پرش به محتوا

ای قاتلان ملتها…اینست انچه که شما برای لبنان میخواهید – دکترعدنان – احمد مزارعی


ای قاتلان ملتها…اینست انچه که شما برای لبنان میخواهید

نوشته: دکترعدنان منصور، وزیر خارجه سابق لبنان

مترجم:احمد مزارعی،سایت «البناء»لبنان ، 21/4/1400

انچه که اسرائیل نتوانست درجنگ تجاوزکارانه اش درسال 2006، با همکاری امریکا وهمپیمانان اروپائی ومنطقه ای خود متحقق سازد ، اکنون واشنگتن میخواهد به نیابت از همگان وبوسیله تصفیه حسابهای مسالمت امیز با مقاومت، از طریق تشدید خفقان وفشار معیشتی بر ملت لبنان بدست اورد.واشنگتن میخواهد لبنان را به زانو دراورد، ومسئولیت کامل انهدام اقتصادی ، مالی، ومعیشتی وهرانچه بعد ازان اتفاق می افتد به گردن حزب الله ومجموعه های دوستداران وطرفداران وحمایت کنندگان وی بیندازند. با علم به اینکه امریکا به خوبی میداند چه کسانی درپشت انهدام سیستم مالی ومعیشتی مردم قراردارند، ومسببان اصلی ان چه کسانی هستند.اگر امریکا ودرهمراهی با وی اتحادیه اروپا نیت صادقانه ای برای نجات لبنان داشتند به فوریت عمل میکردند ولبنان را ازمحنت موجودنجات میدادند، انها امکان داشتند درابتدای شروع بحران تصمیمات لازم را اتخاذ کنند وبر علیه کسانی که لبنان را بسوی جهنم سوق میدادند اقدامات جدی بعمل اورند، بویژه که امریکا وفرانسه به مسائل پشت پرده وانچه که درخفا میگذشت وحقیقت انچه را که درلبنان بدست هم پیمانانشان جریان داشت ودیگرانی که دررکابشان پا میزدند وازان سیاستها پشتیبانی میکنند، کاملا اگاهی داشتند.

اگر واشنگتن حقیقتا میخواست به لبنان کمک کند واز بحران موجود ووضعیت اقتصادی فاجعه بارنجاتش دهد، با تمام قدرت ازحکومت حسان دیاب، قبل از استعفایش حمایت میکرد، امریکا میتوانست به خوبی چهره کسانیکه کشور را ورشکست کرده ا ند واموال مردم را به خارج قاچاق کرده واموال مردم را اشکارا سرقت کرده اند. آشکار کند ، توانائی وقدرت فشاری که امریکا داشت میتوانست بکار بگیرد وانها را تحریم کرده و وادارشان کند تا کارهای نادرست خودرا تصحیح کنند، اما امریکا عامدانه نخواست مانع کار انها شود، برعکس امریکا لبنانیها را در سراسرجهان تعقیب میکند وزیر فشار میگذارد تا ببیند چه نوع ارتباطی وپایبندی با محور مقاومت دارند، بویژه درمورد حزب الله تا دراینده بتواند انهارا بصورت گروهی دستگیروقصاص ودردادگاههای امریکا انها را محاکمه کند.

البته واشنگتن خواستار نجات لبنان ، اما به شیوه خاص خود میباشد. والبته پس از تغییرات وفعل وانفعالاتی که درکشورهای منطقه به وقوع پیوسته است وواشنگتن همه این تغییرات را درحسابات خود درنظر میگیرد، با درنظر گرفتن همه این امور حساس منطقه ای ووضعیت درحال انفجار لبنان، که بارزترین انها به قرار زیر است:

1 – گسترش مقاومت مسلحانه بر ضد اشغاگران امریکائی وتمرکز این مقاومت مسلحانه درسوریه وعراق ودرمقدمه شروع غرق شدن واشنگتن درباتلاق عراقی ودرادامه اقدامات عملیات نظامی ویژه بر ضد اشغالگران امریکائی درعمق سرزمین عراق ادامه خواهد یافت.

2 – درهم پاشی نیروی نظامی امریکا درافغانستان پس از بیست سال از اشغال نظامی این کشوربه قصد نابود کردن القاعده وطالبان – وعلیرغم صدها هزارنفر قربانی بدست نیروهای امریکائی وخرابیهای وحشتناک، استفاده از خشن ترین نوع عملیات نظامی علیه مردم مظلوم افغانستان، صرف صدها ملیارد دلار دریک جنگ بیهوده وهم اکنون واشنگتن زبونانه وپس از شکست خفت بار، خودرا مجبور میبیند که از افغانستان خارج شود واین درحالی است که حرکت طالبان خودرا اماده میکند تا مجددا قدرت را بدست بگیرد.

