پرش به محتوا

حکم بر برائت عادل سماره نویسنده کمونیست فلسطینی، تصمیمی است کاملا ملی


حکم بر برائت عادل سماره نویسنده کمونیست فلسطینی، تصمیمی است کاملا ملی

نوشته:محمود فنون، سایت کنعان

مترجم:احمد مزارعی، شنبه یازدهم ماه جون2022 (1)

دادگاه صلح رام الله درفلسطین اشغالی امروز درپایان سی وششمین جلسه خود دکتر عادل سماره را از تهمتهای وارده بر وی که بتوسط مدعی العموم فلسطینی خانم امل وهدان بر وی وارد شده بود، تبرئه نمود.این محاکمه بطور ممتد تقریبا به مدت شش سال و36، جلسه بطول انجامید.

پرشورترین درودهای خودرا تقدیم رفیق عادل سماره مینمایم که درخلال محاکمه ای که کاملا سیاسی بود به مبارزه ای سرسختانه برعلیه تضییع حقوق وطن فلسطینی وقضیه فلسطین دست زد.

دکتر عبدالله سماره مبارزه سرسختانه ای را که برای دفاع از ملت فلسطین درصحن دادگاه به عهده گرفته بود با اقتدار کامل و با پیروزی به پیش برد.

این دادگاه میان دوطرف دعوا پیش برده میشد:

یکطرف ان : پایبندی به عربی بودن سرزمین فلسطین، ودفاع ازملت فلسطین دروطن خود، دفاع از ارمان فلسطینیها به ازادی وهمچنین دفاع از فکر، فرهنگ ملی ومفاهیم ازادیخواهی وتحکیم امر ثابت وراسخ فلسطینیها برعربی بودن سرزمین فلسطین وضرورت ازادنمودن ان تاکید میورزد.

وطرف دیگر: صف بندی تضییع کنندگان حقوق فلسطین وخدمت اشکارا و روشن انها به دشمن ، تحریف مفاهیم واصول ازادی وپایبندی به میهن وهمچنین تعمیق حالت یاس وناامیدی وایجاد اضطراب درعقل مردم وایستادن در صف دشمنان

هدف طرف دوم درعین حال این بود که به حکمی قضائی وشرعی دسترسی پیداکند که بتواند برای ادعاهای مبتذل خود که با اصرار ازان دفاع میکرد، «محملی قابل قبول» بسازد که خوشبختانه با شکست روبروگردید.

خانم مدعی العموم دراین ادعا های خود تنها نبوده بلکه اعتماد وی بر مجموعه ای از افراد منحط ضد ملی ودشمنان ارمانهای ملت فلسطین بوده که برای خدمت به دشمن به روح ومفاهیم ازادیخواهانه ملت فلسطین خیانت میکنند وانهم تحت عنوان «اظهارنظرات مغایر» که راه خودرا دردادگاهی یافتند که بوسیله ادعاهای ساختگی وبی اساس تشکیل یافته بود

حقیقت اینست که این»اظهارنظرات مغایر»بود، اما این ادعا یشان برعکس ریشه ها واصول ملی مبارزه مردم فلسطین بود ، ولی مسموم شده بتوسط عده ای ناپاک ، اوباش وفاسد که همچنان میکوشند با نفوذ بیمارگونه خود در صف ملی گرایان فلسطینی به خیانت خود ادامه بدهند. اینان با لباس مصلحت ملی فلسطینی اما، این ادعا ها یشان پوششی است تا بتوانند خیانتهایشان را در زیر ان پنهان بدارند.

دراینجا باید به ارزیابی کار دادگاه بپردازیم

یکم:دکترعبدالله سماره که دادگاه برای محکومیت وی تشکیل شده بود به مبارزه ودفاع از خود با ثبات قدم ایستادگی نمود وبر باورهای خود تا به اخر اصرارورزید واماده پذیرش همه احتما لات ممکن ازجمله محکومیت برعلیه خود بود. اما وی شجاعانه وباقدرت تمام از خوددفاع کرد.

همچنانکه از شرح بالا روشن میگردد ، این وظیفه ای بسیار خطیر بود که که وی دردفاع ازخود دربرابر همه ارکان دولتی انها واهدافشان ایستاد وپیروزشد.

دوم – درود وافتخار برهیئت وکلای مدافع دکتر عبد الله سماره باد: وکیل توانا وپولادین ، مهند کراجه که قضیه را بسیار ریشه ای ودراساس خود ودر تمام مراحل ان پیگیری کرد وهمچنین وکیل دیگر همراهش ظافر صعایده که بسیار با جرات بود وهردو انها وکلای داوطلب بودند.

سوم: دادگاه ، که وظایف واجب ومیهنی خودرا به همراهی با مجموعه ای ازقاضیان دادگاه که بطور متوالی درجلسات دادگاه شرکت میکردند ، واخرین انها ، قاضی عمار القواسمی بود که همگی با تصمیمات شجاعانه خود از اندیشه سلامت قضاوت دادگاه از یکطرف واز طرفی دیگر ازحقوق مردم فلسطین دفاع کردند.

انها همگی نپذیرفتند که در باتلاقی گندیده غرق شده وسر سختانه از شرف حرفه ای وشرف ملی فلسطینی خود دفاع کردند واین دفاع شرافتمندانه انها علیرغم همه ان چیزهایی بود که درمورد دادگاههای فلسطین گفته میشد.

چهارم: ارای عمومی ملت فلسطین بود که خودرا موظف میدید به طرق مختلف از تعبیرات وتفسیرات گوناگون با رفیق عبدالله سماره وقضیه اش که درعین حال قضیه همه ملت فلسطین بود به دفاع برخیزد

درود پر شور بر مدافعان وطن

درود پرشور به رفیق توانا یمان عبدالله سماره

– توضیح مترجم
سالها پیش هنگامیکه امریکا تحریمهای شدیدی را بقصد سرنگونی بر علیه ایران تصویب نمود وهمه کشورهای وابسته به خودرا از ارتباط بازرگانی با ایران منع نمود ، اما امریکا ترکیه را درداشتن تجارت با ایران ازاد گذاشت.

دکتر عبدالله سماره همان زمان طی مقاله ای مستند توضیح داد که شرط امریکا واسرائیل برای ازادی تجارت ترکیه با ایران این بوده است که ترکیه اجازه بدهد جاسوسان موساد اسرائیل بتوانند به راحتی وبا حمایت ترکیه به ایران رفت وامد کنند ومن این موضوع را همان زمان ترجمه کردم وبارها انرا درخلال نوشته هایم یاداوری کردم.فکر میکنم اولین تروری که درهمان سالها انجام گرفت انفجار درمرکز تحقیقات موشکی ایران درتهران بود که طی ان تهرانی مقدم معروف به پدر موشکی ایران به شهادت رسید، بدنیست بدانید که دکتر عبدالله سماره همیشه مدافع انقلاب ایران بود


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: