پرش به محتوا

منتخب مقالات و ترجمه ها – جلد دوم – آناهیتا اردوان

مجموعه مقالات و ترجمه ها به همت و سختکشویی آقای مرادی گرامی، مدیر مسئول موسسه چاپ، نشر و کتاب ارزان- سوئد منتشر شد. رود را پیوند محکمی ست با کوه و کوه را با رود، استقامت را پیوندی ست با حرکت و حرکت را با استقامتِ کوه. کوه که زخم پاهای مرا در راه شست. ضمن درودهای سرخ و انقلابی حضور محترمتان.«مجموعه مقالات و ترجمه ها ، جلد دوم- کارگری، زنان، زیست محیطی، نقد انقلابی و اقتصاد سیاسی» منتشر شد. این مجموعه به سه تن از پیشتازان مبارزات دانشجویی- کارگری، از «تشکل پیشرو» بویژه به رفیق مروارید، معروف به پزشک زحمتکشان در میان دانشجویان، از خانواده و سلاله رهبران سیاهکل و برخاسته از سنگر سرخ فام پدر و مادر کمونیستِ جانباخته، یگانه فرزند و رهروِ دو اخترِ فروزانِ مبارزۀ طبقاتی برای تحقق عدالت اجتماعی و سوسیالیسم تقدیم و با یاد و خاطرۀ پاک و تابناک پدر و مادر کمونیست و انقلابی جانباختۀ رفیق گرانقدر مروارید آغاز شده است.

روی جلد جلوه ای از کوهنوردی رفیقم، زوجم (غیرقانونی) است که شیرینی عالم با اوست، حلاوت جان در آتشم در آتش، سببیِ ایدئولوژیک و استراتژیک، سرو، زوج همگام و همدوشم است. مجموعه مقالات و ترجمه ها رویکردی قطعاً طبقاتی دارد و هر مساله ای از جنبۀ رادیکالترین وجه مبارزه طبقاتی تجزیه و تحلیل شده است. آنی از منفعت پرولتاریا روی برنگرداندم که در کنار نویسندگی همواره کار و فعالیت یدی نیز داشتم. علاوه بر این، چند مطلب به قلم پراتیسینهای کمیتۀ انقلابی – مارکسیست. لنینیست – ایران در کتاب گنجانده شده اند.

چند مطلب به قلم بهترین فرزندان این مرز و بوم، پیشقراول طبقه شان هستند و مطالبشان از پراکسیس انقلابی منظم و مرتب رودرروی دشمن طبقاتی برمیخیزد. نوشته ها آوایی پرطنین و مهذب دارند و تجسم روند عینی – حیاتی و ثمرۀ بالاترین سطح عمل و علم انقلابی دوران و حس نیرومند و استه تیک پیشتازان نسل جدید جامعه ایران را منعکس میکند. زاییدۀ توفانند، سخت در کار و بیتابند، برابر مداعیق و مدافعان سرمایه و تکرار کُمیک مناسبات سرمایه داری در جامعه ای مختنق، هر لحظه در خطر از حد دمکراسی بورژوایی نه در گفتار، که در کردار فراتر میروند و صلا به انقلاب و فتح پرولتاریا میدهند. آینده ازآن بهترین و پویاترین نسل امروز است که مردگان را به مردگان سپرده اند، زنده اند، مملو از تعهد و وظیفه، شور و علم و ایمان در قلتگاهی که کلاهبرداری را متورم و متورم تر ساخته است، رو به پیش دارند. رهبریت انقلاب آینده ازآن پرولتاریای امروز، نسل امروز است که در افروختن کورۀ انقلاب سرخ دست دارند و با تدارک نیرومند ناگزیر پایه های اقتصاد سوداگرانۀ استبداد سرمایه و دلالان نفت را در ایران فروخواهند پاشید. هم پیمان با یکدیگر در نهیب پرفوران عصر، نه مطیعانه، منتقدانه، در پر تب و تاب ترین فصول تاریخ ایران و جهان، مسخ سود و سرمایه نمیشوند و باج به شغالان، تندیس چوبی دن کیشوت و هواداران عامی بدتر از دن کیشوت، سینه چاکان سرمایه و برگشتگان از راه پرولتاریا و قلم به مزدان، خیره سران عافیتجو، اجیران از خودبیگانۀ سرمایه در لابلای بافته های ذهنی، دست به سینه ایستاده اند تا بساط شکم بارگی سرمایه داران را بار دیگر، پهن کنند، نمی دهند. این نسل و پیشتازان این نسل دنبال تحولند. اما، ماهیت منبع تحول برایشان ارزشی کمتر از تحول ندارد. ماهیتها و تضادهای نهفته در ماهیتهای عینی را مهمترین اسلوب دیالکتیکی بر می شمرند که قوانین روندها را برایشان روشن میکند و شیوۀ حل کردن تضادها را نیز بدست می آورند.

باری، کتاب به دست نویسنده و راقم این سطور به دلیلی که رستاخیز انقلابی می نامم، نخواهد رسید. الا، با مشقت و استقامت کوه و جریان رود. الا، بیش از سیصد صفحه محصول فکری- عملی و عرق ریزان نویسنده مرام و سنت مرزشکنیهای نویسنده را همراه خود داشته باشد که حداقل سه بار طبق پیشینۀ مبارزاتی و فراتر اکنون برای هدف و حقیقت از سیم خاردار گذشته است. آقایان، خانمها، دوستان و رفیقانی که به تهیه مجموعه مقالات و ترجمه ها مبادرت می ورزند، یادگاری از نویسنده به گنجینۀ کتابهای خود اضافه خواهند کرد. مایلم خوانندههای منتقد و بی رحم، دشمنان دانایم نه ابلهان و بخیلانی مخصوصا از سالهای دور از نزدیک میشناسم،.، که تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی. بله، مایلم آنانیکه اجازه نمیدهند هر چیز کاذب، «کاه به خوردشان بدهند»، کتابهایم را در قفسه هایشان داشته باشند. نویسندگی رادیکال، داستان سرایی نیست، کار و رنج و محنت، عرق ریزان است. سازندگی است، بیشتر از خواننده، نویسنده را می سازد، آبدیده میکند. البته، نه کرم کتاب یا در آزمایشگاه سیاست بازی سخیف و حقیر. نویسندگی کار بسیار طاقت فرسایی است و عمل و حرکت پایندگی است. زندگی درجاماندن را هرگز نمی بخشاید و زندگی اینجا که نویسنده در ترصد و حرکت است چیز غریبی است. چیز غریبی است، سخت و به شدت فرای رویدادها و پوستۀ سطحی، سخت، سخت، نیازمند تغییر زیربنایی- شیوۀ تولید، مبادله و مصرف و متعاقباً، رابطۀ نوین آدمی با آدمی ست.
این مجموعه را به یادگار داشته باشید، از ما که نخواستیم از دلقکان تاریخ باشیم، رذالت و عافیت را وقیحانه به جای جسارت و حماسه رنگ نزدیم. نویسنده ای بدخلق و بدعنق. اما، خلقی عوام فریبانه نداشتیم، سرسختانه، هرگز عصای طلب را رها نکردیم و پیوسته از قامتِ تاریخ با کارمایه ای تازه برای خواست مشترک با شما «سیادت پرولتاریا» بالا رفتیم. از ابژگی منزجر و برای ادم فروشان در لباس « انقلابی و رهبر خودخوانده» با مشی سازشکارانه با سرمایه داری، منادیان فساد، خلاء اخلاقی بحد اعلاء ناشی از تعهد به سرمایه داری، منتج از بحرانهای درون گروهی، باند بازی، که کوتولوهای فرتوتشان بارها و بارها مرزهای وقاحت را نسبت به نویسنده در نوردیدند، وقعی ننهادیم. سر جای خود ایستادیم و گفتیم: « شیوههای نخ نما شدۀ شبه وزارت اطلاعات، پشیزی ارزش ندارند که با همان سازوکار عطش قدرت دارید. نویسنده کتاب گر ز سر بریده می ترسید، به جنون ولنتاریستی و لمپنی درون گروهی، نه نمیگفت، حرکت نمیکرد و در محفل عاشقان در آتش نمی رقصید. از پرنسیبهای انقلابی مان عدول نکردیم که خوشا، دامن ز بساط عافیت برچیدن. نویسندۀ کتاب در جایی بسیار دور میگوید: آنچه می بینیم باور بفرمایید، عطش گزندۀ قدرت را با خود به گور خواهید برد آنچنان که طبقۀ حاکم، جمهوری اسلامی در ایران که قدرت سیاسی- اقتصادی را به زور تهمت، فشار، ترور، وحشت، رعب، سبکسری، عوام فریبی و پوپولیسم در دست دارد، خواهد برد. دانسته ها کرانمند و نادانسته ها بی کرانند و تکانه ها در این مرز و بوم زلزله آسایند. زلزله ای قدرتمندتر از حتی زلزله ای که قدرت منفور پهلوی و ساواک را در هم پیچاند.

زلزله ای که شمایان در مقابلش پر کاهی بیش نیستید» تاریخ هیچ تعهدی ندارد که به خواست ما پاسخ دهد. همه چیز حرکت، کار، پیکار و گذشتن به هر بهایی از موقعیتهاست و گذر از چسبندگی به موقعیت تعیین شده- است. باید پس زد، تا پیش رفت. باید از دست داد تا رسید. کتاب را از نویسنده به یادگار داشته باشید که در عنفوان نوجوانی زندان شد و بعد از آن— باز رها نکردیم و زمانیکه از جانب کوه در باز شد، به پیرمرد کافکا انفعال و فریبکاری زیر نام «تداوم»، نه گفتیم و برای هدف به همه چیز پشت کردیم، دو بار عزیزترینهایی که مدعیان هرگز رها نخواهند کرد و نکردند، توان ندارند، رها کردیم. با کوه یکی شدیم، رودی در آتش. نویسنده رند ملامتی است و رند عالمسوز را با مصلحت بینی و مشی سازشگرانه لیبرالی، بورژوایی، نولیبرالی، چپ محافظه کار، خرده بورژوایی، بلانکیستی حتی چسبیدن به مکان و موقعیت چه کار؟ آنچه در گذشته شده است، حرف از شدنیها میزند. کار ملک است، آنکه تدبیر و تأمل بایدش. تداوم اصل تکامل نیست!

تداوم باید با یک وقفه شکسته شود و آنگاه پیشرفت که برای نویسنده هر چه نزدیکتر شدن به هدف از نظر «مکان» بود، بوجود می آید. به گفته رفیق لنین، رهبر پرولتاریای جهان، زندگی از مفهوم غنی تر است و هیاهوی زندگی در غرفه های گفتار خاموش میشود. ما نه تنها به تحقق این خواست، سیادت پرولتاریا، سرسختانه معتقدیم، نیازمندیم و مطمئنیم که خواستمان مبتنی بر علم و درک قوانین حرکت جهان است. بلکه، در این مجموعه، از کمبودها بیشتر گفتیم تا از نیازها و برای تحقق خواست خودتان و خودمان « سعادت بشر که همانا سعادت پرولتاریاست» حرکت کردیم. سفر رود با کوه، ماندگاری با کوه جانکاه و رنج آور است. اما، یگانه بود و یگانه هست. اکنون، دست از طلب بر نداریم، تا کاممان برآید، یا جانمان براید، تن که رسید به جانان، باشد که جان برای هدف براید.
برخی از اشعار نویسنده در مجموعه مقالات جلد دوم، مندرجند. پس از پیشگفتار، واژه ای چند از نویسنده در ستایش پویایی و عزم و ارادۀ انقلابی به رفیقم، همدوش و همگامم، ح. دانش بهزادی، کاربلد استراتژیک، حلاوت جان در آتشم در آتش، و بسی فراترم تقدیم شده است. هستی اجتماعی که مبین پیوندی عالی بین خودمحوری و جمع گرایی است. فاتح رفیع ترین قله های برفخیز ایران، رویکرد و آگاهی بسیار ویژه و بی همتایی به زندگی و مرگ دارد و به پیچیده ترین و عمیقترین حفرههای آگاهی در رابطه ای تنگاتنگ با آنچه با یاران برای ظفر آن میکوشد و می پوید، متکاملتر از سلف فدایی به خون تپیدۀ خود نائل آمده است. نیست شرح این سخن را منتها، پاره ای گفتم، بدان زان پارها….


مجموعۀ مقالات و ترجمه ها جلد دوم، در ایران به یاری رفیق، همگام و همدوشم و رفیقان از سلسله آتش و دود و آفتابگردان پیشاپیش صحافی خانگی- سیمی فلزی شده است. جزو کتابهای صددرصد ممنوعه است. بنابراین، به شیوه و اسلوب معین، مناسب و از پیش ترتیب داده شده به اندازه ای پخش خواهد شد. نسخۀ کاغذی «مجموعه مقالات و ترجمه ها- جلد دوم» برای علاقمندان در سایت «موسسۀ انتشار کتاب ارزان» به منظور حمایت از کمیتۀ انقلابی- مارکسیست- لنینیست در میانۀ میدان کار و کارزار و ستایش از عزم و مسئولیت پذیری بی بدیلشان و [سپاسگذاری نویسنده که اگر نبودند، حرکت نویسنده و بریدن بند ناف چسبندگی به موقعیت و مکان _ رستاخیز انقلابی و تحقق ارزوی دیرینه محال بود] در فرایندِ تدارک انقلاب به علاقمندان عرضه میشود. دوستان و رفیقان گرانقدر برای تهیه کتاب میتوانند به سایت چاپ، نشر و کتاب ارزان مراجعه فرمایند یا با ادرس الکترونیکی و شماره تلفن آقای «نعمت مرادی» گرامی، مدیر مسئول موسسه کتاب ارزان در کشور سوئد به ادرس زیر تماس حاصل نمایند. آناهیتا اردوان چهارشنبه – ۲۳ تیر ۱۴۰۰


موسسۀ چاپ، نشر و کتاب ارزان؛ آقای مرادی


info@arzan.se
Kitab-i Arzan
Helsingforsgatan 15
164 78 kista- Sweden
+46 70 4926924

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: