پرش به محتوا

یک نویسنده اسرائیلی: اسرائیل نفسهای اخر خودرا میکشد – احمد مزارعییک نویسنده اسرائیلی: اسرائیل نفسهای اخر خودرا میکشد

سایت الوحده الاخباریه، دهم مارس 2021

مترجم: احمد مزارعیدرزیرعنوان فوق، روزنامه هارتس دراسرائیل مقاله ای از نویسنده مشهور اسرائیلی ، اری شبیت، منشر کرده است که دران چنین گفته میشود:

اینچنین بنظر میرسد که ما به نقطه بدون بازگشت رسیده ایم، وازاین پس برای اسرائیل امکان ندارد تا به اشغال سرزمینهای فلسطینیها وساختن شهرک برای یهودیان تازه وارد ادامه دهد. ودرعین حال درجهت برقراری صلح نیز کوشش کند.همچنین بنظر نمیرسد که بتوان صهیونیسم را دراسرائیل اصلاح نمود ،دموکراسی را نجات داد ومردم را دراین دولت شریک کرد.

اگر اوضاع اینچنین پیش برود از این پس زندگی دراین کشور بیمعنی خواهد شد ورغبتی هم برای نوشتن در روزنامه «ها ارتس» نخواهد ماند ، باید انگونه که دوسال پیش»روگل الفر» پیشنهاد کرد انجام داد، یعنی اسرائیل را ترک کرد.

اگر اسرائیلی و یهودی بودن عامل زندگی وهویت نباشد ، و اگر گذرنامه خارجی درنزد هر شهروند اسرائیلی فقط به معنای تکنیکی نباشد ، بلکه به معنی روحی باشد، موضوع پایان یافته است. باید با دوستان خدا حافظی کرد و به سان فرانسیسکو، برلن و یا پاریس مهاجرت کرد.

ازاینجا، کشور ملت افراطی المان جدید،(منظور نویسنده تشبیه اسرائیل به المان نازی است) ویا کشور ملت افراطی امریکا ، باید با ارامی دولت اسرائیل را تماشا کرد که نفسهای اخر خودرا میکشد.ما باید به برداشتن سه گام به عقب همت کنیم وببینیم که دولت دموکراتیک اسرائیل درحال غرق شدن است، ممکن است مسئله روشن نشده باشدوما به نقطه بدون بازگشت نرسیده باشیم، ممکن است هنوز امکان پایان دادن به اشغالگری ومتوقف کردن شهرک سازی و بازگشت به اصلاح صهیونیسم و نجات دموکراسی وتقسیم کشور، اندکی ما نده باشد.

من انگشتانم را درچشمان نتانیاهو ، لیبرمان ونازیهای تازه فرو خواهم کرد تا ازهذیان گوییهای صهیونیستی بیدارشان کنم ، ترامپ ، کوشنر ، بایدن ، باراک اباما وهیلاری کلینتون کسانی نیستند که به اشغالگری پایان دهند ، ویا سازمان ملل واتحادیه اروپا هم نمیتوانند شهرک سازی را (برای یهودیان تازه وارد)،متوقف کنند، تنها قدرتی که درجهان توانائی نجات اسرائیل را از خودشان دارد دارد، تنها اسرائیلیها خودشان هستند وانهم با ابداع لغت سیاسی تازه ای که به واقعیت اعتراف کند وان اینکه فلسطینیها دراین سرزمین ریشه دارند، وتاکید میکنم که برای بقا وزنده ماندن باید این راه سوم را درپیش بگیرند وان اعتراف به حقیقت اینکه فلسطینیها دراین سرزمین حقوق تاریخی دارند.

اززمانی که اسرائیلیها به فلسطین امدند ، میدانستند که این امدنشان به فلسطین نتیجه دروغ بزرگی است که جنبش صهیونیستی درخلال همه مکرها ئی که درطول شخصیت تاریخی یهودیان انباشته داشتند بکار گرفته اند.

از طرفی دیگر صهیونیستها با سوء استفا ده از سوزانیده شدن یهودیان بدست هیتلر و «هولوکاست»وبزرگ کردن ان جهانیان را قانع کردند که فلسطین «ارض موعود» است وادعای اینکه «هیکل سلیمان» در زیر مسجد اقصی قراردارد ، و بدینوسیله گرگ تبدیل به گوسفند ی گردید که از اموال مالیات دهندگان امریکائیها واروپائیها سیرمیخورد، واین گوسفند هم اکنون تبدیل به یک حیوان وحشی اتمی گردیده است.

دانشمندان علم اثار غربی ویهودی ومشهورترین انها «اسرائیل والنتشتاین»استاد دانشگاه تل اویودر تحقیقات خود تاکید کرده اند که موضوع «هیکل سلیمان»داستانی دروغ وخرافاتی است وچنین چیزی وجود نداشته است، ودرمجموعه حفریات نشان داده شده است که این خرافه از هزاران سال پیش ساخته شده واین خرافی بودن در میان بسیاری از مراجع یهودی وتعداد زیادی از دانشمندان غربی تاکید شده است.

اخرین این دانشمندان خانم دکتر کاتلین کانیون ، انگلیسی است، وی مدیر مدرسه حفاری اثار درشهر قدس بود، وی به اقدامات زیادی درزمینه حفر اثار درشهر قدس دست زد، اما به علت افشا گریهائی که درزمینه افسانه ها واسطوره های اسرائیلیها ، بویژه درمورد عدم وجود اثار هیکل سلیمان که گویا درزیر مسجد اقصی وجوددارد دست زد، لذا از فلسطین اخراج گردید.

دکتر «کانیون»گزارشی تهیه نمود ودران توضیح داد که هیچ اثاری مبنی بر هیکل سلیمان وجود نداشته است، وی سپس اضافه نمود که انچه اسرائیلیها درمورد وجود اسطبل سلیمان ادعا میکنند انهم هیچ رابطه ای با اسطبل سلیمان وکلا اسطبل ندارد ، بلکه نمونه ای که انها ادعا میکنند ساختمان قصری بوده که دران دوره به فراوانی در مناطق مختلف فلسطین ساخته میشده است، واین گزارش خانم کانیون علیرغم این نوشته شده است که وی ازطرف «جمعیت صندوق کشفیات فلسطین» ماموریت داشته است که درمورد انچه که درروایات تورات دراینگونه موارد امده بوده است ، گزارش تهیه کند ، زیرا درنیمه قرن نوزدهم فعالیتهای زیادی درانگلستان درمورد «تاریخ شرق دور» جریان داشته است.

هرروز که میگذرد این واژه دروغپردازی، اسرائیلیها را تعقیب میکند وهمچون سیلی های محکمی در شکل چاقو دردستان اهالی شهرهای بیت المقدس،شهر خلیل ، شهر نابلس و…، بر صورت اسرائیلیها نواخته میشود، ویا درشکل پرتاب سنگ ویا حمله راننده اتوبوس از یافا وحیفا وعکا،عکس العمل نشان داده میشود.

اسرائیلیها بخوبی درک میکنند که بهیچوجه اینده ای درفلسطین ندارند، زیرا فلسطین «سرزمین بدون ملت» نبوده است انچنانکه صهیونیستها دروغپردازی کرده ا ند ، واینهم نویسنده اسرائیلی دیگری که نه فقط به وجود ملت فلسطین اعتراف میکند ، بلکه بر این باوراست که فلسطینیها بر اسرائیلیها برتری دارند، این نویسنده صهیونیست چپی(جدعون لیفی) میگوید:

بنظر میرسد طینت فلسطینیها از سایر انسانها فرق میکند ، ما سرزمین انها را اشغال کردیم، وشایع کردیم که فرزندان انها اوازخون، ودخترهایشان اهل لهو ولعب ومخدرات هستند ، وگفتیم که چند سالی که بگذرد انها وطن وسرزمین خودرا فراموش میکنند ، اما دیری نگذشت که جوانان انها علیه ما درسال 1987، به ا نتفاضه دست زدند، اینبار ما انها را به زندان افکندیم وگفتیم در زندانها انها را تربیت میکنیم.

پس از چند سال گمان بردیم که انها از گذشته درس اموخته اند، اما اینباردرسال ۲۰۰۰، انها به انتفاضه مسلحانه برعلیه ما برخاستند، انتفاضه ایکه تر وخشک را با هم سوزانید ، اینبار تصمیم گرفتیم خانه هایشان را خراب کنیم وانهارا سالهای زیادی در محاصره طولانی مدت نگهداریم، عجبا اینباردیدیم بطور معجزه اسائی وعلیرغم وجودمحاصره وسیمهای خاردار، بیکباره موشک بدست اوردند ومارا مورد ضرب قراردادند، اینبار تصمیم گرفتیم به دورشان دیواروسیمهای خاردار بکشیم

مجددا انها اززیر زمین ویا استفاده ازحفر تونل بر ما هجوم اوردند وهمانطور که شاهد بودیم درجنگ گذشته باعث قتل وکشتار درمیان ما شدند(منظور نویسنده نه این اخرین جنگ بلکه جنگ ماقبل ازاین میباشد) ، جنگ تازه دیگری از نظر الکترونیک ونرم افزاری علیه انها راه انداختیم ، اما انها بر اقمار مصنوعی ما نیز تسلط پیداکردند وبا ارسال پیامهای تهدید امیز، رعب ووحشت را بر تمام خانواده ها در اسرائیل مستولی کردند ، زیراجوانان فلسطینی توانستند بر کانال دوم کشوری اسرائیل تسلط پیداکنند.

کوتاه سخن اینکه بنظر میرسد ما با سرسخت ترین ملتی که تا کنون تاریخ به خود دیده است، روبرو هستیم که راه حلی با انها وجود ندارد مگر اینکه به حقوق انها اعتراف کنیم وبه اشغالگری سر زمینشان پایان دهیم.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: