پرش به محتوا

«نیوزویک»بشار اسد پیروزمندانه به عرصه سیاست جهانی بازخواهد گشت – احمد مزارعی«نیوزویک»بشار اسد پیروزمندانه به عرصه سیاست جهانی بازخواهد گشت

این بازگشت بمثابه شکستی برای امریکا وپیروزی بردشمنانش میباشد

نویسنده : تام اوکانرچهاردهم اکتبر2021

مترجم: احمد مزارعی، 29مهر 1400
بثینه شعبان، معاون بشار اسد : پیروزی برای سوریه بدون ازادی کامل سرزمینهای اشغال شده ما بتوسط امریکا وترکیه امکان ندارد (1)

تام اوکانر طی مقاله ای طولانی درمجله «نیوزویک»امریکا مقاومت بشار اسد را پس از دهسال جنگ وپس از انکه اکثریت کشورهای غربی وعربی رابطه خودرا با اسد قطع کرده ازجمله امریکا که پس از قطع رابطه با سوریه ازسال 2011 وتعطیل کردن سفارتش بدترین تحریمهای جهانی را نیزعلیه سوریه اعمال نمود، حتی اتحادیه کشورهای عربی هم با سوریه قطع رابطه کرده وسوریه به قول نویسنده مقاله «منفورترین»کشور جهان گردید.

نویسنده مقاله ادامه میدهد: اما هم اکنون درسال 2021، بشار اسد نه فقط از تمام فشارها وتوطئه ها نجات یافته بلکه وی امادگی کامل دارد تا درشکلی شگفت انگیزی به عرصه سیاست جهانی بازگردد. پس از دهسال ازجنگ ، اسد قدرتمندانه ایستاده بطوریکه با کمک دو همپیمان قدیمی خود ایران وروسیه توانسته است قسمتهای زیادی از سرزمینهای اشغال شده سوریه را ازدست متمردین وتروریستها که قصد سرنگونی حکومت وی را داشتند ازاد سازد.

نویسنده درادامه میافزاید: اکنون بسیاری از کشورهائی که ده سال پیش با سوریه قطع رابطه کرده بودند، علیرغم مخالفت دائمی امریکا با حکومت بشار اسد،با علاقمندی برخورد میکنند ، دراینمورد نمونه های روشنی را میتوان برشمرد: برای مثال تنها درماه گذشته دولت اردن مرزهای خودرا باسوریه افتتاح نمود وپیش بینی میشود که بزودی اتحادیه کشورهای عربی نیز عضویت سوریه را مجددا بپذیرد.

دراین زمینه سفیر سابق امریکا رابرت فورد که اخرین سفیر امریکا دردمشق بود به خبر نگار «نیوزویک» چنین گفت: » اسد درقدرت باقی میماند». هیچ راهی وجود ندارد که بتوان خیال کرد که درحال حاضرمخالفان اسد ازطریق اعمال زور بتوانند وی را از قدرت به زیر بکشند ، گزینه ای قابل انطباق وجود ندارد، فورد اضافه نمود ، این نتیجه گیری بسیار سختی است وباید مواظب بود.

نیوزویک، ازقول خانم منی یعقوبیان تحلیلگر سابق وزارت خارجه امریکا که امروز بعنوان مشاور «مرکز صلح ایالات متحده»به کار مشغول است، چنین میاورد: باوجود عدم هرگونه تغییری دررهبری سوریه ، تمرکز روی این موضوع دورمیزند که کشورهای دیگر چگونه با دمشق رفتار میکنند، وی در مصاحبه خود با نیوزویک چنین توضیح داد:» اما درموضوع کمکهای قدرتمندانه روسیه وایران ، ترجیحا باید پذیرفت که بشار اسد حد اقل درزمان متوسط قدرت اهنین خود را بر حکومت حفظ خواهد کرد. بیشتر کشورهای منطقه نیز این امررا درک کرده اند، وشاهد ان هستیم که کوششهائی بیشترو قابل توجهی درجهت پذیرش این واقعیت انجام میگیرد».

مجله اشاره میکند که با پیشرفت نزدیکی میان سوریه وکشورهای عربی دیگر ، هنوز به درستی روشن نشده است که این وضعیت به کجا میانجامد ومهمتر اینکه امریکا چگونه با این وضعیت برخورد میکند واینکه این فعل وانفعالات تا چه حد برحوادث ومعادلات منطقه ای وخارج ازان تاثیر میگذارد.

نیوزویک سپس میافزاید، با نزدیکی بیشتر سوریه وکشورهای عربی دیگر معلوم نیست که وضعیت موجود به چه شکل درخواهد امد واینکه امریکا چگونه با این وضعیت تازه برخورد خواهد کرد که بدون شک این فعل وانفعالات بر معادله قدرتها در منطقه وجهان تاثیر خواهد گذاشت.

نیوزویک از قول دیوید شینکرکه قبلا معاون معاون وزیر امور خارجه بوده است واکنون نیز همکار مرکز واشنگتن برای امور جهانی میباشد درمورد بازگرداندن سوریه به اتحادیه کشورهای عربی توضیحاتی داده است ، وی براین باوراست که پس ازبازگشت سوریه به اتحادیه کشورهای عربی، اعمال وادامه تحریمها علیه سوریه بسیار مشکل است .

دیوید شینکر درگزارش خود چنین مینویسد: مجموعه ای از تفکرات تنگ نظرانه است که این مشکلات را به وجود اورده است، درمورد امارات متحده عربی باید گفت که به عقیده این کشوربازگرداندن سوریه وبازسازی این کشور مستلزم خروج نیروهای ترکیه از ادلب است … واردن نیز راغب است تا به اقتصاد سوریه کمک وهم اینکه پناهندگان سوری را به کشورشان بازگرداند وهمچنین برنامه حمل ونقل مرزی میان دوکشورمنظور اردن وسوریه وا زانجا به ترکیه واروپا نیز به حالت عادی باز گردد(1) ، اما دراینمورد باید گفت که «قانون قیصرامریکا» خشم وغضب اردن را بر میافروزد.

شینکر اضافه کرد که دوکشور مصر واسرائیل درمنطقه نگرانیهای بزرگی دارند ، انها امیدوارند که شرایط طوری پیش تااز گسترش نفوذ وقدرت ایران کاسته شود، چنین بنظر میرسد که مصر این فکررا تایید میکند که ورود سوریه به اتحادیه کشورهای عربی باعث میشود تا بر «عربیت»سوریه افزوده شده وازایران «فارسی»دوری گزیند، بنظر میرسد که کشورهای دیگر منطقه نیز این تفکررا تایید میکنند، حتی بعضی از شخصیتهای امنیت ملی اسرائیل نیز براین باورند و بعید نمیدانند که روسیه از گسترش نفوذ ایران درسوریه جلو گیرد.

«نیوزویک»میافزایدبا وجود همه این موضوعات گوناگون ، موضع رسمی امریکا مخالف سوریه وبشار اسد میباشد . ورابطه دیپلوماتیک میان انها وجود نداردوسفارتخانه هایشان بسته است واینکه مسیر درستی برای مصالحه میان انها وجودندارد، اماعلیرغم همه انچه که گفته شد بنظر میرسد تغییراتی در عمق بطور غیر رسمی درحال انجام است. شینکربه نیوزویک اظهارداشت:» شخص بایدن گفته است که رابطه باسوریه را بحالت عادی درنمیاورد، اما وی اجازه میدهد تا شرکای عرب امریکا به برقراری رابطه وعادی سازی رابطه با سوریه ادامه بدهند» وی اضافه نمود » اگر تحریمهای قیصر اعمال گردد ، کشورهای عربی ازان پس نمیتوانند رابطه ای طبیعی از جمله تجارت با سوریه داشته باشند»……./

سیاست فوق مانع ان شده است تا سوریه بتواند پیروزی خودرا بطور کامل بدست اورد ، اما با اقدام کشورهای عربی درجهت برقراری رابطه با سوریه ، درانصورت بسیار مشکل است که سیاست تحریمها امریکا بر سوریه همچنان بر سوریه اعمال گردد.

بنا به نوشته «نیوزویک» سوریه همچنان یک نمایندگی دپلوماتیک درامریکا درشکل هیئت دپلوماسی این کشور درسازمان ملل درشهر نیویورک حفظ میکند

خانم علیا علی که سکرتر سوم نمایندگی سوریه درنیویورک میباشد در مصاحبه ای اظهارداشت که دولت سوریه امیدوار است که تصمیم اخیر جوبایدن درمورد انتقال انرژی به لبنان از طریق سوریه تاثیر مثبتی بر اوضاع داخلی سوریه داشته باشدونقطه شروعی باشد از طرف امریکا دراین زمینه باشد، وی گفت امریکا باید ازاین سیاستهای خطاکارانه خود درمنطقه دست بردارد.

خانم علیا علی سکرتر سوم نمایندگی سوریه درنیویورک اظهارداشت ، اتفاقات اخیررا یعنی انتقال انرژی ازطریق سوریه به لبنان پیروزی بزرگی برای سوریه وشکستی برای سیاستهای امریکا دانست واینکه امریکا نتوانست کشورهای منطقه وجامعه بین المللی را وادارد تا این سیاست نادرست امریکا را بپذیرند ، این شکست سیاست امریکا نشان داد که ترسیم سیاستهای استراتژیک درمنطقه بدون هماهنگی با دمشق امکان پذیر نیست.

نیویورک تایمز می افزاید ، وجود نیروهای بیگانه وغیر مجاز در خاک سوریه نقطه خطرناک وغیر قابل قبولی است ، تا هم اکنون نهصد سرباز امریکائی درسوریه حضوردارند واین حتی بعد از خروج نیروهای امریکائی درافغانستان است که هدفش پایان دادن به هرگونه جنگ برای همیشه بود.

بثینه شعبان، معاون بشار اسد : پیروزی برای سوریه بدون ازادی کامل سرزمینهای اشغال شده ما بتوسط امریکا وترکیه امکان ندارد

مجله این سئوال را مطرح میکندکه چرا بسیاری کشورها میکوشند با سوریه رابطه برقرارکنند ودراین مسیر حرکت میکنند؟ واز قول صاحبنظران چنین پاسخ میدهد:» بنظر میرسد رغبت به استقرار وارامش درمنطقه بسیار قویتر است از ترس از رهبری بشار اسد وادعاهای مبنی بر نقض حقوق بشر درسوریه میباشد

دراین مورد خانم یعقوبیان چنین اظهار میدارد:

«درزمانیکه مردم منطقه با بحرانها وهرج ومرج درگیری داشته ومبارزه میکنند ، مشکلات اقتصادی هرروز ریشه دار تر میشود وکورنا ودرد انسانها نیز درسطحی بسیار گسترده دامن همه را گرفته است ، دراین شرایط برای حکومتهای منطقه مهمترین موضوع این است که درگیریها موجود را کاهش داده و به معالجه وحل این تحدیدها ی مستمر بپردازند که بتوانند از تزلزل منطقه جلوگیری کرده واستقرار وارامش را به منطقه باز گردانند.».

ازمیان مثالهائی که خانم یعقوبیان به ان اشاره میکند موضوع احساسات مردم منطقه نسبت به بشار اسد است.بهبود اخیر رابطه میان سوریه واردن که شریک اصلی امریکا درخاورمیانه میباشد بسیار مهم ومورد حمایت مردم قراردارد، اضافه براین بازشدن مرز دوکشور در ماه سپتامبربود واینکه پادشاه اردن پیامی دوستانه از بشار اسد دریافت داشت که اولین پیام درنوع خود بعد از یک دهه بود. لازم است به این موضوع مهم نیز اشاره شود وان تصمیمی بود که بایدن درمورد کاستن از شدت بخشی از تحریمها علیه سوریه بود که دران تحریمها شرکتها وموسسات اقتصادی خارجی را از داشتن رابطه بازرگانی با سوریه که به نفع دمشق بود منع میکرد ، درتصمیمات اخیر بایدن اجازه داده میشد که گاز وسایر مواد سوختی مصراز طریق سوریه به لبنان ارسال گردد زیرا لبنان بعلت کمبود سوخت در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته بود . (2)

نیوزویک در ادامه مینویسد: علامتها واشارتهائی وجوددارد که دلالت بر برقراری ارامش درمنطقه دارد ، برای مثال امیرنشین بحرین وامارات متحده عربی سفارتخانه های خودرا در دمشق افتتاح نمودند، همچنین «انترپولیس» نیزسوریه را برای اولین بارپس از سال 2012، به هیئت قانونی اجرای قوانین بین المللی خود پذیرفت.

زیرنویس از مترجم :

(1) – ادلب درگروی باز شدن مرز سوریه برروی ترانزیت ترکیه ، ترکیه راه خشکی به کشورهای عربی خلیج فارس ، عربستان، اردن، لبنان ، مصر وافریقا ندارد وتجارتش بطور کلی دراین مسیراز ابتدای جنگ علیه سوریه متوقف شده است، تاقبل از جنگ هرروز دهها تریلی سبزیجات از ترکیه تنها به امارات میرسیدو…./ اردوغان که با بند امریکا به چاه رفت اکنون به سادگی نمیتواند بیرون بیاید، قراربود سوریه را اشغال کند واردوغان امام جمعه مسجد امیه حلب شود به عکس مضحک وی با عبا وغقال عربی درحلب اشغالی نظری بیفکنیدوکمی پوز خند بزنید، سپس همه کشورهای عربی وکشورهای امارات خلیج فارس به رهبری اخوان المسلمین وامامت شیخ الحمقا قرضاوی درامده وایران شیعی را با کمک اتحاد سنیهای خلیج فارس و… زندانی کنند تا امریکا واسرائیل از»شر»ایران نجات پیدا کنند. نقشه دیگراین بودکه بعد از تقسیم سوریه به چهار قسمت، علوی، سنی، درزی وکردی تقسیم، ودوخط لوله سه ونیم متری اب نیز به اسرائیل بفرستند که برای این منظور ده سد برروی رودخانه فرات زدند، بنظرم طرح»گاپ». حال همه این طرحها با شکست روبرو شده واگر به دقت وبطور همه جانبه به منظره منطقه نگاه کنید این بشار اسد که دست بالارا دارد و توخود حدیث مفصل بخوان …./

(2) – «سگان از ناتوانی مهربانند»، اینکه بایدن اجازه داد گاز ونفت مصر از طریق اردن وسوریه به لبنان برسد وقانون قیصر نادیده گرفته شود، بعد ازان بود که کشتیهای سوخت ایران یکی پس از دیگری وارد لبنان شده وتسلط بی چون وچرای حزب الله لبنان را بر سیاست وجامعه لبنان تثبیت نمود،حزب الله قبل ازاین اعلام نمود که کشتیهای سوخت که ازایران حرکت میکنند متعلق به لبنان بوده وطی التیماتومی به اسرائیل وامریکا هشدار داد که فکر هر گونه تعرض نسبت به این کشتیها ازسر به درکنند. دراینجا بود که امریکا وهیئت حاکمه وابسته به امریکا درلبنان، ازوحشت وبه فوریت با لغو قانون قیصر خواستند تا با حزب الله مقابله کند که تا هنوزهم گاز ونفت بایدن به لبنان نرسیده وامریکا ووابستگان لبنانی انها باید ازدولت سوریه برای ورود سوخت اجازه دریافت کنند. حزب الله از مواد سوختی ایران به دوطریق بهره برداری میکند ، بخشی ازاین سوخت به مراکز مذهبی مسیحیان ومسلمانان لبنان وبیمارستانها بطور مساوی ومجانی ویا با هزینه اندکی فروخته میشود ولی برای فروش عمومی سوخت به مردم معمولی ، با نرخ رسمی دولتی ولیره لبنان به فروش میرسد.%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: