فراکسیون صدر تمامی مذاکرات برای تشکیل دولت را قطع کرد! – احمد مزارعی

فراکسیون مقتدی صدر مقررداشت مذاکرات پارلمان عراق را برای تشکیل حکومت بطور کامل متوقف کند (1) 

عراق ، سایت المیادین امروز پنجم فوریه 2022

مترجم: احمد مزارعی

بنا به خواست مقتدی صدر رهبر فراکسیون ، تصمیم گرفته شد تا مذاکرات را برای تشکیل حکومت عراق با تمام گروههای سیاسی رامتوقف کنند

فراکسیون مقتدی صدرهمچنین تصمیم گرفت تا مذاکرات روز دوشنبه پارلمان را که اختصاصا برای انتخاب رئیس جمهورعراق درنظر گرفته شده بود نیز تحریم کنند

اقای حسن عذاری رئیس فراکسیون صدریها درپارلمان عراق دریک کنفرانس مطبوعاتی اظهارداشت بنا به دستور مقتدی صدر رهبر فراکسیون ، ما تصمیم گرفته ایم تا جلسه روز دوشنبه اینده را که اختصاص به انتخاب رئیس جمهورعراق داشت تحریم نمائیم ، تنها معاون اول ریاست پارلمان عراق ازاین تصمیم مستثنی است.

مقتدی صدر رهبر جریان صدریها چندروز پیش یعنی شب جمعه گذشته به اعضای فراکسیون خود در پارلمان هشدارداد که از رای دادن به هشیارزیباری وزیر خارجه سابق خودداری کنند مگر اینکه صلاحیت ایشان دراینمورد درپارلمان تایید شود. درروزهای گذشته جدلهای فراوانی در مورد صلاحیت وی در پارلمان انجام گرفته است.

این اظهارات مقتدی صدرکه دارای جایگاه مهمی در مجلس است باعث شد تا عده ای اینگونه استنباط کنند که ایا بااین وجود زیباری امید به موفقیت خواهد داشت یانه؟

دیوان عالی کشور عراق که بزرگترین مرجع قضائی درعراق است به «گروه هماهنگی» وهمچنین «فراکسیون صدریها» که درایمورد اعتراض کرده بودند پاسخ داد . دو نماینده مجلس بنامهای خانم عالیه نصیف وعطوان عطوانی درتاریخ نهم دسامبر گذشته دراینمورد شکوائیه اعتراضی به دیوان عالی کشورعرضه داشته بودند.

هفته گذشته هیئت عمومی امنای پارلمان عراق نامهای 25 نفررا برای کاندیداتوری ریاست جمهوری عراق منتشر نمود که درمیان انها یک کاندید از طرف اتحادیه میهنی کردستان برهم صالح ،ودیگری هشیار زیباری از طرف حزب دموکرات کردستان مشخص شده بودند.

از پارلمان عراق انتظار میرود که سی روز پس از انعقاد اولین جلسه خود ، رئیس جمهور کشور را انتخاب نماید ، وایشان نیز موظف است که بعد از پانزده روز نخست وزیررا انتخاب کند که این نخست وزیرهم برطبق قانون اساسی باید ازمیان «بزرگترین گروه عددی پارلمانی» یعنی صدریهاانتخاب گردد.
1 – زیرنویس مترجم : بنا بر انتخابات طراحی ومهندسی شده ای که با کمک امارات وطبیعتا امریکا تنظیم شده بود والبته فراکسیون «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نیز این موضوع یعنی تغلب درانتخابات را افشا نمود اما با همه کوششهائی که بکار برد نتوانست همه برنامه انتخابات را به عقب برگرداند وبنظر میرسد که با مقتدی صدر بر سر مسا ئل کلیدی درعراق به توافقاتی دست یافتند.

براساس این انتخابات مهندسی شده، رئیس جمهورعراق با موافقت یکی ازاین سه کشوراسرائیل ، امارات ویا ترکیه انتخاب خواهد شد. این سه کشور درجریان انتخابات نفوذ غیر قابل انکاری داشتند وهمچنین این سه کشور بر شخصیتهای اصلی متنفذ یعنی حلبوسی رئیس پارلمان ومعاونش خنجراز دوستان صمیمی ترکیه هستند، وسران دوحزب دموکرات واتحادیه میهنی کردستان که علاقمندیهای تاریخی وصمیمانه با اسرائیل وامریکا دارندو…/

قابل ذکر است که فراکسیون صدریها از نظر داشتن نماینده بالاترین تعداد را دارند وحذف شدنی نیستند واز طرفی قاآنی فرمانده سپاه قدس درجریان ملاقاتش با مقتدی صدر تمام برنامه های پشت پرده امریکا ،امارات و…/ بوسیله فیلمهای ویدیوئی درمعرض دید مقتدی صدر قرارداده است.