3 – علیرغم همه فشارهای سیاسی ، اقتصادی ومالی که واشنگتن بر لبنان وارد اورد تا چرخهای کلی جامعه لبنان را به انسو بکشاند تا درخلال ان افکار عمومی لبنان را بر ضد مقاومت سوق دهد واینکه هر انچه که درلبنان از متلاشی شدن اقتصادی ومعیشتی وخدماتی میگذرد را متوجه حزب الله نماید، اما این سیاست امریکا باشکست رقت باری روبروشد، همچنین تبلیغات گسترده ومتحدانه ای که از طرف رسانه های وابسته به انها وعوا مل داخلیشان که بر مقدرات لبنان تسلط پیدا کرده اند ،اینچنین تبلیغ میکردند که گویا حزب الله لبنان بر دولت وتصمیم گیریهای ان تسلط دارد ، وحزب الله دولتی دردولت است واسلحه حزب الله امنیت وارامش کشوررا تهدید میکند ، اما همه این تبلیغات مغرضانه نتوانست نتیجه پیش بینی شده انها را پاسخ دهد ، چه اگر حزب الله بر مقدرات کشور تسلط داشت اجازه نمیداد که این بحران وتلاشی اقتصادی اتفاق بیفتد ویا اجازه نمیداد تا فاسدان لبنان را غارت واموال مردم را سرقت کنند ، همه این سروصداها وتبلیغات گسترده بعد از سالها بمثابه نواری تکرار اندر تکراردرامد که دیگر درلبنان کسی به انها گوش فرا نمیداد.

4 – همه فشارها وسیاستهای امریکا نتوانست ایران را تضعیف ویا از قدرت وتوانائیهایش بکاهد ویا از تاثیر ایران وعملکردهایش درمنطقه وگسترش ان جلوگیری کرده ویا ایران را وادار کنند که از مقابله با سیاستهای تسلط جویانه غربیها عقب نشینی کند ویا دربرابر تجاوزات رژیم اشغالگر اسرائیل سکوت کند واینکه کمکهای گوناگون وگسترده به نیروهای مقاومت منطقه را متوقف کند،چه این کمکها میتوانست برعلیه اشغالگران اسرائیلی سرزمینهای فلسطین باشد ویا بر ضد اشغالگران امریکائی در سوریه وعراق باشد.

5 – نگرانی امریکا ازاین است که لبنان متوجه رابطه با ایران، چین وحتی روسیه گردد، ازان مهمتر اینکه پس از امضای تفاهمنامه ای میان چین ولبنان وپیشنهادات کمکی که چین به لبنان ارائه داده است،برای امریکا نگران کننده است. تفاهمنامه لبنان بعد از قرارداد 25 ساله میان ایران وچین که مبلغ چهارصد ملیارد دلار از طرف چین درایران سرمایه گزاری میشود به امضا رسید ، ویا بعد از قراردادی مهمی که چین باعراق امضا کرده وبموجب ان چین به ساخت پروژه های بسیار عظیمی درعراق دست میزند.

6 – شکست امریکا وهم پیمانان اروپائیش واسرائیل درشکست امیدهائی که برروی کشورهای مرتجع منطقه بمثابه «اسب تراودا» بسته بودند که بتوانند دولتهای ملی سوریه وعراق را از طریق کمک به گروههای تروریستی ساقط کنند وسپس با تشکیل دولتهای طایفه ای دراین کشورها که گوش بفرمان خودشان باشند وسپس تقسیم این کشورها به اجزای کوچکتر که بطور دایم در دایره منافع انها حرکت کنند، هم اکنون این طرح با شکست کامل روبرو شده است.

7 – رشدروزافزون وعملکرد مقاومت فلسطین درغزه وهمچنین دارا بودن اسلحه های بسیار پیشرفته ای که تا کنون سابقه نداشته است، باعث دلهره اشغالگران وهمچنین ترس ووحشت غربیها وهم پیمانان منطقه ای انها شده است، این وضعیت نه فقط بر عظمت قدرت مقاومت فلسطین افزوده است ، بلکه موجب تحکیم بیشتر قدرت «محور مقاومت منطقه» درمجموع گردیده است، که هردو انها در دایره استراتژیکی متحدی درکل محور قراردارند.

8 – علیرغم همه فشارها وموانع تراشیها ی هیمنه غربی ونفوذ انها درلبنان ، نتوانستند لبنان را از محیط وشرقی بودن خود که یکی از دوریه تنفسی سوریه میباشد جدا کنند ویا انرا ازهماهنگی وهمکاری با ایران با هر حجمی ،برایش مانع تراشی کردند ، با این هدف که لبنان را منزوی ومنفرد کرده وان را به داخل غرفه اطاعت امریکا وارد کنند.

9 – ناراحتی امریکا واتحادیه اروپا ازحجم نفوذ روزافزون روسیه درحوزه منطقه «مشرقی»، ازخلال فعالیتهای زنده وحضور سیاسی ودپلوماسی قابل ملاحظه وی وتمرکز نظامی قدرتمند ان در پایگاه «حمیمیم» درسوریه بسیار زیاد است. ازاین منظر شاهدیم که همه گونه فشاروبا هرگونه قدرت از طرف امریکا برلبنان وارد میشود تا ازهرگونه نزدیکی وهماهنگی ویا همکاری اقتصادی ویا درزمینه توسعه ویا ساختاری مشترک ویا پذیرش هرگونه کمک که از جانب روسیه ، سوریه ، ، عراق ، ، ایران ویا چین پیشنهاد میشود مورد قبول لبنان قرار نگیرد، وهدف اینست که لبنان در قبضه واشنگتن وهم پیما نانش باقی بماند ومطلقا اجازه نیابدتا از نفوذ ا مریکا وهیمنه ان خارج شود، وبدینطریق امریکا بتواند از طریق دولت عمیق ووابسته به خود در لبنان تاثیر وتسلط خودرا بر لبنان حفظ واعمال نماید.

10 – بر طبق گزارش معاون وزیر خارجه امریکا درمنطقه شرق دور، جفری فیلتمان، در مقابل اعضای کنگره امریکا ودرجلسه ویژه ای که برای بحث درمورد حزب اله لبنان درتاریخ هشتم جون 2010،تشکیل شده بوده است،تا چگونه بتوانند چهره حزب الله را در نزد جهانیان تخریب کنند ، دراین دوره علیرغم اینکه امریکا دچار بحران مالی بوده است واوضاع معیشتی مردم فاجعه بار بوده است ، اما امریکا برای موضوع مورد بحث مبلغ 500 ملیارد دلار به مصرف میرساند، ولی نه فقط نمیتوانند تاثیری منفی بر روی حزب الله بگذارند بلکه محبوبیت مقاومت وامادگیش درنزد عامه مردم بیشتروعمیقتر میگردد.

تا این لحظه امادگی، همبستگی ، وقدرت مقاومت بطور کامل حفظ شده است.

درمقابل این حقایق، امریکا میخواهد بافشار برلبنان انچه را که میخواهد بر این کشور دیکته کند تا آنرا مجبور به پذیرفتن شرایط خود کند وبه زبانی دیگر لبنان را به زیر حلقه ««مقررات بین المللی وسازمان ملل» برگرداند وانچه را که میخواهد به اجرا دراید که یکی از شرایط ان موافقت نخست وزیر لبنان است. ازاین نظر ضرورت دارد که نخست وزیر لبنان برنامه ای صریح وواضح داشته باشد ، بویژه درمورد انطباق دو مصوبه سازمان ملل به شماره های 1559 و 1701، وهمچنین خلع سلاح مقاومت وقراردادن اسلحه ان دردست ارتش ، همچنین انتشار نیروهای سازمان ملل در سراسر مرزهای لبنان با دستاویز حفظ امنیت وتضمین استقرار کشور ودور کردن مقاومت از مرزها وسپس محاصره ان دردایره ای بسیار کوچک که دراینده بتوان به اسانی مقاومت را خلع سلاح واز دور خارج کرد.

این برنامه ها دراصل زمینه را برای باز گرداندن مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل فراهم میکند وتنها درچهارچوب مسائل اقتصادی محصور میماند وزمینه را برای به رسمیت شناختن اسرائیل از طرف لبنان فراهم میاورد ودرادامه لبنان را وامیدارد تا برنامه «عادیسازی روابط» بااسرائیل را بپذیردکه منظور هما ن پذیرش «معامله قرن» میباشد واسکان اوارگان فلسطینی در شمال لبنان نیز بخشی ازاین برنامه است(1) که بدون شک برسمیت شناختن اسرائیل وپایان دادن به حقوق فلسطینیها وازمیان برداشتن مقاومت درپی دارد.

با وجود مقاومت لبنان وهمچنین وجود محور مقاومت منطقه پشتیبان ان ، امکان ندارد این برنامه استعماری به حیطه عمل دراید.

واشنگتن وهم پیمانانش باید محور مقاومت وهمچنین مقاومت لبنان وضدیت انها با طرحهای استعماری فوق را دائما درنظر داشته باشند.

