بیانیه: چند جانبه گرائی و گذار به سوسیالیسم

بیانیه: چند جانبه گرائی و گذار به سوسیالیسم
گروه بین المللی مانیفست، سپتامبر ۲۰۲۱


دریافت متن کامل از اینجا
تارنمای گروه بین المللی مانیفست در اینجا