در بستر زهره وحشی – ناصر آقاجری

رمان گونه ای از رفیق گرامی ناصر آقاجری که شامل سه بخش است
۱- مبارزات دهقانی با حاکم منطقه و فئودال ها ۲- مهاجرت برخی کشاورزان به مناطق کارگری خوزستان و مبارزات تا سال ۳۲ بخش ۳-ادامه مبارزات نسل بعدی کارگری تا سال ۶۲


به امید سرافرازی جنبش کارگری ایران

دریافت کتاب از اینجا