اما امید واشنگتن برروی بعضی نیروهای داخلی لبنان است که دراینده با کمک انها برنامه خودرا پیش ببرند ، بطوریکه اخیرا نداهائی اینجا وانجا شنیده میشود ودرخواست میشود که لبنان را بیطرف واز مسائل منطقه دوررنگهداشته ودرخواست حضور نیروهای بین المللی وبرقراری فدرالیسم مینمایند وبا درخواست دخالت نیروهای بین المللی ومطالباتی که درخدمت تقسیم لبنان میباشد،میکوشند با طرح فدرالیسم عواقب وخیم انرا نادیده انگارند.

اما واشنگتن که دراین مسیر حرکت میکند ، بزودی خودرا با طریقی مسدود وموضعگیریهائی بسیارسرسختانه ومخالفت مطلق ملت لبنان روبرو خواهد دید که به این طرح مشکوک به شدت به مخالفت برخواهند خواست. واشنگتن به سهولت شکست برنامه خودرا نخواهد پذیرفت ، بلکه کوشش خواهد کرد تا لبنانیهارا دچار تفرقه کرده وانهارا بر ضد یکدیگر تحریک کند وانان را بسوی هرج ومرج داخلی بکشاند ومردم را به رودر روئی با یکدیگر بکشاند وسپس بطریقه امریکائی «بعضی» را وادار نماید تا از امریکا درخواست » کمک برای نجات»نمایند واز بیگانگان ونیروهای بین المللی درخواست دخالت کنند، حتی اگر این دخالت خارج از موافقت سازمان ملل باشد، تا بدینوسیله لبنان را دربرابر عملی انجام شده قرارداده حتی اگر این دخالت به قیمت منهدم شدن لبنان وقتلعام ملت لبنان تمام شود ، اما به این بعضیها میگوئیم :

«هشدار! از بازی کردن با اتش، برای اینکه این اتش همه را خواهد سوزانید ووطن را بطور کامل ویران خواهد کرد، وتنها «نیروهای سلطه گر بین المللی وپایگاه انها درمنطقه یعنی اسرائیل، مستفید خواهند شد»

به توهمات وماجراجوئی دچار نگردید، وبه واشنگتن ونیروهای بین المللی ان چشم نبندید، زیرا دراینجا ملتی باکرامت ومقاوتی به سختی پولاد حضوردارد . از ملتهای امریکای لاتین بپرسید واز سایر ملتهای جهان که چه دردها وزجرها از دخالت نیروهای بیگانه ،استعماری واستبدادی کهنه ویانکی جدید متحمل شدند، ازاین طریق حقیقت را درخواهید یافت، باید از انها عبرت بگیرید وبه موقعیت وافتخارات ملی ودرست خود بازگردید تا سراب شمارا درخود نگیرد ودر باتلاق غرق نگردید.

وزیرامورخارجه و لبنانیهای مهاجرسابق
زیرنویس مترجم:

1 – درسال 2004 که امریکائیها عراق را دراشغال داشتند برا ی حل مشکل اوارگان فلسطینی دوطرح داشتند، ابتدا قرار گذاشتند تا با پرداخت پنج ملیارد دلار به رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان ، وی را قانع کنند تا اوارگان فلسطینی غزه را درشمال لبنان اسکان دهد ، اما حریری علیرغم رابطه اش با امریکا وعربستان ، اما روحیه ملی گرائی داشت واین طرح را نپذیرفت لذا امریکائیها وی را ترور کردند تا با ایجاد اغتشاش درلبنان ، ابتدا ارتش سوریه را که بموجب موافقت سازمان ملل برای حفظ امنیت به لبنان دعوت شده بود بیرون کنند وسپس با اتهام حزب الله ودولت سوریه به قتل حریری برنامه انتقال اوارگان فلسطینی را به لبنان خود اجرا کنندکه این طرح به طرز مستهجنی با شکست روبرو شدو…./

وطرح دوم قرار شد بعد از «انقلاب رنگی» مصر که امریکائیها اخوان المسلمین را برسر کار اوردند، اینباربا محمد مرسی رئیس اخوان المسلمین قرارگذاشتند تا با پرداخت هشت ملیارد دلاربه وی شهر بزرگی در صحرای العریش مصر بسازند واهالی غزه را به انجا منتقل کنند که این طرح نیزبا شکست کامل ومفتضحانه اخوان المسلمین وسقوط محمد مرسی و»گم وگور شدنش» عقیم ماند وبقیه را که هم اکنون همگی شاهد شکستهای پی درپی امریکا درمنطقه روبرو هستیم.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: