ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در راه احیای فاشیسم

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در راه احیای فاشیسم
تارنگاشت عدالت
برگرفته از: لینکه تسایتونگ

فراخوان هیات رئیسه کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

در این روزها فاشیست‌های هوادار “باندرا” صدهاهزار نفر از شهروندان شهرهای اوکرائین را گروگان گرفته‌اند تا از شکست کامل خود جلوگیری کنند.

نئونازی‌ها با تهدید مردم غیرنظامی به مرگ به آنها اجازه نمی‌دهند صحنه جنگ را ترک کنند و آنها را به سپر انسانی حفاظت تبدیل کرده‌اند. این راهبردی کثیف یکان‌های هیتلر در اتحاد شوروی که در حمله خود زنان و کودکان را به عنوان جلودار به مناطق مین‌گذاری شده اعزام می‌کردند، اکنون باز تکرار می‌شود.
وقتی در غرب تروریست‌ها تنها یک گروگان اسیر می‌کنند، جنجال عظیمی برپا می‌شود. در اوکرائین اکنون صدها هزار نفر گروگان گرفته شده‌اند. ما خواستار یک پاسخ مستقیم و روشن از روسای کشورهای غربی –بایدن، ماکرون، شولتز و جانسون− و همین‌طور لیبرال‌های روسی هستیم: آیا تاکتیک گروگان‌گیری نازی‌های هوادار باندرا را حمایت می‌کنید و یا این فجایع را محکوم می‌کنید؟

آن‌چه که هواداران باندرا در اوکرائین انجام می‌دهند، فاشیسم عریان است. ما امیدوار بودیم که شکست ناسیونال سوسیالیسم آلمانی در سال ۱۹۴۵ توسط خلق اتحاد شوروی و ارتش سرخ پیروزمند آن این پدیده غیرانسانی را یکبار برای همیشه از میان بر خواهد داشت. ولی امروز ما با نگرانی شاهد رشد این غده سرطانی درست در مرکز اروپا هستیم و آن هم با حمایت «دمکراسی‌های غربی».

ما فراموش نکردیم که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از نظر اقتصادی و سیاسی در تثبیت فاشیسم نقش داشتند. وهرماخت هیتلر که چندین میلیون انسان را از بین برد، به مقدار زیادی با پول انحصارهای آمریکایی و اولیگارش‌های آلمانی ایجاد و تجهیز شد. و امروز ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به طور مستقیم مسئول فجایعی هستند که فاشیست‌های هوادار باندرا که به دنبال یک کودتا در فوریه ۲۰۱۴ به قدرت رسیدند، در اوکرائین انجام می‌دهند. این کودتا با شرکت مستقیم کشورهای غربی صورت گرفت که مسئولیت آنها را در رابطه با خونریزی در اوکرائین بیشتر می‌کند.

ما به شدت کوشش‌های مقامات آلمانی را محکوم می‌کنیم که به بهانه وقایع در اوکرائین در قبال جنایات ناسیونال سوسیالیسم آلمانی در طول جنگ دوم جهانی از خود سلب مسئولیت می‌کنند. این کار بی‌فایده است! برلین بیهوده سعی می‌کند که روسیه، بلاروس و اوکرائین فجایع هولناک فاشیست‌های آلمانی در مناطق اشغالی در اتحاد شوروی را، که میلیون‌ها نفر انسان در اردوگاه‌های مرگ آلمانی و لهستانی تیرباران ویا بدار آویخته و شکنجه شدند، به فراموشی سپارد.
و اگر خلق‌های اروپا که بسیاری از آنها دوش به دوش هیتلر علیه اتحاد شوروی جنگیدند، همه اینها را فراموش کرده‌اند، باید یادآور شد که آلمان در سال ۱۹۹۹ مانند سال ۱۹۴۱ بلگراد را بمباران کرد. تصمیم برلین، برای در اختیار قرار دادن اسلحه به نازی‌ها به این معنی است که آلمان مجدداً در راه اعاده حیثیت و احیای فاشیسم است.

کمونیست‌ها همیشه در نوک پیکان مبارزه علیه نازیسم قرار داشتند و امروز نیز اطمینان داریم که نیروهای چپ و مترقی در سطح جهان از این مبارزه حمایت خواهند کرد.

ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که سیاست‌های کاربردی فاشیست‌های هوادار باندرا را که مردم اوکرائین را به گروگان گرفته با قاطعیت محکوم کند. هرنوع برخورد دیگری به معنی تحمل جنایت علیه بشریت محسوب می‌گردد.رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه
گنادی زیوگانف