آیا روسیه میتوانددراین جنگ ایستادگی کند؟ – رفعت سید احمد – احمد مزارعینوشته : دکتر رفعت سید احمد

http://www.sahat-altahreer.com

مترجم : احمد مزارعی

جنگ احتمالا تا پنج سال ودر سه جبهه نظامی ، اقتصادی وسیاسی ادامه پیدا خواهد کرد

جنگ اکراین از تاریخ دوم فوریه دوهزاروبیست ودو،همچنان ادامه دارد…وواشنگتن هیچ جبهه ای را که دردسترس داشته بر علیه روسیه رها نکرده وبا کمال بیرحمی ووحشیگری در اکراین به ان ادامه میدهد ، مخفی نمانده است که درپشت این مقاومت سرسختانه ارتش اکراین ، بعد از هفته اول جنگ نتیجه کمکهای لجستیکی ، ونظامی محرمانه وگسترده وهمچنین کمکهای اطلاعاتی وامنیتی بسیار عالی ودقیق پیمان ناتو به رهبری واشنگتن بوده است. همین وضعیت در عرصه اقتصادی نیز ادامه دارد که بوسیله واشنگتن که تسلط کاملی درامر محاصره وفشارهای اقتصادی دارد بر علیه روسیه بکار گرفته میشود،همچون تحریمها که بوسیله استفاده از سویفت ویا استفاده از همپیمانان ودوستان امریکا درسراسر جهان که به توانائیهای روسیه درموضوع نفت وگاز ویا گندم ضربه وارد کنند …از نظر سیاسی چه درگذشته ویا هم اکنون با استفاده از سازمان ملل متحد وارگانهای گسترده وابسته به ان وحتی (فیفا وسازمانهای جهانی ورزشی) برعلیه موسکو وبه زانو دراوردن وشکست ان نه فقط در درون اکراین بلکه دردرون خود روسیه نیز میکوشد. این تحریم کامل وگسترده امریکا با سطحی بسیار مرتفع میباشد بطوریکه بسیاری توقع اینگونه تحریمهای گسترده وجهانی را نداشتند. دربرابر این وضعیت بحرانی وبسیار پیچیده جهانی که بر اساس نظریه بسیاری صاحبنظران استراتژیست جهانی …که نه فقط جنگ نظامی به تنهائی بلکه جنگ اقتصادی وسیاسی وپیامدهای زلزله مانند ان و…، دراینجا این سئوال استراتژیکی مهم مطرح میشود : ایا روسیه امکانات ایستادگی وهمچنین قدرت رودرروئی با وضعیت موجودرا دارد؟ پاسخ ما اینچنین میگوید : بله این امکانات را دارد، اما روسیه باید بهای گزافی را برای تحقق این هدف اصلی خود که به معنی خلع سلاح اکراین وهمچنین بیطرف کردن ویا تقسیم نمودن اکراین به دو دولت که یکی از این دودولت تابع جغرافیا ، سیاست ونظامی موسکو باشد ودقیقا همانند نمونه دوکره ، کره جنوبی برای امریکا وکره شمالی برای روسی وچین..

پوتین وارد این جنگ نشده است تا شکست بخورد بلکه باید پیروز شود، واین گفته دولتمردان روسیه وتصمیمات انها درمورد جنگ باز وگسترده فعلی میباشد وبرای اینکه این اظهارات وامکان ایستادگی روسیه را دربرابر توفان سهمگین امریکا در جبهه های سه گانه نظامی ، اقتصادی وسیاسی روشن کرده باشیم اجازه بدهید به شرح توضیحات زیربپردازیم ::

اولا : زیربناهای قدرت جنگی روسیه که پوتین برروی انها بنای کارخودرا گذاشته است :

حقایق بطور مجرد این است که روسیه دارای سرزمینی با مساحت 17، ملیون کیلومتر مربع میباشد که درعین حال اولین قدرت اتمی دنیا نیزمیباشد(شرح کامل نظامی در بند دوم این مقاله خواهد امد).

اینکه روسیه در سرزمینی وسیع وحیاتی زندگی میکند که طی قرنهای متمادی انرا تثبیت وترسیم نموده است و شامل اسیای میانه ، سرزمین قفقاز وبخشی از اروپای شرقی میباشد .

