مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۴ منتشر شد

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۴، آبان ۱۴۰۱ منتشر شد.
پروﻧﺪة وﯾﮋة ﺟﻨﺒﺶ زن، زﻧﺪﮔﯽ، آزادي / ﻏﻮﻏﺎي اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل / ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق: اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﺟﺒﺎر / ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب / اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ / از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي / ﻧﺎﺗﻮ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ / ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ / ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ / داﺳﺘﺎن / ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﺟﻬﺎﻧﯽ

دریافت مجله دانش و امید شماره ۱۴ از اینجا