پرش به محتوا

چگونه جنگ بر علیه لیبی اغاز شد؟


نوشته: ماکسیملیان فورت (*)

مترجم: احمد مزارعی، سایت میسلون،لبنان ، دوازدهم ژانویه 2022

دردهمین سال تهاجم ناتو برعلیه لیبی ، درزیربه توضیح ادعاهای دروغ ونقش سازمانهای وابسته غربی را که این جنگ براه انداختند میپردازیم ، انها عملا دوش به دوش و درکنار حکومتهای غربی که مخارج مالی این جنگ را تامین میکردند در جنگ بر علیه لیبی شرکت کردند. انها بوسیله نشر شایعات وپخش خبرهای دروغ توانستند این امکان را دراختیارحکومتهای غربی قراردهند تا بتوانند به جنگ خود برعلیه دولت لیبی مشروعیت ببخشند. (1)

«فدرالیسم بین المللی حقوق بشر»دربیانیه روز دوشنبه خود به نقل از «مرکز حقوق بشر لیبی» نوشت نزدیک به 300، الی 400 نفر ازروز پانزدهم فوریه تا کنون کشته شده اند، این مرکز حقوق بشری ، عضو فدرالیه مذکور است.»مجلس انتقالی»بدون هیچ سئوالی این خبر را بعد از یکهفته از شروع انتفاضه منتشرنمود(22/2/2011).

«مرکز حقوق بشر لیبی»خود ادعا کرد که نظام لیبی مزدورانی را از کشورهای چاد ، نیجریه، زیمبابوه واز بعضی ازوابستگان دیکتاتور سابق «چارلز تیلور» استخدام میکند اما انها هیچگونه دلیلی ارائه نکردند وصحت این گزارش هیچوقت ثابت نشد، بلکه درست برعکس این ادعاها ثابت گردید، وشاید اصلا برایشان مهم نبود.صرف نظر از اینکه این اخبارجعلی دلیل دیگری بربیطرف نبودن صادرکنندگانش بود. حقیقت اینست که همین انواع صداها وبیانیه های جعلی بود که اجازه یافت درمذاکرات وضعیت لیبی درسازمان ملل ، ازهمان اوایل مذاکرات وتا روزها وهفته ها ی اخرانتفاضه ، جنبه مسلط پیدا کند.

جولیان تیل، روزنامه نگار برجسته و مستند ساز فرانسوی ومولف پروژه ویدیوئی مستند با عنوان «جنگ انسانی» نظری عمومی به زبان فرانسه نوشت که تحقیقات شخصی وی انرا کشف کرده بود ، همچنانکه همیشه فیلمهای مستند وی چنین است ، ازروی این نوشته میتوان به «عملکرد قانون بین المللی پی برد واینکه چگونه میتوان غالبا ازاصول اساسی این قوانین تخطی کرد». وی اشاره کرد به اینکه تصمیماتی که یر ضد لیبی اتخاذ شد براساس ادعاهای مختلفی بود ، «ازجمله بیانیه ای که ادعا میکرد قذافی شخصا تهاجماتی را با هوا پیما فرماندهی نموده ودر سرکوب خشونت بارانتفاضه مردم شرکت کرده است ، بطوریکه این تهاجمات موجب قتل بیش از 6000، نفراز شهروند لیبی گردیده است.»تیل» کشف نمود » که این گزارش قبل از اینکه درموردش تحقیقی انجام گیرد منتشر گردید»، با وجود این براساس این ادعاهای ثابت نشده عضویت حکومت لیبی را درمجلس حقوق بشر سازمان ملل متحد به تعلیق دراوردند، واین تعلیق عضویت قبل ازان انجام گرفت که این ادعاها به مجلس شورای امنیت سازمان ملل متحد احاله داده نشده بود. درنتیجه حکومت لیبی را از پاسخدهی به این ادعاها منع نمودند ویا اینکه حد اقل اجازه ندادند تا حکومت لیبی اجازه یابد که برای نفی این ادعاها دلیلی ارائه بدهد

