پرش به محتوا

الاخبار سند توطئه امارات و عربستان علیه ایران منتشر کرد.


درباره اماده سازی استراتژی تبلیغاتی ونحوه عملکرد امارات با اوضاع داخلی ایران

شانزدهم ژانویه ۲۰۱۶، تاریخ اصلی این نوشته

مترجم: احمد مزارعی،نوزدهم نوامبر ۲.۲۲

روزنامه الاخبار چاپ لبنان

ازطرف سلطان جابر رئیس مجلس ملی تبلیغات دردولت امارات

به : عبدالله بن زاید وزیر خارجه دولت امارات

جناب شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان، سلام ورحمت خدا برتوباد

مفتخرم تاخلاصه انچه را که بطور ویژه ای درمورد استراتژی تبلیغاتی درمورد برخورد با پرونده ایران فراهم کرده ام به حضورتان تقدیم بدارم

بنا بر توجیهات شما مهمترین اقدامات اتخاذ شده حضورتان ارائه میشود:

۱ – اماده سازی یک استراتژی تبلیغاتی که استناد ان به ابعاد سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی وحقایقی که متعلق به تجاوزات ایران وسیاستهای دشمنانه ان نسبت همسایگانش میباشد ، بدون اینکه به ابعاد مذهبی وقومی بپردازد

۲ – این استراتژی سپس به روئیت وزیر اطلاعات عربستان رسانیده شد که افکار وپیشنهادات موجود دراستراتژی مورد توافق قرارگرفت وقرار شد درملاقات دیگری برای اجرای عملی برنامه ها مذاکره انجام گیرد، درهمین ملاقات شخصیتی درنظر گرفته شد تا به کارها سرو سامان دهد وهمچنان در انتظار هستیم که درخصوص اجرای برنامه ها اقدامات عملی اغاز شود

۳ – ازاین پس ما اقدام به اماده سازی پیامهای اصلی مربوط به امور ایران نمودیم ، پیامهائی که جنبه مذهبی نداشت وتمرکز انها برروی حقایقی مربوط به دخالتهای ایران در کشورهای منطقه وسیاستهای دشمنانه ایران وهمچنین عدم پایبندی ایران به مقررات ومناسبات بین المللی نشان میداد، سپس ما اقدام به توزیع این پیامها میان رسانه های تبلیغاتی نمودیم تا ازطریق ابزارهای مختلف خود بطور غیر مستقیم انهارا منتشرکنند بطوریکه بتواند اهداف مورد نظر مارا تامین نماید.

۳ – روز پنجشنبه اینده اقدام به درمیان گذاشتن وتوضیح نظرات تبلیغاتی خود با سردبیران روزنامه های محلی وتعدادی از نویسندگان خواهم پرداخت ودرمورد اهداف دولت درمورد پرونده ایران اطلاعات لازم را در اختیار انها قرار خواهیم داد

۵ – کوشش ما درجهت بعضی پیشنهادات که درانها روی سخن ما با «درون ایران» است ادامه دارد، ومنظور ما اینست که این اقدامات وپیشنهادات به سهولت وسرعت انجام پذیرد بطوریکه بتواند مسائل زیردرون ایران را برجسته سازد:

فسادی که موسسات دولتی را درایران خفه میکند

نقض حقوق بشر ، بویژه حقوق زنان

مسائل اجتماعی شامل (بیکاری ، مواد مخدر، جرم)

۶ – هم اکنون کوشش درجهت ایجاد یک سایت اینترنتی کامل تحت نام (ایرانیان‌هاب) درجریان است که مخصوص امور ایران وسایر سایتهای ارتباطی گوناگون وکانال یوتیوبی میباشد به اضافه استفاده از تکنیکهائی همچون «انفوگرافیک»، کاریکاتور ، که همه این امکانات دراختیار»داخل ایران»قراردارد.

۷ – مدیر کل مجلس ملی اطلاعات امارات طی تماسی با اقای سعد محسنی ، که خود یک قطب تبلیغاتی بوده وصاحب کانالهای تلوزیونی گوناگون از جمله «کانال فارسی وان یک»میباشد ، این تماس به این منظور انجام گرفت که ایشان مارا دراینمورد راهنمائی وکمک کند که چگونه مراکز وکانالهائی که دراختیار دارد ومدیریت میکند مورد استفاده ما نیزقراردهد. تا بتوانیم پیامهای اصلی خودرا منتشر کنیم ودرادامه تصوروپیشنهادهای خودرا دراینگونه موارد وهمچنین بودجه مورد نظرش را به اطلاع ما برساند

۸ – درادامه تصمیم گرفته شد، یک مرکز تحقیقاتی مخصوص امور ایران با مشورت دکتر سلطان نعیمی ، صاحبنظر مسائل ایران تاسیس شود با این منظور که منبع اطلاعات استراتژیک وبرنامه ریزیهای مربوط به ایران وچگونگی تعامل با ان باشد ، هم اکنون درصدد انتصاب شخصیتی هستیم که بتواند بر این مرکز وچگونگی مدیریت ان اشراف اجرائی داشته و بودجه لازم را برای این مرکزبه ما پیشنهاد کند

۹ – ارتباط گیری با گردانندگان مهم سایتهای اجتماعی وافرادی که در اینگونه موارد موثر میباشند ، درجهت اقدام به ارسال پیامهای خود مان به حسابهای اینترنتی انها.

جنا ب شیخ بن زاید گرامی انچه دربالا توضیح داده شد ، اقداماتی میباشد که تا کنون به اجرا درامده است و تا یکشنبه آینده برنامه عملی ومقدار بودجه ضروری را برای اجرای مجموعه اندیشه ها وپیشنهادات مطروحه به شما اطلاع خواهم داد. با سپاس

درادامه نامه دیگری درهمین مورد:

درخصوص استراتژی تبلیغاتی وعملکرد ان با پرونده وفعل وانفعالات تازه درمورد ایران ، مجلس ملی امارات ، اوضاع را پیگیری میکند تا بتواند پیشنهادات وایزارهائی را که موضعگیری امارات وعربستان را مستحکم میکند بکار بگیرد تا در خدمت اقدامات وپیامهای ما نسبت به این قضیه باشد. درزیر انچه را که ما تا کنون انجام داده ایم خواهید دید

۱ – روز پنجشنبه گذشته اقدام به اعطای توضیحاتی اطلاعاتی به سردبیران روزنامه های محلی ومدیران کانالهای تلوزیونی نمودیم تا درمورد تصمیمات دولت نسبت به پرونده ایران وهمچنین چگونگی عملکرد انان توجیه شوند ، دراینمورد نسبت به اهمیت برخودشان با این قضیه به روشی حکیمانه وهشیارانه تاکید ورزیدیم واینکه تمرکزشان برروی حقایق، ارقام وتجاوزاتی باشد که دولت ایران مرتکب میشود بدون اینکه این گزارشاتشان وارد قضایای مذهبی وطایفه ای گردد زیرا اینگونه عمل کردن نتایجی ایجابی برای پیامهای ارسالی ما خواهد داشت که بنوبه خود تاثیری قوی درداخل ایران خواهد داشت

۲ – تاکید بر اینکه روزنامه ها ومطبوعات محلی که به زبان انگلیسی منتشر میشود باید به فعالیتهای بیشتری درمورد مسئله ایران دست بزنند تا پیامهای ما به مجموعه ساکنان خارجی وهمه بیگانگانی که درکشورهای خلیج زندگی میکنند برسد

۳ – درخصوص تاسیس پایگاه الکترونیکی (ایران هاب) اقدامات پایانی ان برای داشتن تصویری کامل ازنوع پیشنهادات وفعالیتها ی تبلیغاتی ان انجام شده ، مبنی براینکه این پایگاه باید بتواند ایرانیها را درداخل ایران مورد خطاب خود قراردهد، همچنین بودجه نسبی مورد نیاز ان پروژ هم درنظر گرفته شده است

۴ – درمورد تاسیس «اطاق فکر»که مختص به امور ایران باشد، همچنان کوشش در جهت انجامش جریان دارد واینکه چه کسی باید مسئولیت تاسیس واقدامات عملی ان به عهده بگیرد، دردستور کاراست

جناب عبدالله زاید، شرحی که درسطور بالاامد ، اقداماتی است که در مدت گذشته انجام یافته وازاین پس بر طبق توجیهات شما درجهت رسیدن به اهداف استراتژیکی وتبلیغاتی که باید تحقق یابد کوشش خواهیم کرد

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: