از ملت نمایش به ملت سرنوشت – مهدی گرایلو

از ملت نمایش به ملت سرنوشت

مهدی گرایلو

 از نوشته:

… با پایان این نمایش آنها تازه امروز می‌توانند تجربه‌ی راستینی از آنچه در آزادی یا بندگی بر آدمی می‌گذرد داشته باشند؛ اگر آنها خواست خود را در پیکره‌ای که به‌اندازه‌ی خود طالبان به یک حقیقت مسلّم بازمی‌بَرَد احضار نکنند، باید برای کسانی که از تماشای نمایش گذشته تبخال می‌زدند این حق را بازشناسند که حقیقت طالبان را محترم‌تر از ادامه‌ی نمایش آنها بینگارند.

دریافت متن کامل از اینجا