بنا به گفته «تیل»یکی از منابع اصلی که ادعا میکرد قذافی ملت خودرا میکشد، «مرکز لیبی برای حقوق بشربود ، واین سازمانی میباشد که درارتباط با «اتحاد بین المللی برای حقوق بشراست ، در تاریخ 21، فوریه 2011، مدیر کل سازمان «مرکز لیبی برای حقوق بشر، دکتر سلیمان بو شقیر ، گزارشی باکمک سازمانی غیر انتفاعی که تایید کننده سیاستهای دولت اسرائیل و»صندوق ملی دموکراتیک » ویا «ند» امریکا میباشد، بیانیه ای را با کمک بیش از هفتاد سازمان غیردولتی به امضا رسانیده وپس از چند روز یعنی درتاریخ 25 فوریه وی یعنی بو شقیر به مجلس «حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد»رفته تا ادعاهایش را متعلق به «جنایات حکومت قذافی» افشا نماید.

درماه جولای 2011، خانم «تیل» برای مصاحبه با بوشقیر به ژنومسافرت نمود ، بوشقیر دران تاریخ سفیر تازه لیبی درژنو شده بود، بوشقیر برای خانم «تل» تاکید ورزید که وی با «مجلس ملی انتقالی مخالف»(منظور مخالف قذافی) رابطه دارد وحقیقت این است که ارقامی که باید به سازمان ملل درمورد «جنا یات» قذافی داده میشد بسیار تاسف بار بود.دراینمورد به گزارش خانم تیل تاریخ 2011،مراجعه کنید.

بوشقیر گزارش خودرا درمورد «جنایات»قذافی به «مجلس حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد ارائه داد ومدعی شد که 6000، نفر کشته شده اند که 3000، نفر انها تنها درشهرطرابلس بوده است. (تاریخ گزارش:2/12/2011 ار). هنگامی که خانم تل از بوشقیر پرسید این ارقام را چگونه بدست اورده ای؟ بوشقیر جواب داد :»از نخست وزیر لیبی بدست اورده ام که ازمخالفان قذافی میباشد.

بوشقیر: اظهارداشت : «این اقای محمود وابسته به «قبیله ورفله» میباشد که در»مجلس ملی انتقالی» حضوردارد ، ایشان این ارقام را بمن دادند ، هنگامیکه تل برای یافتن ارقام کشته شده ها بدست نیروهای حکومتی کلیک نمود ، بوشقیر به وضوح اعلام کرد که «دلیلی وجود ندارد»……

هنگامیکه بوشقیربرای دادن گزارش دربرابر مجلس حقوق بشر وابسته به سازمان ملل قرارگرفت مجددا ادعاهای زیادی را مبنی براینکه حکومت لیبی برای بمباران ملت خودش از هواپیما استفاده میکرده واینکه این حکومت از خشونت بی حدو مرز بر علیه همه شهروندانش استفاده کرده است. گواهی بوشقیر با وارد کردن لایحه ای سراسراتهامات گوناگون برعلیه معمر قذافی، سیف الاسلام وعبدالله سنوسی به دادگاه جنایات بین المللی پایان گرفت (2) ازاین پس «مجلس حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد» بطور اساسی این اتهامات را بر علیه لیبی تصویب نمود. مجلس مذکور اجازه نداد نماینده حکومت لیبی نیز از خود دفاع کند زیرا عضویت دولت لیبی را در مجلس حقوق بشر معلق کرده بودند که به نوبه خود تاحد زیادی اقدامی مشکوک بنظر میرسید، ازانطرف «مجلس حقوق بشر وابسته به سازمان ملل» ، اجازه داد مجموعه «حقوق بشر»وابسته به مخالفان حکومت لیبی وقذافی، با ازادی کامل درسازمان ملل و…./ سخن بگویند. اضافه براین همه این ادعاها بدون خواستن دلیل ویا حتی شک درمحتوای انها رسما پذیرفته شد واین گزارشات به»شورای امنیت سازمان ملل متحد» تحویل داده شد.

از سوی دیگر، و پس ازمعلق نمودن عضویت لیبی در مجلس «حقوق بشروابسته به سازمان ملل» ، به حکومت لیبی اجازه ندادند که سفیر جدید دیگری رادرسازمان ملل بجای کارمندان قبلی که به نفع مخالفان حکومت استعفا داده بودند بگمارد.(427/2011) .

اگر نگوئیم خفت بار ولی امری غیر عادی میباشد، زیرا «سازمان ملل متحد» به عنوان یک سازمان معتبر جهانی به شکلی فعال وپیشقدم درجهت تغییر یک نظام رسمی عضو سازمان ملل متحد، به طور مستقیم شرکت کرده بود ، مسلما باید گفت که انها (یعنی کارمندان سازمان ملل) زیر فشارهای زیادی قرار گرفتند بودند تا ویزا ی ورود برای نماینده تازه لیبی یعنی علی تریکی که از دپلوماتهای عالیرتبه دولت لیبی بودصادر نکنند. وی به عنوان نماینده جایگزین درسازمان ملل از طرف دولت لیبی انتخاب شده بود.

ازسوئی کارمندانی همچون عبدالرحمن محمد شلقم سفیر لیبی درسازمان ملل ومعاونش ابراهیم دباشی که از نمایندگی دولت لیبی درسازمان ملل به نفع مخالفان استعفاداده بودند به نوعی «گواهی رسمی حضور» از سازمان ملل دریافت داشتند واجازه یافتند تا وارد جلسات سازمان ملل شده وبتوانند درحضور جمع برعلیه قذافی سخنرانی کنند. (30/30/2011، ، 31/3/2011)

حکومت لیبی که تا انزمان همچنان درکشورقدرت داشت برای دورزدن وگذراز تحریم ورود نماینده اش به سازمان ملل با وزیرخارجه سابق نیکاراگوا ، «میگل دسکوتو بروکمان» که به عنوان کاهن دردولت انقلابی ساندنیستها خدمت کرده وسپس درتاریخ 31، مارچ، 2011، به عنوان رئیس سازمان ملل متحد انتخاب شده بود، حکومت لیبی از وی درخواست نمود تا بجای این کشور گزارش کوتاهی را درمورد اوضاع واقعی لیبی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه بدهد، اما میگل دسکوتو، به فوریت از طرف سوزان رایس، سفیر امریکا درسازمان ملل برای دادن این گزارش منع گردید ، سوزان رایس ادعا کرد که میگل دسکوتو دارای ویزای توریستی میباشد وویزای سیاسی ندارد ومیشود در مورد ویزایش تجدید نظرکرد واگر وی خواست به نمایندگی از طرف دولت لیبی ویا هردولت دیگری گزارش بدهد ، ویزایش لغو خواهد شد.(1/4/2011)

درپاسخ به این اقدام نماینده امریکا سوزان رایس،دیسکوتواظهارداشت که سازمان ملل تبدیل» به اسلحه مخربی دردست امپریالیسم شده است، منظورش امریکابود که اجازه نداده بود از موقعیت خود درسازمان ملل به عنوان میهمان استفاده کند (31/3/2011،لاتینا پرنسا)، دیسکوتو، بان کی مون رئیس وقت سازمان ملل را نیزمورد اتهام قرارداه ، وی را متهم به خیانت به میثاق سازمان ملل نمود ، دیسکوتو بعید ندانست که میان رئیس سازمان ملل متحد ، با ن کی مون، وایالات متحده امریکا برای منع ورود وزیر خارجه سابق لیبی ، علی تریکی، از قبل هماهنگی برقرارشده است.(31/3/2011)

درهمین زمان اباما رئیس جمهور امریکا شخصا(سیاهپوست ، مسلمان واهل افریقا) بهمراه هیئت دپلوماسی امریکا درسازمان ملل ، «شلقم»را که نماینده سابق لیبی درسازمان ملل بوده وبه مخالفان قذافی پیوسته بود مورد استقبال گرم خود قراردا.(31/3/2011،)

دراوایل ماه مارچ دولت امریکا سفارت لیبی در واشنگتن را تعطیل ودپلوماتهای این کشوررا از امریکا اخراج نمود ودر اوایل ماه اوت 2011، سفارتخانه را به «مجلس ملی انتقالی» متعلق به مخالفان قذافی تحویل داد.(2/8/2011)

عملکرد های «سازمان عفو بین الملل» بر ضد لیبی:

درتاریخ 23، فوریه 2011، پس از گذشت چند روزاز انتفاضه وپیش از انکه فرصت تحقیق ویا اثبات ویا تاکید برهر حقایقی که درلیبی بطور واقعی اتفاق افتاده، انجام گرفته باشد ، سازمان عفو بین الملل اقدام به وارد اوردن اتهاماتی علنی بر علیه حکومت لیبی ، اتحادیه افریقا وشورای امنیت وابسته به سازمان ملل نمود مبنی براینکه اینها دراتخاذ اقدامات لازم با شکست روبرو شده اند. (سازمان عفو بین الملل ، 23/2/2011). (دراینجا احتمالا منظور «سازمان عفو بین الملل» درهماهنگی با امریکا وانگلیس این بوده است که باید هرچه سریع تر جنگ مستقیم برعلیه حکومت لیبی را اغازمیکرده اند وچرا شروع نکرده اند. نظر .مترجم)

دهشت اور اینکه با درنظر گرفتن مطالبی که در فصل سابق امد روشن گردید،که » سازمان عفو بین الملل » افسانه مزدوران افریقائی»را نیز تایید میکند، به این معنی که قذافی برای کشتار مردم خود ازمهاجرین وسیاهپوستان استفاده کرده است، عفو بین الملل همچنین شیوه برخود وپاسخ دهی اتحادیه افریقارا درمورد بحران لیبی مورد انتقاد قرارداد ، بحرانی که دران شاهد قتل صدها نفر واوردن مزدورانی از کشورهای افریقائی بوسیله رهبر لیبی بودیم تا بوسیله انها اعتراضات مردم را بر ضد خود سرکوب نماید. (بخشی ازاتهامات عفو بین الملل بر علیه لیبی)

در همین رابطه خانم سالیل شیتی چنین گفت»این شنیع میباشد که مجلس صلح وامنیت وابسته به اتحادیه افریقا حتی یک جلسه برگزار نکرد تا موضوع حالت اضطراری را در یکی از کشورهای عضو خود بررسی نماید»

سازمان عفو بین الملل ، از اتحادیه افریقا دعوت نمود تا تضمین بدهد که کشورهای عضو ان بویژه انها که همسایه لیبی هستند درتجاوزات ضد حقوق بشری در لیبی شرکت نکرده اند. (سازمان عفو بین الملل، 23/2/2011، ) عفو بین الملل دراتهاماتی اینچنین مشخص ، (مشابه صدای مخالفان حکومت لیبی) دعوت به عمل اورد تا پولهای حکومت لیبی دربانکهای مختلف منجمد گردانند وارسال اسلحه به لیبی نیز منع گردد وبسیاری اقدامات مشابه دیگر که هرروز به شکل اشکاری از طرف عفو بین المللی درخواست میشد، میتوان گفت که دراین برهه سازمان عفو بین الملل خواسته های مخالفان قذافی را نمایندگی میکرد – 3

با وجود همه اینها سازمان عفو بین الملل از قدرت فائقه ای دردورو ئی ویا با دو چهره ظاهر شدن وبا دوچهره نقش بازی کردن برخرداراست، کشف این دوگانگی عفو بین الملل را با وضوح تمام میتوان درفیلم مستند وکوتاه «جولیان تل» درمصاحبه اش با «جنیفیف گاریگوس» رئیس سازمان عفو بین الملل در فرانسه درموضوع تکرار «ادعاهای» این سازمان دراینکه «نیروهای قذافی» مزدوران افریقائی را به خدمت میگرفته اند مشاهده کرد. (متن مصاحبه فوق را میتوان در تلوزیون گلوبال ریسرچ ، تاریخ : 12/ 1/ 2012، دنبال کرد )

جنیفیف گاریگوس درمصاحبه با رادیو 24، فرانسه با وضوح اینچنین ادامه داد ، سازمان عفو بین المللی درتاریخ 18 و 19، فوریه معلوماتی رادریافت داشت مبنی بر اینکه حکومت لیبی مزدورانی را برای سرکوب معترضان فرستاده تا عملیات سرکوب مخالفانش تسریع گردد. این رادیو درحقیقت گفته های دکتر سلیمان بوشقیر را وانچه که درمجلس حقوق بشر وابسته به سازمان ملل عرضه داشته بود بیان کرد ، دکتر سلیمان بوشقیر بعنوان نماینده رابطه لیبی حقوق بشر وکسی که دربالا از وی نام بردیم ، وی عملا جزء مخالفان دولت لیبی بود واخیرا به عضویت «مجلس ملی انتقالی لیبی»وابسته به مخالفان قذافی درامد.

درخلال پنج ماه گاریگوس «نماینده سازمان عفو بین الملل»بیکباره موضعی کاملا مغایر با انچه درگذشته گفته بود اتخاذ کرد ومثل اینکه تاکیدات گذشته خودرا درماه فوریه 2011، به کلی فراموش کرده است. گاریگوس اشاره کرد که درابتدا که شایعات مزدوران که از طرف دشمنان قذافی دامن زده میشد برایش بمثابه این بود که همچون یک مراقب صحبت میکند . گاریگوس همچنین ملاحظه کرد که اتهامات بر ضد «افرادی زده میشد که رنگ چهره انها تیره ویا سیاه بود» کسانیکه ممکن بود لیبیائی باشند.، گاربگوس درادامه افزود : » امروز ماباید اعتراف کنیم که دلیلی دردست نداریم که قذافی از نیروهای مزدور استفاده کرده است» (نوشدارو بعد از مرگ سهراب) سپس کمی دیرترچنین گفت :»ما هیچ دلیلی وعلامتی نداریم که بر این شایعات تاکید کنیم». وی سپس تکرار کرد که بازرسان عفو بین الملل هیچ مزدوری را نیافتند، باید گفت براساس تعریف خانم «تل»به اعتباری باید گفت که وجود انها «افسا نه» بوده که از طریق رسانه های جمعی منتشر شده است.

ممکن است افراد به اسانی جدل کنند که «سازمان عفو بین الملل» در قضاوت خطا کرده است ومیتواند براساس حسن نیت بازرسانش که با گزارشات اولیه تضاد داشته تصحیح شود. خواننده ملاحظه خواهد کرد که در طول نوشته این کتاب ، سازمان عفو بین المللی، اطلاعات را با ازادی منتقل کرده وکوشش کرده است تا اطلاعات دقیق باشد ، به این دلیل که بازرسان این سازمان دراماکن مختلف حقایق را تحقیق وسپس انرا گزارش کرده اند. با وجود این افرادی سئوال میکنند که ایا مقاصد ومناقع اصلی سازمان عفو بین الملل درخلال وارد اوردن اتهامات مذکور به حکومت لیبی ، تقدم نداشته است؟ زیرا «سازمان عفو بین الملل» براساس اتهامات واهی ودروغ ، به جنگ کشورهای غربی علیه لیبی مشروعیت داده است. «به این معنی که عفو بین الملل درخلال تبرئه کردن دولتهای غربی درجنگشا ن برعلیه لیبی،درعین حال منافع خودرا نیزدراین میان محفوظ داشته است «.توضیح مترجم

سازمان عفو بین الملل ، دربخش اخر، وپس از به پایان بردن داستان لیبی، دوباراز گزارشات متضاد خود درجنگ علیه لیبی، بهره برداری کرده است که خود نعمتی دوجانبه میباشد.نعمتی که سازمان عفو بین الملل به خاطر اهمیت ان ودیدگاه بزرگتری که دارد بران تاکیددارد، به خاطر جذب نمودن کمکهای مالی وحفظ بودجه ، ودیگری پرداخت حقوق کارمندانش ومواردی ازاین نوع.

ملاحظه اخر وبدون مجامله: انچنانکه فرانسیس بویل استاد قانون بین المللی دردانشگاه الینوی در اوریانا چامپین، وعضو سابق «سازمان عفو بین الملل» درامریکا در مصاحبه اش توضیح داد:

«اهداف اصلی «سازمان عفو بین الملل» دردرجه اول به خاطر حقوق بشر نیست بلکه تبلیغات است. دوم مساله مالی میباشد. سوم گرداوردن هرچه بیشتر اعضا. چهارم درگیرییهای داخلی . واخرین انها موضوع حقوق بشر است وترسهای واقعی از حقوق بشر . تاکیدا باید گفت که اگر شما درکشوری فعالیت میکنید که مخالف امریکا ویا انگلستان هستند ، از بسیاری امتیازات ، کمکها ی نیروی انسانی وتبلیغات بهره مند میشوید، انها امکان مییابند هر انچه که بخواهند بدست اورند، اما اگرانها درمورد تجاوزات حقوق بشری از طرف امریکا، انگلستان واسرائیل سخن به میان اورده وتحقیق کنند، اینجا دیگراوضاع فرق میکند وبمثابه این مماند که شما بخواهید دندانتان را بکشید تا چیزی بدست اورید(منظور باید رنج ودرد تحمل کنید) درنهایت پس از مقدار زیادی از جنگ ودرگیریهای داخلی ویا هرچه شما نامش بگذاریدچیزی خوبی نصیتان نخواهد شد و….

اجازه بدهید دراین مورد مثال روشنی بیاوریم ، مرحله نژاد پرستی درجنوب افریقا درزیر حکومت جنایتکار سابق . دراین مرحله «سازمان عفو بین الملل»با اصرار زیاد کوشش نمود تا نژاد پرستی دراین کشوررا محکوم نکند ، واین علیرغم همه کوششهائی سرسختانه ای بود که من ودوستانم بکار بردیم ، اما انها حاضر نشدند نژادپرستی را درافریقای جنوبی محکوم کنند ، دران دوره من نیزدرمجلس سازمان عفو بین الملل بودم، این تنها «سازمان حقوق بشری» دردنیا بود که به محکوم کردن نژادپرستی درافریقای جنوبی تن درنداد.اکنون ممکن است انها برای شما دلایلی ازنوع » مشابهت «خروس وگاو» بیاورند که چرا اینکاررا نکردند. حد اقل میتوان گفت که بزرگترین پشتیبانان اصلی مرحله نژاد پرستی درافریقا دولت انگلستان وبعد ازان امریکا بودوما علیرغم همه کوششهائی که بکار بردیم ، دراین مورد موفق نشدیم وانها نژاد پرستی را درافریقای جنوبی محکوم نکردند. من دراینجا این را به عنوان یک نمونه از بسیاری موارد دیگر برای مثال اوردم.( 2002،)

هم اکنون درلیبی همین وضعیت حاکم است ،مشابه حوادثی که قبل ازاین در سال 1991،درعراق به وقوع پیوست، سازمان عفو بین الملل دران زمان ابتدا کوشید درمورد حوادث عراق «خلط مبحث» کند وسپس قصه ساختگی ورسواشده ای که گویا سربازان عراقی نوزادان تازه تولد شده دربیمارستانی را درکویت از پنجره به صحن حیاط بیمارستان پرتاب کردند. دفتر»سازمان عفو بین الملل» درانگلستان تصمیم گرفت که این گزارش ساختگی ودروغ را در مورد اطفال بیمارستان ، دردستور کار سریع خود قراردهد، انها با قوت تمام این تبلیغات دروغ را ادامه داده وهیچ اهمیتی هم به ساختگی بودن ان ندادند (2002)

انچنانکه بویل اشاره کرده است مسئولان سازمان عفو بین الملل هرگونه اشتباهی را دراینمورد انکارکردند واینکه این کارشان چه عواقب وخیمی برای ملت عراق درپی داشت، همچنین تاثیرات فاجعه بار تبلیغاتی این اقدام درادامه جنگ مسکوت ماند.

از اصل شش رای در مجلس سنای امریکا که تصمیم به اقدام جنگ بر علیه عراق گرفتند ، بسیاری از اعضای مجلس سنا نیز اظهارداشتند که انها تحت تاثیر گزارش «سازمان عفو بین المللی» قرار گرفته وجنگ را تایید کردند.(2002)

در پایان اگر قرار برانتخابی باشد میان اینکه کدام کشورها دردنیا باید بتوسط سازمان عفو بین الملل، مورد انتقاد ویا تحقیق قراربگیرد ویا ان کشورهائی که از طرف دولتهای امریکا وانگلستان به عنوان دشمن محسوب میشوند ؟ سازمان عفو بین الملل دراین میان نظر امریکا وانگلستان را تایید میکند. (22/3/2021)

(*) Maximilan Fort Professor of anthropology Concordia University
زیرنویسها از مترجم است:

1 – درجریان انتخابات سال 88، چهارصد یوتیوب درمورد زدوخوردهای پلیس با مردم درخیابانها ی شهرهای ایران متشر شد که شامل اتش زدن بانکها وسرکوب مردم و…میشد،. مکسمیلان فورت نویسنده مقاله فوق ، این ویدیوهارا دقیقا شناسائی کرده ومنشا انها را کشف ودرمقاله ای تحت نام :» انقلاب تویتری وخواب امریکا برای انقلاب درایران»منتشرنمودکه مقارن همان روزها منتشر ومن انرا از عربی به فارسی ترجمه ودر سایت «عدالت» منتشر شد.مکسمیلان فورت ، توضیح داده بود که تنها چهل عدد ازاین یوتوبها درایران ضبط شده بوده که از لهجه های انها به وضوح میشد شناخت.وبقیه درکشورهای دیگر بطور فتوشاپی مونتاژ شده است. هدف امریکا دران زمان راه انداختن انقلابی رنگی درایران مشابه انجه که درلیبی، یوگوسلاوی اکراین و…/ اتفاق افتاده بود که این » انقلاب امریکائی – رفسنجانی – کروبی – مو.سوی» با شکست روبرو شد.

قبل ازشروع انقلاب رنگی در ایران ، امیر مقرن رئیس پلیس عربستان ، پنتا، رئیس سی ، ای ، ا ، چند نماینده از طرف مجاهدین، ریگی ، حزب اخوان المسلمین کردستان عراق، تعدادی از افسران امنیتی اردن ، درهتلی در پایتخت اردن شرکت کرده به اضافه چهارصد ملیون دلار که باید تعدادی رادیو، تلوزیون بکار میافتاد وعمله های معتنا بهی درایران ومنطقه بکار میگرفتند تا این مولود حرامزاده «رنگی» تولدشود که خوشبختانه دراثر هشیاری سپاه پاسداران که مرکز مهمی برای کشف اسراردشمنان ایران، بر بالای کوه البرز تاسیس کرده بود، مولود مرده به دنیا امدوهرکس پی کار خودرفت ، بعدها دکترناصر زرافشان درمصاحبه ای با اقای حسیبی درتلوزیون «چه باید کرد؟ شرکت نمود ودرمورد شرکت اگاهانه موسوی وبقیه «قهرمانان»انقلاب رنگی» افشاگری کرد.

2 – یکی از «گناهان» نابخشودی قذافی : درمرحله ای درگیری میان حزب الله لبنان، ایران وکشورهای ممانعت دردوره ریاست جمهوری ریگان، با امریکا در لبنان اغاز گردید که با منفجر کردن مرکز اصلی ومهم ماموران سی ، آی ، ا ، اغاز وبنوعی ترور امریکائیها درخیابانها بیروت شروع شد که صدها نفر کشته شدند، سپس قرار براین گذاشته شد که مرکز سربازان نیروی دریائی امریکا در بیروت را منفجر کنند که چندصد نفرسرباز دران بسر میبرد، قرار گذاشته بودند که یک ماشین باری حا مل چند تن مواد انفجاری به مرکز مزبور حمله وانرا منفجر کند، کسی که پذیرفت ماشین باری انفجاری را در شکل انتحاری انجام دهد ، یک فلسطینی بود که متاهل ویک دختر داشت ، وی با نیروهای مقاومت لبنان صحبت کرد ومشکل بزرگ کردن دختر خردسال خودرا با انها درمیان گذاشت . این مشکل به این شکل حل شد که دخترش را بدست قذافی بسپارند ووی با خیال راحت ماشین حامل مواد انفجاری را درمکان تعیین شده منفجرکرد که موجب قتل صدها مارینز گردید وریگان به فوریت دستور خروج همه امریکائیها را از لبنان صادر نمود.

امریکائیها بعدها جایگاه دختر مذکوررا که در لیبی ودر قصر قذافی بسر میبرد کشف وفکر میکنم در سال 1996، بود که با چند هواپیما قصر قذافی را بمباران کردند که قذافی وبسیاری جان سالم بدر بردند اما از دختر قذافی صحبت مشخصی بمیان نیامد که به گمان مطبوعات عرب از بمباران جان سالم بدربرده است


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: