پرش به محتوا

چرا روسیه در جنگ اکراین نیازمند پهپادهای ایرانی است؟ – مترجم:احمد مزارعی


چرا روسیه در جنگ اکراین نیازمند پهپادهای ایرانی است؟

نویسنده :نضال حماده ، پاریس

مترجم:احمد مزارعی،جمعه ، پانزدهم جولای ۲۰۲۲مدتی است که اکراین درجنگ خود باروسیه از یک سیستم موشکی امریکائی بنام «هیمارس»استفاده میکند که به جی پی اس، مجهز بوده ودارای سیستم پرتاب موشکی با هدف گیری دقیق وهمچون رگبار لا ینقطع عمل میکند ،به اضافه اینکه پس از انجام عملیات ، درخلال چند دقیقه جا بجا میشود واین خود مانع ازان میشود که بتوان انرا ردیابی نمود وبا توپخانه انرا مورد هدف قرارداد.

ایران نیزاین نوع سیستم را به اضافه دهها هزار موشک دراختیاردارد ، همچنین حزب الله لبنان نیز این سیستم ایرانی را به اضافه صدها موشک دراختیار دارد که درجنگ احتمالی اینده با اسرائیل مورد استفاده قرارخواهند داد

این یکی از روش های خرد کننده ای میباشد که حزب الله میتواند دربرابر اسرائیل بکار بگیرد وهمین باعث ان شده است که تا کنون جنگی میان انها اغاز نگردد. مابین هشتم ودوازدهم جولای فعلی اکراین از موشکهای «هیمارس»دربمباران انبارهای ذخایرتوپخانه روسیه که در پشت جبهه های درگیری قرارداشته استفاده کرده است وسایتهای خبری کشورهای غربی ویدیوهائی نمایش داده اند که انفجارهای عظیمی در بیشتر انبارهای سلاحهای ذخیره روسی درطول جبهه اتفاق افتاده است. درمقابل این اتفاق تازه وخطرناک که قلب معادله شرق وجنوب اکراین را تهدید میکند وهمچنین به علت نزدیکی ضد حمله تازه ای که اکراین قراراست بر علیه روسیه به ان دست بزند ودراین ضد حمله منظومه موشکی «هیمارس» ستون فقرات ان به حساب میاید ، روسیه چاره ای ندارد مگر اینکه با این هجوم سریع ورگبار مانند موشکهای «هیمارس» چاره ای بیندیشد ودراینجا تنها راه استفاده از پهپادهای انتهاری است که ایران انرا دراختیاردارد وسیستمی است که تا حد زیادی پیشرفته میباشد.

سایتهای گوناگون روسی دراینترنت دراینمورد وارد مباحثات گوناگون وگسترده ای شده واینکه باید تا قبل از شروع جنگ وبرای رودررویی با سیستم «هیمارس»به پیشگیری دست زد. زیرا روسیه به اسانی نمیتواند مراکز فرماندهی خود را توزیع کند ، وان بعلت ارتباطات قدیمی ومرکزیتی است که نیروهای روسیه ازان استفاده میکنند وهمچنین مرکزیت موقعیت فرماندهی وغیره که امور بسیار مهمی بوده وهم از اینجهت که اینها به اعتباری بخشی از عقیده ومیراث نظامی دوره شوروی سوسیالیستی است وهمچنان نیروهای روسیه انرا میاموزند وبکار میگیرندوبعلت این ضعف لجستیکی که تمرکز بر انبار کردن دارند ونه توزیع انها که درانصورت مدیریت کردن انها با موانعی روبرو میشود.این مشکل وضعف لجستیکی درگذشته نیزوجوداشت که مورد بهره برداری نیروهای اکراینی وسیستم موشکی «هیمارس»انها قرارگرفت.

درحقیقت امادگیهای جنگی درمقابل سیستمهایی همچون «هیمارس»ضرورت داشت قبل از شروع عملیات نظامی انجام میگرفت، زیرا به اسانی امکان نداشت با وجود سیستم فرماندهی وارتباطات مرکزی قدیمی بتوان توزیع کارها را بدرستی پیش برد.

درحقیقت ضرورت داشت امادگی جنگی بر ضد سیستمهائی همچون هیمراس قبل از شروع عملیات جنگی اتخاذ میشد زیرا با وجود سیستم فرماندهی متمرکز ونظام قدیمی ارتباطات امکانپذیر نبود بتوان به آسانی مقرهای فرماندهی را توزیع نمود.

روسیه میبایست انبارهای ذخیره خود را دراماکن پراکنده قرارمیداد تاعملیات حمل ، تخلیه وتحویل حتی الامکان به طریقه اسانی انجام میگرفت، اما اکنون بیشتر عملیات بوسیله دست ویا با امکانات اولیه انجام میگیرد. ضرورت داشت تا روسیه به اقداماتی پیشگیرانه دست میزد ، اما درشرایط فعلی که هجوم اکراین با پشتیبانی از سیستم هیمارس برخرداراست ، برای منهدم ساختن عملی این سیستم موشکی ، میبایست از سیستم کشف واطلاعاتی پیشرفته ای استفاده میشد که درمقام اول دراینمورد نیروی هوائی بود وسپس تسلط وتحکم داشتن بر جبهه های جنگ درعمقی که حد اقل به دهها کیلومتر میرسید.واین امری شدنی نیست بدون داشتن هواپیماهای اواکس نوع سبک ان که روسیه انرا ندارد ، اما ایران ان را دارد ودهها از انواع ان را تولید میکند ، هواپیمائی که میتواند در شرایط گوناگونی با راحتی وازادی کامل در جبهه ها از خارکف تا خیرسن ، مانورکند وتاثیرات موفقیت امیزی داشته باشد.

گردان بین المللی اکراین اعتراف میکند که روسیه تا هم اکنون دارای توپخانه ای عظیم ومتمایز میباشد، اما درروزهای اخیر مابین هشتم ودوازدهم جولای وپس از وارد شدن ضرباتی چند بر انبارهای ذخیره روسیه بوسیله موشکهای هیرماس باعث کمبود ذخیره توپخانه انها شده ودر نتیجه ازحجم شلیک توپخانه اشان نیزکاسته شده است.

عکس اتش سوزیهای زیر ازسایت ناسا میباشد(مقایسه کنید،عکس طرف چپ هشتم جولای)

و(عکس طرف راست دوازدهم جولای) که نشاندهنده تهاجمات بوسیله موشک «هیمارس» اکراین بر ضد انبارهای ذخیره روسیه میباشد ومیتوان تاثیر اشکارومطلوب انرا مشاهده کرد .

توپخانه متراکم در طرف چپ همه توپخانه روسها میباشد، درحالیکه درعکس طرف راست نشاندهنده تعداد به مراتب کمتری از توپها میباشد.

بطور خلاصه باید گفت که عکسهای ناسا درشرق اکراین درروز هشتم جولای ، دربرابر عکسهای روز دوازدهم جولای کاملا اشکار وقابل تامل است وبا این حساب استفاده از پهپادهای ایرانی برای تعقیب وانهدام موشکهای هیرما سی که امریکا 12، عدد انرا دراختیار اکراین قرارداده است وقراراست تعداد 38،عدد دیگر نیزکه درمجموع 50، عدد میشود ، دراستانه هجوم اینده اکراین برعلیه روسیه تحویل اکراین بدهد، یک صاحبنظر نظامی فرانسوی پیش بینی میکند که درماه اگست موشکهای هیمارس تحویل اکراین خواهد شد.

تکنیک موجود در پهپادهای ایرانی واحدهای ارتشی را قادر میسازد که میدان عملیات درگیری وطرد نیروهای دشمن را مدیریت کرده ، مراکز وموقعیت تمرکزانها را درخلال عکسبرداری وارسال مستقیم انها مشخص کند ، ویا به امواج ارتباطات انها وارد شود، به اضافه مشخص کردن موقعیت توپخانه دشمن ، عکسبرداری از مواضع نیروهای دشمن ، وهمچنین وارد شدن به جنگ الکترونیک با انها ، به اضافه اینکه از طریق انها میتوان به مراقبت مرزها و تهیه نقشه های جغرافیائی مناطق مذکور پرداخت.

ایران همچنین دارای دهها انواع پهپادهای گوناگون میباشد ، اما انچه که روسیه برای جنگ دراکراین به انها نیاز دارد دردونوع این پهپادها مشخص میشود که بیشتر از بقیه میتواند مورد استفاده روسیه قراربگیرد….

«پهپاد 136 شاهد» که میتواند مابین 2000، و 2200، کیلومترویا مابین 1370، تا 1240 مایل پرواز کند.

«پهپادکرار»اولین هواپیمای جت پهپاد است که تا 3000، کیلومترتوانائی پرواز داشته ومجهز به سیستم مراقبت دقیق است ومیتواند اهداف خودرا بطور دقیق مورد اصابت قرار دهدویا خودرا بصورت انتهاری برروی هدف منفجر کند

اخیرا یک افسر فرانسوی دریکی از کانالهای تبلیغاتی خود این عبارت را ذکر نمود :» ضرورت ندارد که اینگونه فکر کنیم تا نیروهای روسیه رامجبور کنیم مستقیما به مرزهای خود باز گردند ، علیرغم اینکه بعضی فشارها برانها ضرورت دارد، اما ضرورت ومهمتراینست که بتوانیم در تضعیف کردن قدرت واعتبارتاریخی ارتش روسیه کوشش کنیم».(یک)

(یک) – نظام سرمایه داری امپریالیستی وهمچنین کشورهای استبدادی وارتجاعی همیشه سرسختانه با کمونیستها مبارزه کرده وبه کشتارانها دست میزنند،بر عکس حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که انسانی معتقد، ازادیخواه ومیهندوست میباشد ، سمیر قنطاررا که کمونیست وعضو حزب کمونیست لبنان بود به عنوان مشاور سیاسی خود انتخاب کرده بود. سمیر قنطار در مرحله ای با تعدادی مقاوم لبنانی برای یک عمل انتهاری به درون اسرائیل رفته اما پس از عملیات دستگیر گردید وبه زندان ابد محکوم شد، اما حزب الله لبنان با به اسارت دراوردن تعدادی سرباز وافسر اسرائیلی ، طی مذاکراتی طولانی سمیر قنطار ویارانش را با انها معاوضه واززندان اسرائیل نجات داد.

اینبار سمیر قنطار برای سازماندهی مبارزه علیه اسرائیل به سوریه رفت که متاسفانه پس از چندی مورد شناسائی موساد اسرائیل قرارگرفت لذا با یک برنامه دقیق مقر فرماندهی سمیر قنطاررا مورد حمله موشکی قرارداه وبه شهادتش رساندند.

قابل ذکر است که دردوره مقاومت لبنان برای اخراج اشغالگران اسرائیلی:

«صدها نفر از اعضای حزب کمونیست لبنان نیزبه کمک حزب الله شتافته وموفق شدند درنهایت اشغالگران اسرائیلی را با خفت وخواری وبا وضعیت رقت باری از لبنان اخراج کنند.دردوره مقاومت بیش از پنجهزاروپانصد عملیات انتهاری انجام داده شد» نوشته : کریس هارمان رئیس سابق حزب کمونیست انگلستان.۱ دیدگاه »

 1. تصحیح:
  با وجودیکه خروشچف بدان خیانت کرد (انقلاب ویت کنگ/ویت مین) واز هوشی مین سیلی سخت سیاسی بمناسبت هدیه تولدش که برای وی با سیلی سخت سیاسی پس فرستاد؟؟

  لایک

 2. درود بر آقای مزارعی دامته الاقباله عربی دان،
  دو مساله در مقاله عربی انتخابی شما برایم پرسشی ایجاد کرده است. اول اینکه آیا در جنگ ها آنچه در تفکر انسانهایی که انگشت روی ماشه دارند و اسباب های جنگی را برای کشتن دشمن که گاهی هم فقط میتوان از «دشمن»‌ نام بُرد بکار میبرند، مهمتر از این است که کدامین اسلحه و بمب و هواپیما را بکار میبرند، به صورت تعیین کننده ای تفاوت دارد؟ آیا جنگ ویتنام با دست خالی شروع نگردید وبا همان دستان با پیروزی جنگ را به پایان نبرد؟ با وجودیکه خروشچف بدان خیانت کرد واز هوشی مین سیلی سخت سیاسی بمناسبت هدیه تولدش که خروشچف برای وی پس فرستاده بود، حتی با سیلی سیاسی آنرا پس فرستاد؟؟
  چرا درجنگ هشت ساله ایران با آمریکا که روسیه از آن مقاومت را بر علیه آمریکا آموخت، تقریبا با دست خالی شروع گردید، آنهم با ارتشی که چند ماهی پیش از جنگ منحل گردیده بود و سربازان بخانه فرستاده شده بودند؟؟
  من هر جوری که مساله را نگاه میکنم، ثابت کننده تز معروف انقلاب دمکراتیک نوین مائوتسه تونگ «در جنگ انسانها تعیین کننده میباشند» و نه در درجه اول اسلحه.
  این را باید درشت نگاشت و جلوی چشمان رییسی های وقت و خامنه ای گرفت تا بخود غره نگردیده و اینچنین دره فقر و ستم بین خیابان انقلاب به بالا و به پایین را عمیق‌تر نکنند و سعی در کم رنگ تر کردن و ادامه براه نولیبرال ها بخاطر عضویت در بانک جهانی نداشته و به طبقه کارگر و زحمتکشان تکیه کنند، و رهبریتی نداشته باشند که بانک های خصوصی آن کنند که بانک و سازمان تجارت جهانی فرمان میدهند و آنها فقط طلب خوب کاری و پرکاری از سرمایداران عداره بند دارند.
  دومین پرسش من آنست که آیا کمونیست ها در لبنان نباید از حزب الله ایران فرا گیرند و اینطور که نگاشته اید به حزب الله نگاهی داشته باشند که مانند خمینی میتواند پس از قبضه کردن قدرت همه را شبانه با اخراج از کشور شروع و سپس سرها را بر سر دار نبرد و زندانها را با اعدام زندانیان خالی نکند. هرچند دوباره گویا سرمایداری اسلامی ایران خر فهم گردیده است که باید به قوانین کمونیست ها احترام گذاشت و داوطلبانه قدمهایی برای نوددرصدی های زحمتکش جامعه انجام داد، تا جوانان دنیای کار دفاع از ایران را متعهد گردند؟
  زیرا هم سردار بزرگ ایران سردار سلیمانی و تک خال موشکی ایران تهرانی مقدم از این خانواده ها برخاسته بودند(که به حرم زینبی ها معروفند) و هردو ضد«لاکچری/ازما بهتران» و سلیبریتی هایی که مانند مگس روی کثافت فرهنگ غرب پرستی را اشاعه میدهند، که فائزه هاشمی و برادر دزدش(اصولا رسماجانی ها)، خود را مافوق و برتر از آنها میدانند و این برتری را هدیه خدادادی میدانند.

  لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: