،درروز ششم ژانویه ۲۰۱۶،»مجلس ملی امارات» موضوعی را با نماینگان عربستان، وبحرین با این عنوان مطرح میکند:» اماده سازی استراتژی تبلیغاتی ونحوه عملکرد با اوضاع داخلی ایران»(مطلب ترجمه ودر سایت مجله هفته منتشر شده است ) برنامه پیشنهادی امارات درادامه گسترش یافت وبا همکاری امریکائیها تحت عنوان » درهم شکستن ایران ازداخل» ادامه یافت وسایت ایران اینترنشنال نیز درهمین راستا به وجود امد». 

متن پیشنهادی استراتژیکی وتبلیغاتی که وزیر دولت ورئیس مجلس ملی اطلاعات درامارات ، سلطان جابر اعلام نمود با این هدف شروع بکار کرد: «بنای گسترده یک تبلیغات عمومی وسیاسی درجهت دشمنی با سیاستهای ایران دردا خل ایران ویا درخارج ازایران»ازسوئی محوراین استراتژی باید باابعاد سیاسی پیش برده شده وازهرگونه بعد مذهبی باید پرهیز کند زیرا اگر بعد مذهبی بخود بگیرد سیاستهای تبلیغاتی امارات را تضعیف میکند.»مهم این است که نتایج این استراتژی باید پس از سالهائی چند تحقق یابد»درپیشنهاد اول انچنانکه در سند اول امده است (در مجله هفته منتشر شده است). هدف اصلی از انتشار سند ، افکار عمومی درمنطقه وارای اکثریت ساکنان خلیج وافکار عمومی محلی داخل ایران است(ملت ایران وبطور مشخص اقلیتهای غیر فارس ) ومخالفان دولت درداخل وخارج . قابل تامل است که درمورد فقره «شرکای اجرای برنامه شکستن ایران از داخل»انچنانکه  امارات اعلام نموده است»سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی» نیز شریک در اجرای برنامه هستند ودرکنار انها مراکز رسمی کشورهای خلیج ، «جامعه کشورهای عربی (شامل همه کشورهای عربی میشود وتنها سوریه از این جمع اخراج شده است.مترجم) سازمان همکاری کشورهای اسلامی شامل ایران نیز میشود که از بنیانگزاران ان محسوب میشود،اما چون عربستان بر این سازمان تسلط دارد انرا درجهت سیاستهای خود (وبر ضد ایران) پیش میبرد. 

درچهار چوب عناصر اصلی واستراتژیکی ضدیت با دولت ایران ، انچه راکه سلطان جابر ، رئیس مجلس ملی امارات ذکر کرده است ، درست همانها یی میباشد که مراکز تبلیغاتی خلیج که از طرف دولت امارات ، صهیونیسم وامریکا حمایت میشوند ، تکرارمیکنند مبنی براینکه «ایران درامور کشورها دخالت میکند»ویا «افشا نمودن سیاستهای تروریستی سنی وشیعه ایران» ومهمترین عنصر دراین میان :»خطاب به ملت ایران وتمرکز روی نقاط اختلاف میان دولت وملت درایران» ودراین میان کوشش در جهت کسب دوستی ملت ایران بویژه نسل جوان نسبت به خودشان، بویژه که دراینمورد برروی محرومیتهای ایرانیان از رفاه اجتماعی در قیاس با اوضاع منطقه خلیج تاکید میکنند» 

دراین طرح امارات، به ضرورت درنظر گرفتن دو محور نظامی واجتماعی درایران نیزاشاره شده است که منظورازان تاثیراستراتژیکی تبلیغاتی بوده ، مبنی براینکه بودجه نظامی سالانه ایران همراه است با کاهش دادن بودجه اجتماعی وشرح اینکه ایران «مبالغ زیادی را جهت کمک به محور مقاومت اختصاص میدهدواموال ایران در جهت » تخریب ومتزلزل کردن ارامش درمنطقه میگردد به جای اینکه درجهت بهبود وضعیت معیشتی مردم به مصرف برسد» دربخش پیامهای اصلی شامل ۱۴، فقره که میتوان انرا محوری نامید وهمه انها یک هدف را دنبال میکند وان اینکه: «تا سال ۱۹۷۹، که درایران انقلاب اسلامی پیروز شد هیچ مشکلی در منطقه وجود نداشت» 

استراتژی تبلیغاتی  موجود برای پیشبرد اهداف خود به شرح» ابزارهای اجرائی» زیرمیپردازد: 

«تاسیس یک برنامه تلوزیونی ورادیوئی ، ایجاد یک سایت الکترونیکی به زبانهای عربی ، انگلیسی وفارسی ، ایجاد مرکز دیگری برای ارتباطات اجتماعی وبکار گرفتن امکانات تبلیغاتی سفارتخانه ها «دراین زمینه بارزترین اقدامی که انجام گرفت ، تاسیس مرکز مطالعات وتحقیق درامور ایران ودیگری  کانال خبری فارسی که بطور ۲۴ ساعته برنامه داشته باشد واخباری منتشر کند که مربوط به جوانان ایرانی باشد، اما انچه که اتفاق افتاد ، مرکزمطالعات وتحقیق امور ایران در ۲۰۱۶،نامش تغییر داده شد وبجای ان «مرکز خلیج عربی برای مطالعات امورایران»انتخاب شد وهمین مرکز درادامه تلوزیون کانال «ایران انترناشنال»  را تاسیس کرد که مدیریت ان با یک عربستانی بنام حمد سلمی بود، اما درمورداین کانال که دراواسط سال ۲۰۱۷، درانگلستان شروع بکار کرد همچنان ادامه دارد.این کانال بیشتر میزبان روزنامه نگاران مخالف دولت ایران درخارج است.براساس متن استراتژی، بودجه این کانال بین ۲۰ و۶۵، ملیون دلار درسال است (گزارشاتی دردست است که بودجه تلوزیون سالانه افزایش یافته است)، وکارمندانش به یکصد نفر میرسد وهدف مورد خطاب انها جوانان ایران میباشدوبرنامه هایی تنظیم میکنند که مربوط به زندگی روزانه انها است 

از ابزارهای اجرائی «ابزار»اماده سازی استراتژی..»سایت اینترنتی مخصوص جوانان ایرانی بنام «ایرانیانز هاب»با بودجه ای بمبلغ، ۳۳۸۰۰۰ هزاردلار، اما معلوم شد که این سایت اکنون وجود ندارد وبودجه ان به سرقت رفته والبته این امری عادی است.از ابزارهای اجرائی دیگر این پروژه :»خیال کن که اینجا ایران بود»با بودجه ای ۳۳۸۰۰۰، دلار . وبرنامه اجرائی دیگری تحت عنوان :»تفکر – پذیرش – تغییر»با بودجه ۵۴۷۶۰۰، دلار برای اجرای برنامه های قابل مشاهده از طریق اینترنت از شخصیتهای ایرانی موثرکه درخارج زندگی میکنند که برای تشویق جوانان ایرنی درجهت تغییر درشکل فرهنگ ایرانی ، ویا برنامه «کاریکاتور وشخصیتهای کارتونی»با بودجه ۸۶۶۰۰۰ دلار، هدف این برنامه شوق برانگیز، کشانیدن جوانان ایران بطرف سایتهای اینترنتی میباشد، به اضافه «پخش مناظر گوناگونی از جوانان ایرانی دراینترنت که بر عکس صدای برنامه های حکومت است». 

از برنامه های دیگر که اماراتیها پیشنهاد داده اند که مبلغ ۲۶۸۰۰۰۰، دلار به ان اختصاص داده شود » تولید سریالهای تلویزیونی دراماتیک راجع به سنتها وحقایق مربوط به امارات است که درکانالهای مختلف تلویزیونی پخش میشود تا ازاین راه ایرانیها به فرهنگ امارات اشنا شوند ، اضافه براین بودجه ای بمبلغ ۲۵۰۰۰۰،دلار به صورت داستان وسئوال وجواب اجرا میشود درمورد اینکه تصورتصور ایرانیها درباره اعراب خلیج وامارات چگونه است.همچنین برنامه دیگری با بودجه ۷۲۳۰۰۰، دلار برای تولید برنامه های تلوزیونی تا درباره رابطه مشترک ایرانیها وخلیجیها (کشورهای حاشیه خلیج فارس) ومشترکات انها بایکدیگراز نظر جغرافیا ، زمان ومکان انها ودراینگونه زمینه ها بحثهای مشترکی انجام گیرد.درهمین راستا برنامه دیگری با بودجه ۳ملیون و ۳۳۰۰۰۰۰ هزار دلار اختصاص داده شده با هدف»ایجاد گردهمائیهائی از جوانان ایرانی درکشورهای گوناگون به دور یکدیگر. 

این «برنامه استراتژیک و../. به رونظرسلطان نعیمی مدیرکل مرکزمطالعات امارات برای تحقیقات استراتژیک رسید، وی اکنون دردانشکده دفاع ملی وفرماندهی ارکان امارات حضوردارد وبه عنوان کسی است که متخصص مسائل ایران به شمار میاید ، برنامه مذکور همچنین به عادل طریفی وزیر اطلاعات عربستان ارائه گردید ودرتاریخ ۲۲،اوریل ۲۰۱۷، خلال گردهمائی که میان سه کشور امارات، عربستان وبحرین برگزارشد، برای اجرای برنامه مذکور توافق کردند وقرار بر شروع هماهنگی واماده سازی ابزارهای اجرائی درخلال یک کار مشترک نمودند، دراین مرحله سعودیها وبحرینیها دونفررا که دارای پیشینه امنیتی بودند انتخاب کردند تا مدیریت اداره وهماهنگی استراتژیکی را بعهده بگیرند ، ایندو یکی هانی ضلعان ، مشاور وزیر اطلاعات عربستان ودیگری احمد بن خالد عریفی ، نایب اول دفترنخست وزیر بحرین بود. درسند شماره دونشان داده میشود که مجلس ملی اطلاعات امارات گروهی ده نفره را در مجلس از افرادی که اگاهیهای کاملی درمورد ایران دارند ، تعیین میکند تا فعالیتهای استراتژیکی را پیگیری کنند ، با اشاره به اینکه سفیر امارات درتهران اقای سیف الزعابی،نیزدرجلسات کمیته مذکور شرکت میکرده است. بر اساس سند موجود ، اماراتیها نوزده مطلب داشته اند که از مسئله فعال کردن مالکیت جزایر سه گانه وبه جریان انداختن انها درمنطقه خلیج وعرصه بین المللی ، از طریق نمایندگیهای دپلوماتیک اغاز میشده وبا طرح دخالتهای ایران درکشورهای منطقه درهمکاری با شخصیتهای معتدل ایرانی فعال»جامعه مدنی»ودرضمن کوششهای هماهنگ استراتژیکی ، برنامه های خودرا به پیش میبرده اند. 

زیرنویس ازمترجم: 

۱ – اینکه این آتش سوزی سفارت درتهران از قبل بتوسط عربستان ومزدوران ایرانی آنها هماهنگ شده بوده است قابل تامل است ، زیرا دوروز بعد این آتش سوزی»برنامه اماده سازی استراتژیک تبلیغاتی ونحوه عملکرد امارات با اوضاع داخلی ایران» شروع بکار کرد. دران روزها عده ای نیز درایران دستگیر شده وموضوع درپرده ای از ابهام قرارداشت  

فیلم مصاحبه

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: