پرش به محتوا

نیویورک تایمز: «نمیتوان با ایران جنگید ویا اینکه از خارج نظام را سرنگون کرد» – توماس فریدمان – احمد مزارعی

نیویورک تایمز: «نمیتوان با ایران جنگید ویا اینکه از خارج نظام را سرنگون کرد» 

نویسنده : توماس فریدمان، سایت المیادین،  

مترجم: احمد مزارعی، پنجشنبه 17، جون 

جوبایدن خواستاربستن پرونده هسته ای ایران است حد اقل در وضعیت فعلی ، سپس کوشش کند تا ناارامیهارا درخاورمیانه به طریقه ای کاهش داده وتمرکز را بر بنای دولت امریکا ومبارزه با چین نماید. 

روزنامه نگاربرجسته امریکائی درستون هفتگی خود در نیویورک تایمز مقاله ای تحریک امیز را بر علیه ایران نوشته ودران متذکر شده است که ایران بزرگتر از انست که بتوان با ان جنگید، از طرفی نظام اسلامی دران بطوری رسوخ یافته است که نمیتوان از خارج انرا ساقط کرد، وی درمقاله خود اشاره کرده است که کوششهای مخفیانه اسرائیل را درجهت تخریب قدرت هسته ای ایران تایید میکند. 

فریدمان ادامه میدهد که وی قراردادی را که درزمان باراک اوباما درسال 2015، با ایران امضا گردید مورد تایید قرارداد واقدام ترامپ که قرارداد مذکوررا پاره نمود تایید نکرد اما امیدوار بود که با این اقدام ترامپ ودردهای اقتصادی که برملت ایران تحمیل میشود انها را قانع کند که اقدام به تعدیل قرارداد هسته ای خود بنمایند، اما ترامپ دراین اقدام خود شکست خورد وایران را ازاد گذاشت که هرچه بیشتر به بمب هسته ای نزدیکتر شود(البته به ادعای فریدمان)، فریدمان درمقاله خود سپس ادامه میدهد : » من کوشش بایدن را درجهت بازگشت به قراردادهسته ای تایید میکنم. اما علیرغم وجود قراردادهسته ای من کوششهای مخفیانه اسرائیل را درجهت تخریب قدرت هسته ای ایران تایید میکنم». 

فریدمان سپس توضیح میدهد که ظاهرا این نظریه من متناقض بنظر میرسد، اما باید گفت که درهنگام تعامل جدی با جمهوری اسلامی شما با روش واحدی روبرو میشوید که بطور دائم ودرسراسر این نظام یک «عملکرد متناقض» را به نمایش میگذارد که فهم ان بسیار مشکل است . لذا ایران بزرگتر از انست که بتوان با ان وارد جنگ شد ، همچنین نظام انقدردردرون ریشه دار و راسخ است که امکان سرگونی ان از خارج هم وجود ندارد وملت ایران هم انقدر شیفته این نظام هستند که امکان ندارد انها را برای همیشه از داشتن قدرت اتمی محروم نمود. 

وی سپس افزود : براین اساس شما هنگامیکه با این رژیم تعامل میکنید انقدر پیش میروید که میتوانید وبه اندازه توانا ئیتان حرکت میکنید ، اما با درک اینکه دراین رژیم صداقت وجود ندارد ونظام اسلامی هم درایران تغییر نمیکند. اکنون وپس از 42، سال پس از پیروزی انقلاب ایران بعضی امور روشن گردیده است: روحانیون حاکم درایران درگیری با امریکا واسرا ئیل را به عنوان وسیله ای برای بقای خود وسپاه پاسداران مورد استفاده قرار میدهند (البته به ادعای فریدمان). 

فریدمان ادامه میدهد ، نظام ایران از اموالی که پس از ازمیان برداشتن تحریمها بوسیله امریکا بعد از امضای قراردادهسته ای ، بدست اورد ، نه فقط درراه ساختن مقدار زیادی مدارس وراههای ارتباطی استفاده برد بلکه ازان اموال درراه کمک به مسلح کردن همپیمانان عرب خود در عراق ، لبنان ، سوریه ویمن استفاده کرد . 

نویسنده سپس می افزاید که انتخابات ، انتخابات ریاست جمهوری درروز جمعه اینده برگزار میشود که باید گفت درسیا ست ایران تغییرزیادی اتفاق نخواهد افتاد زیرا روحانیون در قدرت باقی خواهد ماند. فریدمان از رهبران امریکا واسرائیل خواست که استراتژی زیررا بطور خلاصه درپیش بگیرند :همیشه کوشش کنید بهترین توافقی که میتوان با ایران امضا کرد اینست که یا بوسیله پول بدست اورید ویا بوسیله تحریم بیشتر ویا از طریق جنگ مخفیانه، اما تحت هیچ شرایطی گزینه سرنگونی جمهوری اسلامی را با زورانتخاب نکنید. 

وی ادامه داد روحانیونی که حکومت را درایران اداره میکنند حکیمانه عمل میکند ومیتوانند قدرت حرکت تورااز صد مایلی تخمین بزنند وهنگامیکه تشخیص دادند که کسی جرات سرنگونی انها را ندارد ویا مراکز هسته ای انهارا کسی نمیتواند منهدم کند، بهترین طریقه ای است که میدانند نباید از حفظ قدرت خود عقب نشینی کنند. 

مذاکرات همیشه پیرامون همین موضوع دور میزد : کوشش درجهت بدست اوردن بهترین چیز از ایران، چه درخلال مذاکرات وبدست اوردن ان از طریق پرداخت پول ویا از طریق اقدامات مخفیانه، فریدمان ادامه میدهد علیرغم سخنرانیهای تند دونالد ترامپ ویا ترور عظیمترین جنگجوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی ، اما ترامپ دارای انچنان استراتژی نبود که بتواند درخلال تهاجم «فشار حد اکثری»خود برعلیه ایران ، اهداف قابل تحققی را پیش ببرد تا در بهبود زندگی مورد استفاده قراربگیرد. 

فریدمان ادامه میدهد که وی «تحمیل تغییر نظام درایران را از خارج تایید نمیکند ، زیرا این پروژه ای است که تنها ملت ایران حق دارد که به این کار مبادرت بورزد ، ازاین نظر من همه راههای دیگری راتایید میکنم که بتوان از راه پرداختن امکانات مالی ویا عملیات مخفی ، قرارداد هسته ای را  امضا نمود. وی با اوردن ضزب المثلی اضافه نمود:»مشکلات راه حل دارد ولی برای حل معضلات به قرنها نیاز است». مدیریت درگیری با نظام ایران بمثابه افتادن درمعضلاتی بسیار پیچیده است. همین واقعیت هم اکنون میان امریکا واسرائیل درحال وقوع است.درحالیکه نخست وزیرتازه اسرائیل (نفتالی بینیت) پس از نتنیاهو میکوشد با ارامش بیشتری حرکت کند زیرا وی میداند که جو بایدن شخصیتی مختلف است. نه تنها به این دلیل که هر انچه نخست وزیر تازه اسرائیل میخواهد براورده نمیکند وبه بلند پروازیهایش میدان نمیدهد انچنانکه دونالد ترامپ با نتن یاهوعمل میکرد، بلکه در عمل به این دلیل که  جو بایدن سرسختانه میکوشد تا تمرکزاصلی را برروی منافع استراتژیکی واساسی ایالات متحده در خاورمیانه قراردهد – منع ایران از داشتن سلاح اتمی که درغیر اینصورت خاورمیانه یعنی عربستان وترکیه وسایر کشورهای عربی را تحریک خواهد کرد تا به این سلاح اتمی دسترسی پیدا کنند ودرنتیجه منطقه تبدیل به تهدید بزرگی برای امنیت جهانی خواهد شد 

فریدمان دراین مقاله توضیح میدهد که بایدن وهمکارانش باوردارند که تهاجم فشار حد اکثری بر علیه ایران که ترامپ به راه انداخت تا عملکرد زیان اور رژیم ایران را درمنطقه کاهش دهد، حتی یک ذره هم تاثیر نداشت وبیانیه های موجود دراینمورد نیزاین ادعا را ثابت میکند. از این نظر جو بایدن خواستار بسته شدن برنامه هسته ای ایران است حتی برای زمانی موقت ، تا پس ازان بکوشد اضطرابات منطقه رااز راههای های دیگری کاهش دهد، جو بایدن درهمین حال در صدد انست تا درجهت بهبود ساختار دولت امریکا تمرکز کرده وهمزمان مبارزه با چین راهم پیش ببرد. 

فریدمان درموردعکس العمل اسرائیل مبنی براینکه جو بایدن میکوشد ایران را درجهتی سوق دهد که سلاح اتمی را نه استفاده کند ونه انرا انتشار دهد ، اما درمورد سلاحهای کلاسیک که بسیار پیشرفته  هستند وموشکهای دقیق ونقطه زنی که ایران برای مقابله با اسرائیل به سوریه ولبنان میفرستد،اسرائیل نمیتواند نسبت به این سلاحها که بر بالای سرش قراردادرد سکوت کند واین درحالی است که ایت الله های ایران راحت درتهران نشسته اند .درجریان جنگ 2006، میان لبنان واسرائیل، حزب الله لبنان مجبور بود برای اینکه به یک هدف اسرائیلی ضربه وارد کند میبایست 20، موشک زمین به زمین بدون رادار و با محدودیت مسافت شلیک کند،اما امروزحزب الله لبنان با داشتن موشکهای دور برد وهدایت شونده بوسیله سیستم (جی پی اس) که ایران دراختیار انها قرارداده است ، برای هریک هدف اسرائیلی تنها به یک موشک نیاز دارد ونه اینکه همچون گذشته 20، موشک را برای منهدم کردن یک هدف اسرائیلی بکار میبردند، حزب الله ازاین پس میتواند با هریک موشک مرکز اتمی اسرائیل ، فرودگاه ، بنادر ، ایستگاههای برق ، کارخانه های تکنولوژیک بسیار مهم وپایگاههای نظامی اسرائیل را مورد هدف قراردهد.واینکه با همین یک موشک زیانهای زیادی را برتک تک این مراکزوارد کند خسارتهای عظیمی را برانها وارد کند. 

فریدمان ادامه میدهد : گروه بایدن اظهار میدارد که انها ملزم به مهارکردن تهدیدهای ایران از طریق به نتیجه رسانیدن مذاکرات هسته ای هستند ، اما سئوال اسرائیلیها این است : پس از امضای توافقنامه هسته ای وبرداشته شدن تحریمها ، ایرانیها از چه امتیازات ونفوذی برخردار خواهند بود؟ 

فریدمان دراین زمینه وپاسخ دادن به سئوال اسرائیلیها پیشنهادی دارد که البته مصدر ان از خود اسرائیلیها میباشد ومیتواند مشکل میان امریکا واسرائیل را حل کند . وی میگوید برای از میان بردن نگرانی میان اسرائیل وامریکا این است که جو بایدن به یک کوشش اساسی دست بزند تا بتواند ایران را از سوریه خارج کند. وفریدمان اینگونه توضیح میدهد : «درحال حاضر سوریه درزیر سیطره فعالیتهای سه نیروی غیر عربی قراردارد : روسیه ، ایران وترکیه.روسیه مایل نیست تا نیروهای ایران درکنار نیروهای روسی در سوریه باشند، اما به ایران نیاز دارد تا برعلیه دشمنان همپیمانش رئیس جمهور سوریه بشار اسد بجنگند. دراینجا این امکان وجود دارد که جو بایدن بهمراهی با کشورهای خلیج با این پیشنهاد به نزد روسها وسوریه بروند : شما نیروهای ایران را از سوریه خارج کنید ، درمقابل ما سه برابر ان کمکهائی که ایران دراختیار سوریه قرا رمیداده به سوریه کمک خواهیم کرد ودر ضمن توافق میکنیم که بشار اسد برای مدت کوتاهی در حکومت باقی بماند»(1) 

فریدمان اظهارداشت که ارتش اسرائیل این پیشنهاد را میپذیرد، زیرا شکستن پل هوائی راکه ایران برای حزب الله لبنان اسلحه میفرستد شکسته خواهد شد. وقا عده بازی تغییر خواهد کرد.البته از نظر فریدمان 

زیرنویس (1): ضرب المثل فارسی شایسته اقای فریدمان » خود گوئی وخود خندی عجب مرد هنرمندی           

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: