پرش به محتوا

جنگ اب ومثلث صهیونیسم، ترکیه و اتیوپی – موفق محادین – احمد مزارعی

نوشته : دکتر موفق محادین رئیس اتحادیه نویسندگان اردن

مترجم: احمد مزارعی، شنبه 24 جولای 2021

توضیح مترجم درمورد مقاله زیر:همانطور که درمتن مقاله امده است، ترکیه بدون درنظر گرفتن قوانین بین المللی درمورد توزیع اب میان کشورهای همسایه ، دوکشور عراق وسوریه را از»حقابه» طبیعی خودشان محروم نموده واکنون این دوکشور از نزدیک به چهل درصد کاهش حقابه خود دچار بحران کمبود اب وافت کشاورزی واقتصاد خود شده اند ودولت ترکیه با تحت فشار قراردادن این دو کشور دررابطه سیاسی واقتصادی خود با انها سوءاستفاده کرده وهرروزفشارهای گوناگونی را برانها وارد میاورد.

اکنون ترکیه وامریکا درنظر دارند با ایجاد سدهای مختلف برروی رودخانه های هم مرز با ایران ومنحرف ساختن رودخانه های متعدد ومشترکی که افغانستان با ایران دارد ، سرزمینهای وسیعی را درهمسایگی باایران بویژه در استان خراسان تبدیل به کویر کنندوبه نوعی حلقه محاصره ایران را تنگ تر کنند ، ترکیه دراین برنامه ضد ایرانی واستعماری خودبیشرمانه دست دردست امریکا دارد.چندی پیش عبدالله سماره نویسنده ومحقق فلسطینی در ضمن یکی ازمقالاتش نوشت :

«ترکیه پذیرفته است تا درمقابل تجارت ازاد خود با ایران به امریکا واسرائیل قول داده است تا اجازه دهد ماموران موساد ازطریق مرز ترکیه به ایران رفت وامد کنند»بیخود نبوده ونیست که افساد طلبان هرروز مجیز ترکیه وشخص اردوغان را میگویند واخرین ان پیام چاپلوسانه روحانی به اردوغان بود».

بدون شک دولت ایران نیزاز این توطئه ها بی خبر نیست وباید منتظر اقدامات مناسب دراین رابطه بود.


جنگ اب ومثلث صهیونیسم – ترکیه – اثیوپی

نوشته : دکتر موفق محادین رئیس اتحادیه نویسندگان اردن

مترجم: احمد مزارعی، شنبه 24 جولای 2021

ایا کشورهای عربی راهی برای حل اختلافات خود برای مسئله اب پیدا میکنند انچنانکه جمال عبد الناصر درسال 1964، مطرح نمود، دران زمان عبدالناصر اعراب را در یک کنفرانس گرد هم اورد تا درمقابل اسرائیل که درنظر داشت مسیر رودخانه اردن را بسوی اسرائیل برگرداند مقاومت کنند وموفق شدند؟

دهه ها جنگی درجریان است که به بطور مستقیم با زندگی اعراب بطورعموم ارتباط دارد ، این جنگ شامل گروهی خاص ویا این ویا ان دولت نمیشود بلکه شامل همه ملت عرب میگردد وادامه اش مرزها وملل دوست ودشمن را نیزدربر میگیرد، این جنگ جنگ اب است که سه جبهه دران نقش اساسی دارند، صهیونیسم، ترکیه واثیوپی ودرادامه سنگال را هم دربر خواهد گرفت.

این جنگ دوشق دارد، یکم احتمالات زیادی وجود دارد که جنگی میان طرفهای مذکور ویا بعضی ازانها دربگیرد وبنطر نمیرسد که اثیوپی امادگی داشته باشد تا به قانون بین المللی احترام بگذارد، باید گفت که طرح امروزی «سد نهضت»اززمان هیلاسلاسی پادشاه سابق اثیوپی دردستور کار بود که جمال عبد الناصر توانست با قدرت ازادامه ان جلوگیری کند.

شق دوم وان جنگ بر سراصل اب است که بطور بارزی نزد صهیونیستها ، ترکیه واثیوپی با ندیده گرفتن وتجاوز اشکار به قانون بین المللی به اجرا درمیاید واین صرف نظر از وضعیت عمومی اب درکشورهای عربی از نظر کمبود اب وتاثیرات اقتصادی وسهمیه هرفرد میباشد ویا از حیث نسبت صحراها دراین کشورها که به 40%میرسدویا اینکه اشکالات حاصله از اینکه غالب موارد اب درکشورهای عربی از خارج تامین میشود.

ضلع اول این مثلث

ضلع اول این مثلث شوم دشمن صهیونیستی است که به سالهای 1919، بازمیگردد که مشروع سیاسی وتجاوزکارانه خودرا درارتباط با مرز مورد ادعای خود یعنی از نیل تافرات قرارداد(ای اسرائیل مرز تو از فرات تا نیل است) موضوعی که شیمون پرز درکتاب معروف خود «خاورمیانه جدید»تکرارا توضیح داده است ویا محقق دیگر صهیونیستی ، سامی میخائیل نیز هم برروی این موضوع تاکید ورزیده است.

اضافه بر همه اینها :

1 – ارتباط دادن صهیونیستها وترکیه ، موضوع ابها را با سیاست اززمان بن گوریون وتا اسحق رابین ، پرز ونتانیاهو.

2 – همکاری وهماهنگی صهیونیستها، ترکیه واثیوپی بسیار مشهود است چه درموضوع طرح «لوله کشی صلح» ویا در مورد «سد نهضت»دراثیوپی که با کمک اسرائیلیها پیش برده میشود.(1)

3 – سرقت وحیف ومیل نمودن منابع ابهای اعراب چه درداخل فلسطین ویا در محیط عربها در مجموع ، انچنانکه یک محقق اسرائیلی بنام «الیشع کالی» به شرح ان پرداخته است ودرکتاب نویسنده معروف مصری بنام «حسام رضا» » تحت عنوان «خطرات تخریب صهیونیستها دراب وزراعت»که خلاصه ان درزیر ملاحظه میکنید:* سرقت ابهای زیر زمینی صحرای سینا وادغام ان در طرح انتقال ابهای رودخانه نیل به منطقه نقب دراسرائیل با موافقت سادات

* طرحهای سرقت ابهای رودخانه لیتانی وحاصبانی درلبنان وبهره برداری ازانها وهمچنین تسلط بر حوض منابع ابهای منطقه شبعا ، که این طرح امنیت منابع ابی سوریه ولبنان را با مخاطره روبرو میسازد

* سرقت ابهای زیرزمینی درفلسطین ، به اضافه همه چشمه های ابی دیگردراین سرزمین.

* تسلط بر حوضهای ابی منطقه بلندیهای جولان وکوشش اسرائیل درجهت تسلط کامل بر ابهای حوض منطقه یرموک

* استفاده از معاهده «وادی عربه»با اردن درجهت انبارکردن ابهای منطقه یرموک در طبریا ودرمقابل ترک ابها وباتلاقهای متعفن برای اردن. برای اگاهی خوانندگان: «رژیم صهیونیستی درسال 1964، مسیر رودخانه اردن را تغییر داد که موجب خشکیدن این رودخانه تاریخی گردید، عکس العمل عبد الناصر دراندوره این بود که با دعوت سران کشورهای عربی به یک کنفرانس به این فاجعه پایان داد.

ضلع دوم

ترکها که سیاستشان برضد عربها متمایز وشیوه کارشان اشکال زیررا به خود میگیرد:

عدم رعایت واحترام حقوق عربی دوکشور سوریه وعراق دردو رودخانه دجله وفرات، درخلال ایجاد سدهای بسیار بزرگی که بدون درنظر گرفتن منافع این دو کشورانجام گرفته است.(2)، نمونه این سدها ی معروف عبارتند از : سد «اتاترک» که ازسال 1989، با ظرفیت 48 ملیارد متر مکعب مورد بهره برداری قرارگرفته است، سد «کیبان»که درسال 1974، با ظرفیت 30 ملیارد متر مکعب مورد بهره برداری قرارگرفت وسدهای دیگری همچون «الیسو»، «باطمان»،»سیزر»و»دجله قرال فیزی».

ایجاد این سدها درمجموع اثار وعواقب بسیار مخربی برروی کشاورزی واقتصاد این دو کشورداشته وهمچنین باعث خشک شدن تالابها وخشکی در محیط «نهرین» وانبوه ریزگردها دردو کشور سوریه وعراق داشته است.

سوء استفاده سیاسی از طریق استفاده از سلاح اب ، بویژه درمسئله کردها وهمچنین دخالت درامور این دو کشور وکمک به گروههای تروریستی

هماهنگی با رژیم صهیونیستی از طریق سوریه بویژه موضوع مربوط به طرح خط لوله وانتقال اب به اسرائیل تحت عنوان «لوله اب صلح»، وهمکاری نظامی با اسرائیل درجهت ساقط کردن دولت سوریه وبر سر کار اوردن دولتی وابسته به ترکیه واسرائیل که بتواند به «خط لوله صلح» وانتقال اب به اسرائیل کمک کند، توافق میان ترکیه واسرائیل از اینقراربود تا سهمیه اب عراق را از رودخانه فرات کاهش داده وانگاه این اب را ابتدا به سوریه وسپس به اسرائیل انتقال دهند البته این برنامه درصورتی موفق میشد که ترکیه واسرائیل موفق میشدند با کمک امریکا وعملیات گسترده تروریستی دولت سوریه را ساقط کنند.

ضلع سوم

اثیوپی وسد نهضت، دراینمورد باید گفت که این سد با برنامه ریزی وکمکهای صهیونیستها وحمایت بین المللی انها ساخته شده بویژه که انها برای حمایت از این سد در اطرافش پایگاههای موشکی نصب کرده اند (تا مصر نتواند به سد اسیب وارد کند)، علیرغم این کمک صهیونیستها به اثیوپی ، باعث نشد تا مصر وسودان دررابطه خود با اسرائیل تجدید نظر کنند ، زیرا این سد که مورد حمایت صهیونیسم واثیوپی میباشد حیات اقتصادی ملت مصر وسودان را مورد تهدید قرارمیدهد ، رودخانه نیل برای مصر وسودان ، همچون دو رودخانه دجله وفرات درعراق است که کشاورزی عمده درعراق به ان وابسته میباشد ویا رودخانه اردن که بزرگترین منابع حیات وزندگی است ووجود این رودخانه مجرای زندگی منطقه قوس مصر، شام وعراق است که همچنان معنی وتمرکز وجود ملتهای عرب به ان وابسته است واین چیزی است که صهیونیستها بخوبی به ان واقفند، بهمین دلیل صهیونیستها، ترکیه واثیوپی را دراین جنگ اساسی شریک خود قرارداده اند تا بتوانند با یک تقسیم وظایفّ ، کشورهای عربی را هرچه بیشتر تجزیه وتضعیف کنند.

دوطرح ونقشه، صهیونیسم در زیر عنوان » مرز تو ای اسرائیل از نیل تا فرات است»وطرح ترکیه که «همه کشورهای عربی راولایتهای عثمانی مینامد ودرزیر پرچم ترکیه قرارمیدهد» به استثنای فلسطین که انرا (دولت اسرائیل) میشناسد، این است فهم ترکیه درمورد منطقه خاورمیانه عربی.

جهتهای احتمالی دیگر

بارزترین این جهت‌ها سنگال میباشد ، زیرا رودخانه سنگال از کشور گینه سرچشمه میگیرد وبه اقیانوس اطلس میریزد، ودراین مسیر فاصله میان موریتانی وسنگال را هم میپیماید ، اگر سناریو صهیونیستی با استفاده از سرپوش قرارداد اسلو موفق شود واسرائیل بتواند با سنگال رابطه سیاسی برقرارکند ، این خود نیز بمثابه ضلع چهارم ظهور پیدا میکند ودرخدمت سیاستهای صهیونیستی وترکیه قرار خواهد گرفت.

ایا کشورهای عربی خواهند توانست راهی برای حل اختلافات خود پیدا کنند ، انچنان که جمال عبد الناصر درسال 1964، همه اعراب را در یک کنفرانس گرد هم اورد وموفق شد مانع اقدام دولت اسرائیل گردد که درنظر داشت مسیر رودخانه اردن را به نفع خود تغییر دهد.؟

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: