مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۱۲ منتشر شد. 

دریافت مجله دانش و امید شماره ۱۲ از اینجا

شمارۀ ۱۲ مجلۀ دانش و اميد (تيرماه ۱۴۰۱) منتشر شد. 

• فروريزي متروپل، يا ساختار مديريت اجرايي؟ 

• پيرامون حذف ارز ترجيحي و شوک درماني 

• بررسي عمل‌کرد يک‌سالۀ دولت سيزدهم 

• گفت‌وگوي رومن رولان و استالين 

• ضرورت تاريخي استقرار بديل سوسياليستي 

• برخورد ديالکتيکي به جنگ 

• پاسخ به علي کشتگر 

• پيرامون پيوستن کشورهاي جديد به ناتو 

• منبع تغذيۀ رسانه‌هاي امپرياليستي 

• اتحاديۀ اروپا، يا يک اَبَر کشور؟ 

• شکست راست در برانسه و پيروزي چپ در کلمبيا 

• اسرائيل و نقض مداوم حقوق ….

آدرس مجله دانش و امید در تلگرام – https://t.me/DaneshvaMardom