اینکه روسیه دارای حق «وتو»درمجلس شورای امنیت سازمان ملل است وبه روسیه امکان میدهد که درمدیریت نظام جهانی سهم ونقش داشته باشد واین خود عامل قدرت مهمی است که هیچ طرفی نمیتواند انرا از روسیه سلب کند.

اما درمورد ثروت گاز روسیه : براساس نشریه اماری سازمان «اپک» درسال 2020، روسیه مرتبه اول جهانی را از حیث دارائی گاز دارا میباشد ومقدار احتیاطی گاز این کشور 49، ترلیون متر مکعب است ، پس از روسیه ایران وقطر درمرتبه دوم وسوم میباشند.براساس گزارش معاون نخست وزیر روسیه ، الکساندر نوواک، که در جلسه مشترک بررسی موضوع انرژی روسیه وچین شرکت کرده بود «ذخیره احتیاطی نفت درروسیه برای حد اقل 30، سال است واما درمورد گاز، این ذخیره درروسیه برای مدت پنجاه سال کفایت میکند» ، همچنین خبرگزاری «تاس» درتا ریخ بیست ونهم ماه نوامبر 2021، نیز گزارش فوق را تایید نمود.

روسیه در زمینه ذخیره نفتی با داشتن 107، ملیارد بشکه ، ششمین کشورجهان میباشد وبه ترتیب ونزوئلا با داشتن 304، ملیارد،بشکه ، مرتبه یکم، عربستان سعودی 298، ملیارد بشکه مرتبه دوم ، سومین کشور نفتی کانادا با داشتن 107، ملیارد بشکه ، چهارم، ایران با داشتن 156، ملیارد بشکه ذخیره ، پنجم عراق است که دارای 145، ملیارد بشکه نفت است.این گزارش درتاریخ 8 – 3 – 2022، بوسیله خبرگزاری «اسپوتنیک»روسیه منتشر شده است.

# صادرات نفتی روسیه دربازارجهانی مرتبه دوم است وسهمیه ان 14% میباشد.

# روسیه دارای موارد طبیعی بسیاری میباشد ومرتبه سوم از حیث معادن طلا، ذغال سنگ، اهن، الماس ، وپلاتین را حائز است.

# روسیه همچنین مهمترین سبد غذائی دنیارا به خود اختصاص داده است ودرسال 2017، درصدر اول صادرات گندم دنیا قرارداشته است ، وبنا به گزارش خبرگزاری «نووستی» روسیه ، درتاریخ سیزدهم جولای 2018، دراین سال مقدار 41، ملیون تن صادرات گندم داشته است. روسیه سالانه حدود 77، ملیون تن گندم تولید میکند ، که بعد از چین با تولید 135، ملیون تن ، وهند 103، ملیون تن ، مرتبه سوم را درتولید گندم دارد.

# روسیه درزمینه تولید جو مرتبه اول جهانی را دارد ، مرتبه دوم را در تولید تخم افتاب پرست ، سوم تولید سیب زمینی ، پنجم درتولید مرغ وتخم مرغ را به خود اختصاص داده است

نیروی نرم افزاری روسیه که تجسم انرا میتوان در ادبیات روسیه دید به سالهای قبل از انقلاب بلشویکی 1917، باز میگردد، این ادبیات همچنان زنده وتا هم اکنون درصدر لیست ادبیات جهان قراردارد، کدام از ما میباشد که تولستوی، چخوف ، وداستایوفسکی را نشناسد، همچنین روسیه درزمینه رقص باله(1) که به رقص تعبیری شناخته میشود ، تا هم اکنون درمرتبه بسیار پیشرفته جهانی قراردارد واینکه روسیه درزمینه موسیقی نیز بسیار پیشگام ومعروفیت دارد. در عرصه شطرنج واصناف گوناگون دیگر ورزشی . این نیروها وهنرهای نرم افزاری گوناگون دیگر درهنگام بروز مشکلات اجتماعی وجنگها میتوانند از نظرروحی واجتماعی،ارامش بخش بوده وکمک به صبر وتحمل مردم کند بویژه که اکنون جنگی دراکراین جریان دارد ومیتواند تاثیر دردناکی بر موقعیت فعلی واینده ملت روسیه داشته باشد.

دوم – از نظر نظامی روسیه دارای انچنان قدرتی است که اجازه میدهد دربرابر این جنگ جهانی ایستادگی کند وخود نیز فرسوده نگردد، وبر طبق اظهارات پوتین روسیه مبلغ 355، ملیارد برای تولید 14،نوع اسلحه های مدرن به مصرف رسانیده است بطوری که روسیه را درجایگاه قوی ترین ارتشهای جهان قرار میدهد ، روسیه برای این کارمبلغ 300، ملیارد دلار از چین وام گرفته است تا درمقابل معادل 300،ملیارد دلار، نفت وگاز از طریق سیبری به چین ارسال کند. پوتین دراینمورد اظهارداشت من طی هشت سال گذشته بطور عمده به مسئله نظامی وساختن اسلحه های جدید فکر کرده ام که لیست این اسلحه های جدید را درزیرملاحظه میکنید:

# – زیردریائی «بوکسوک» قوی ترین زیردریائی دنیا که با سوخت اتمی کار میکند وتا چهار کیلومتر در عمق زیردریا فعالیت میکند ومیتواند با 18، موشک اتمی هر نقطه ای از دنیا را مورد هدف قراردهد وهریک ازاین موشکها حامل سه بمب اتمی است وما هشت عدد از این زیردریائیهارا دراختیارد داریم.

# – «سلا ح ضربت» واین نام کنایه ای است از تانکی با پنج دستگاه شلیک اتشبار، این تانک 6 سرنشین دارد وهریک ازاین دستگاههای اتشبار تانک بطور اتوماتیک ذخیره خودرا ازدرون تانک دریافت میداردودرهر لحظه به طرفهای مختلفی شلیک میکند با بکارگیری این تانک پیشرفته ، از این پس استفاده از تانکهائی که تنها به یکطرف شلیک میکردند متوقف شده است ، از طرفی با بکارگیری 200، عدد از این تانک میتوان انرا جانشین 1000، تانک سابق نمود ومهمتر اینکه این تانک به تنهائی میتواند همه اهدافی که درمقابلش قراردارد منهدم کند.

# – بنا به گفته پوتین ، تانک تی 90، قوی ترین تانک جهان است که هیچ نوع موشک ضد تانک وضد زرهی نمیتواند انرا منهدم نماید

# – هواپیمای سوخوی 57، یکی از بهترین هواپیماهای جهان است وروسیه این هواپیمارا به هیچ کشوری دردنیا نفروخته است وتنها درانحصار ارتش روسیه میباشد وتاکنون 350، عدد ازاین هواپیما ساخته شده است، روسیه این هواپیما ها رادر 19، کشور همپیمان خود از چین گرفته ، تا اسیا ، خاورمیانه ، افریقا ، اروپا ، امریکای لاتین وکوبا مستقر خواهد کرد

# – موشک کورنیت 40، این موشک ، ضد تانک و نفربرهای زرهی بوده که مشابهی دردنیا ندارد وبا اشعه لیزر عمل میکند ، واز فاصله 5 کیلومتری به هدف اصابت میکند ، از نوک پیکان این موشک اشعه لایزربه خارج فرستاده میگردد وبه دنبال حرارتی که از تانک ویا نفربرمتصاعد میگردد جذب شده وانرا منفجر میکند، این موشک دراصابت کردن به هدف به هیچ عنوان خطا نمیکند ، این موشک مهمتر از موشک کورنت و»کورنت اس» نوین، میباشد ، دولت سوریه درخواست خرید یکهزار عدد از این موشک را نمود ، اما بافروش ان موافقت نشد زیرابسیار خطرناک است.

# – موشک بانکستر، این موشک درسه ثانیه پرتاب میشود وسرعت ان دوازده برابر سرعت صوت است ، این موشک ، هر هواپیما ویا موشک دشمن را در فضا ودر حد اکثر9 ثانیه منهدم میکند این موشک را ما تنها به چین میفروشیم

# – «زرهپوش منهدم کننده» این زرهپوش که حامل 50، موشک است و سکوی پرتاب برروی ان نصب شده وتعداد هزار واحد ان درروسیه ساخته شده است وقادراست که یک ارتش صحرائی کامل را از مسافت 75، کیلومتری بطور کامل بسوزاند ونابود کند،همچنین کافی میباشد که بیست عدد از این «زرهپوش منهدم کننده»تمام نیروهائی که درمقابلش باشند بطور کامل تارومارومنهدم کند، همچنین این » زرهپوش….» به موشک بانکستر مسلح است که هر حمله ویا بمباران هوائی را دفع کرده وازان حمایت میکند

# – هواپیمای تی 50، این هواپیمائی میباشد که مخفی بوده وما 12، عدد از این هواپیمارا ساخته ایم ، این هواپیما قادراست ازروسیه به هر نقطه برروی ایالات متحده امریکا ودر ارتفاع 80 هزارمتری پرواز کند وبه روسیه بازگردد ، بدون اینکه نیاز به سوختگیری داشته باشد، هیچ هواپیمائی قادر به تعقیب ویا درگیری با ان نیست ، به این اعتبار میتوان گفت مخترع این هواپیما تا کنون عالیترین مدال قهرمانی روسیه را به خود اختصاص داده است ، جایزه ای که طی نود سال گذشته تاکنون تنها به 5 نفر تعلق گرفته شده است ، پوتین دراینمورد گفت نمیتوانم هیچگونه اطلاعاتی درمورد این هواپیما «تی 50″ ارائه بدهم واینکه این هواپیما برای فروش نیست ودوازده عدد ازانرا ساخته ایم وانها هم اکنون در پناهگاهها ی زیرزمینی نگهداری میشوند وپرواز انها ازیک باند فرودگاهی انجام میشود وهنگامی که به پرواز درمیاید ازانظار مخفی شده وهیچ راداری نمیتواند انرا کشف کند ، هواپیمای تی 50، چهار موشک اتمی نیزحمل میکند ، باید گفت که سرعت موشکهای اتمی معمولی دوبرابر سرعت صوت است ، درحالی که سرعت هواپیمای»تی 50» 16 برابر سرعت صوت است وازروسیه تا اروپا وامریکا بین 20، تا 35، دقیقه وبازگشتش 22، دقیقه بطول میانجامد زیرا پس از شلیک موشکهایش وزنش سبکتر شده است وواشنگتن بخوبی به خطر این هواپیما وموشکهایش واقف است، وموشکهای اتمی ارزش چندانی ندارند زیرا تنها سرعتی دوبرابرسرعت صوت دارند ، درصورتیکه هواپیمای «تی 50» 16 برابر سرعت صوت پرواز میکند….، رهبران روسیه قدرت ارتش خودرا اینگونه میفهمند واینگونه ارتش خودرا با این قدرتها وامکانات مسلح کرده اند، امری که صاحبنظران استراتژیست تاکید میورزند که علیرغم همه فشارها ی امریکا واروپا ، روسیه میتواند دربرابر همه انها ایستادگی کند واگرچه ممکن دراثر طولانی شدن ادامه جنگ بهای گزا فی بپردازد.

سوم – جبهه اقتصادی ، سئوال این است که روسیه چگونه میتواند دراین جنگ به غایت بیرحمانه علیه خود ایستادگی کند؟

پاسخ اینست که برای روسیه گزینه ای وجود ندارد مگر اینکه «سیاست لبه پرتگاه»را دراین جنگ درپیش بگیرد ، به این معنی که روسیه کارتهای برنده متعددی را که دردست دارد ، همچون (گاز) ، (گندم) ، و(نفت) وارد میدان کند ، و تصمیم قاطعانه بگیرد که درمبادله فروش نفت و گاز ، مبادله دلار وروبل را اعمال کند ، که نه فقط بر قدرت روسیه تاکید میگذارد بلکه به مقاومت وهمچنین درمقابل سیاست فرسایشی امریکا علیه روسیه میتواند موثر واقع شود واین خود نیز قاعده بازی تازه ای است که میتواند درشرایط فعلی بطور جدی به سود روسیه عمل کند.

حقایق چنین میگوید که اتحادیه اروپا بطور روزانه مبلغ 660، ملیون دلار نفت وگاز از روسیه خریداری میکند ، تصمیم روسیه مبنی بر مبادله دولار با روبل به این معنی میباشد که که اتحادیه اروپا مجبور خواهد شد روبل را درمقابل دلار خریداری کند ، وکشور دیگری هم دردنیا بجز روسیه نیست که این مبلغ گزاف روبل را دارا باشد ، لذا اتحادیه اروپا مجبور خواهد شد روبل خودرا از بانک مرکزی روسیه تهیه کند که در نتیجه ارزدلاری احتیاطی بانک مرکزی روسیه افزایش خواهد یافت .

بسیاری از صاحبنظران مالی واقتصادی جهانی بر این باورند که روسیه همچنین گزینه دیگری نیز دردست دارد که اگر انرا بکار بگیرد ، میتواند مشکلات زیادی را برای اتحادیه اروپا خلق کند ، این گزینه اینست که روسیه فروش روبل خودرا در مقابل یورو ودلار متوقف کرده وشرط مبادله روبل را طلا قراردهد که این شرط میتواند قیمت طلا را بسیار افزایش دهد (هم اکنون طلا هر گرم 60، دلار است) یعنی 6000، روبل، به این معنی که با یک حساب ساده ، اتحادیه اروپا باید روزانه یازده تن طلا برای خرید نیازمندیهای روبلی خود وتهیه نفت وگاز به روسیه واگذارکند.

اقدام عملی فوق به این معنی میباشد که اگرروسیه این تصمیم را بطور عملی اتخاذ کند درمدت بسیار کوتاهی همه ذخیره طلای اتحادیه اروپا به روسیه منتقل خواهد شد که برای اروپا عواقبی بجز ورشکستگی مالی نخواهد داشت.

علی العموم اینچنین خواهد بود که جنگ موجود دراکراین مشکلات وتاثیرات مخرب خودرا برای همه جهانیان خواهد داشت ونه تنها برای کشورهای معدود شرکت کننده درجنگ وهمه بازیگران موجود دارای نقاط ضعف وقوت هستند وتنها کشورهائی که بیشترین تحقیق ومطالعه وامکانات مفید را داشته باشند کمتر اسیب خواهند دید.

زیرنویس مترجم :

1 – سوریه کشور مقاومت ، تنها کشوری است که رقص باله درانجا ودرمدارس اجرا میشود وبه این علت است که این کشور از ابتدای استقلال خود با روسیه کمونیستی رابطه دپلوماتیک داشته وازادیهای دموکراتیک دیگر دراین کشوربه رسمیت شناخته شده است.

1 دیدگاه برای «آیا روسیه میتوانددراین جنگ ایستادگی کند؟ – رفعت سید احمد – احمد مزارعی»

 1. بار ها رفقا نگاشتند که در جنگ انسان ها هستند که تعیین کننده سرنوشت جنگ هستند و نه ادوات جنگی!
  پس از خواندن نظر آقای دکتر رفعت سید احمد، با این همه اطلاعات دقیق، باید پرسید چرا روسیه پیشا فروپاشی، رییس حزب «کمونیست تو بخوان درخفا سرمایداری» در ازای یک عکس دست جمعی خانم روسیا گارباچف با همسر خود در لباسی مد پاریس و عطر شانل… عکس یادگاری با سران غرب میگیرد و تا آخر عمر بدان افتخار میکند، در مقابل اولین چیزی که غرب «ریگان» خواستار باز دید آن بود میک ۲۹ بوده است. این بازی دایما در کلیه جنگ های نیابتی روسیه با غرب تاکنون ادامه داشته است.«لارف: طبق اطلاع طرف مقابل…»
  طبقه مرفه و حاکمه روسیه اسیر جلای کالای غربی است و دچار یک خود کوچک بینی گردیده که دست و پا پیچ حتی سیاستمداران روسیه میباشد.
  بخصوص آقای وزیر امورخارجه و دیگر سیاستمداران روسی به آمریکا دایما نصیحت میکنند که بگذار زیر سایه درخت خروشچف یعنی «سه تز مسالمت آمیز» در کنار یکدیگر با صلح و صفا به فروش سلاج و کالا مشغول باشیم.
  روسیه از همان روز اول فروپاشی میتوانست با یک حرکت دست کل ماشین نظامی غرب را نابود کند.
  آقای دکتر رفعت سید احمد بروید و تحقیق کنید که چرا تاکنون پوتین نتوانسته است دست به چنین کاری بزند. بطور حتم علت آن صفات سوسیالیستی و کارگری این آقایان و خانم ها نبوده است.

  لایک

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.