مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد!

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد!


زیر نظر هیئت تحریریه
همکاران این شماره:مسعود امیدی،هوشمند انوشه،خسرو باقری، علی پورصفر(کامران)
کورش تیموری فر،شبگیر حسنی،طلیعه حسنی،بابک رضایی
محمدسعادتمند،اسماعیل صادقی،ناهید صفایی،سیامک طاهری
مرتضی محسنی،فرشید واحدیان،نیاز یعقوبشاهی
با نوشته‌هایی از
محمود اعتمادزاده (م.ا.به‌آذین) و علی‌اشرف درویشیان
و اشعاری از:
هوشنگ ابتهاج، محمدعلی افراشته،برتولد برشت و جعفرکوش‌آبادی

بازنشر و استفاده از مطالب مجله «دانش و امید» تنها با ذکر مأخذ مجاز است.
پست الکترونیک: com.gmail@daneshvaomid
آدرس تلگرام: DaneshvaMardom/me.t://https


دریافت شماره یازدهم دانش و امید از اینجا