میان اطلاعات ومیدان – شارل ابی نادر – احمد مزارعی

نوشته:شارل ابی نادر، سرگرد بازنشسته لبنان واستاد دانشگاه 

میان اطلاعات ومیدان…چگونه “سیف القدس”اسرائیل را شکست داد؟ 

مترجم:احمد مزارعی،سایت المیادین، 19،ماه می 2021 


هم اکنون، وضعیت موجود،بمثابه وحدت پیروزی مقاومت فلسطین محسوب میشود، صرف نظر ازاینکه پایان درگیری به کجا خواهد انجامید، والبته این پیروزی مرحله ای میباشد. 

امروز وپس از ده روزاز گذشت درگیری تاریخی میان مقاومت (نظامی وتوده ای گسترده)  درغزه ودر سراسر سرزمینهای اشغالی از یکطرف ودشمن اسرائیلی از جهت دیگر، همچنان این درگیری توانسته است بر حجم سطح خشونت وجنایتی که واحدهای نظامی هوائی وامنیتی اسرائیل مرتکب میشودغلبه کرده وانرا درهمان محدوده نگهدارد وازطرفی مقاومت فلسطین توانسته است ثبات ، تمرکزومانور موشکی خودرا نیز بطور ثابت حفظ کند. 

وضعیت موجود به اعتباری پیروزی وحدت مقاوت فلسطین در عملیات”سیف القدس”به حساب میاید که صرفنظر از هرانچه نتیجه نهائی وپایان این درگیری باشد، نقطه ای مفصلی دراین درگیری گسترده بر ضد اسرائیل به حساب میاید ، زیرا این مرحله دینامیسم جدیدی در جنگ وستیز ورودرروئی خلق نمود که ازاین پس اسرائیل نخواهد توانست از عواقب وپیامدهای نظامی ، امنیتی وسیاسی ان گریبان خودرا رها سازد. 

با گذشت ساعت به ساعت زمان دراین درگیری ، دشمن گزینه های خودرا یکی پس از دیگری ازدست داد وتنها درمقابل خود به جز بمباران ، اتش زدن وتخریب زیربناهای مدنی مردم وکشتار بیگناهان، برای فشار برمقاومت چیز دیگری دردست نداشت، واین کوشش مایوسانه ای بود تا مگر بتواند فرصت ازدست رفته ای که مقاومت از وی گرفته بود مجددا باز گرداند، دشمن هرگونه اقدام نظامی را برای اهداف اساسی گسترده خود درمیدان عمل برای پایان دادن به بنیه نظامی مقاومت ، بویژه قدرت موشکی وی درشهرغزه ازدست داده وبه بن بست نظامی دچارگردیده است. 

درنتیجه ، وپس از شکست درعرصه نظامی ، دشمن درجهت اقدام سیاسی نیز با شکست روبروگردید، حکومت اسرائیل به ریاست نتنیاهو درحال حاضر توضیحی برای مردم درداخل اسرائیل که دچار ضربه فاجعه امیزی شده وموضعگیری نامتوازنی که این حکومت وواحدهای نظامی وسیاسی به ان دچار شده اند  ندارد. این دولت حتی چیزی برای ارائه به میانجیها ی منطقه ای وبین المللی که برای برقراری اتش بس میکوشند دردست نداردزیرا نتنیاهو از این وحشت دارد که هر تصمیمی که دراین وضعیت بحرانی اتخاذ کند ، نتیجه اش عکس العمل نا مقبولی از طرف ارتش ، مطبوعات ویا احزاب تندرو که خواستار قتل وکشتار بیشتر بوده وعلیرغم ضرباتی که بر دولت وارد شده وبیش از نیمی از جمعیت اسرائیل درپناهگاه بسر میبرند، خواستار اعمال ادامه جنگ میباشند، زیرا موشکهای مقاومت سراسر جغرافیای فلسطین اشغالی را تبدیل به میدانهای نبردودرگیری کرده است.چگونه دشمن به این وضعیت بیسابقه ، از ضعف ، تردید وخودباختگی دچار گردید ؟ وچه اطلاعات امنیتی ونظامی موجب این شکست غیر منتظره انها شد؟ 

از ناحیه اطلاعاتی ، کسانیکه وضعیت موجود را چه درداخل ویا خارج رژیم صهیونیستی بطور جدی دنبال میکنند ، باورقاطعانه دارندبر اینکه اطلاعات امنیتی واگاهیهائی که دشمن دارد و ارزیابیهای خودرا از اسلحه های مقاومت وتوانائیهای انها،بران قرارداده بودند، ناقص بوده ویا حد اقل انها عاجز بوده اند از اینکه برتفاصیل وجزئیات ان امکانات احاطه داشته باشند ، بطوریکه که مانورهای متمایزموشکی مقاومت برای اسرائیلیها خرد کننده بود. 

علت را دراینجا نمیتوان دردایره ضعف توانائیهای دشمن قرار داد، تاریخ اسرائیل دراین زمینه ها معروف بوده وانها دارای تشکیلات اطلاعاتی متمایزوغیر عادی هستند، وتا هنگامیکه تشکیلات اطلاعاتی وامنیتی (موساد – شاباک وغیره) درداخل وخارج اسرائیل برقرار وفعال باشند وبا بودجه های عظیمی که دراختیاردارند،انهارا قادرمیسازد تا برای جنگشان دردفاع از نظام صهیونیستی علی العموم دست بازی داشته باشند. 

فرقی که دراینجا از نظراطلاعاتی وجود داشت که دشمن بتواند با “سیف القدس”ویا مقاومت فلسطین مقابله کند اما نتوانست ، وشکست دشمن را دراین نبرد نشان داد ، عبارت بودند از: عدم اگاهی واطلاعات وعجز دشمن از تسلط بر قدرتهای مقاومت ، ودرمقابله با موفقیت مقاومت فلسطین در حمایت از قدرتهای موشکی وبنیه کامل نظامی خود،  از ناحیه توسعه وگسترش دادن موشکها ، انتقال انها وانبار کردنشان ومخفی نگهداشتن پایگاههای پرتاب این موشکها واماده نمودنشان برای مانور ، انهم در شرایط بسیار سخت پیگیری ، مراقبت وتمرکز خشن وتخریب کننده بمبارانهای هوائی اسرائیل. 

علل موفقیت مقاومت فلسطین در مانورهای اطلاعاتی (منفی) به معنی مانور در جهت محرمانه نگهداشتن ، فریبکاری ووارونه جلوه دادن اتفاقات ، به چند نتیجه گیری باز میگردد ، مهمترین آنها ، کوششهای شخصی در سطح فردی ویا فرماندهی مقاومت وکادرهایش، چیزی که نقشی اساسی وتضمین کننده درحمایت ومحرمانه نگهداشتن قدرتهای منظومه ، مانور واماده سازیها از خود به جا میگذاشت. 

بکار گیری این کوششها به اضافه دارا بودن مجموعه ای از تجربیات سابق درعملیات اطلاعاتی و  امنیتی درمقابله با دشمن وسیستم اطلاعاتی انها ، به اضافه ان عناصراساسی که مقاومت از ان بهره برداری نمود ، وان تجربیاتی امنیتی بود که بعضی ازاعضای محور مقاومت ، مخصوصا حزب الله لبنان به تشکیلات مقاومت فلسطین منتقل نمود ، نباید شک داشت که حزب الله لبنان دارای اطلاعاتی وسیع درعملیات نظامی ومیدانی دارد.دردرگیریها موجود به وضوح میشد نشانه های فراوانی از نوع عملکرد حزب الله وتجربیاتش درمانور عملیاتی، ومخفی نگهداشتن موشکها وهمچنین مانور پرتاب موشکها بطور ثابت وبا موفقیت تمام ومستمربه وضوح مشاهده نمود ،با درنظر گرفتن بمبارانهای شدید هواپیماهای اسرائیلی که لحظه ای از عملیات باز نمی ایستادند (وهمچنین سیستم اطلاعاتی ماهواره های جهانی که درخدمت انها بودند) ، میتوان به عظمت وقدرت عملیات ومانورهای بسیار پیچیده وهوشمندانه مقاومت فلسطین دراین نبرد مرگ وزندگی واقف گردید. 

نباید شک داشت که دررودرروئی نظامی، ارتش دشمن توانائیهای متمایزی در عملکرد های هوائی، زمینی ودریائی دارد ودراین زمینه قدرتمنترین درمنطقه میباشد. با اطمینان میتوان گفت که اکثر واحدهای این ارتش دررودرروئی اخیر ازمایشی نداشته وعملا دردرگیریهای زمینی ، ودریائی بطور عملی شرکت نداشته اند وبه همین دلیل ضعف مفرط نظامی انها در دونقطه اشکارگردید: در بکارگیری      سیستم دفاع هوائی “گنبد اهنین” ودیگری عکس العمل فرماندهی نظامی ارتش اسرائیل در درگیری فعلی. 

نقطه اول ، در مقابل ناتوانی “گنبد اهنین”وسایر منظومه های دفاع هوائی وشکست ویا عجز انها ، اینچنین اشکار شد که گویا این “گنبد”کاملا اختلاف داشت با ان گنبدی که انها اموال هنگفتی را برای به روز کردن ان مصرف کرده بودندویا در دهها مانور زنده هرسال دردریاها ی دوردست با شرکت درپیمان ناتو ویا درالاسکا درهمراهی با واحدهای نظامی امریکا شرکت کرده بودند.درروزهای گذشته شاهد بودیم که موشکهای مقاومت درسراسر جغرافیای اسرائیل بدون هیچ مانع ورادعی جولان میدادند وبه نسبت بسیار زیادی که اصلا توقع ان نمیرفت از تیررس سیستم “گنبد اهنین” عبور میکردند ، موشکهای مقاومت سراسر مناطق اشغالی را از شمال گرفته تا جنوب زیر پوشش خود گرفته وتا رسیدن به اکثر پایگاههای هوائی وکشتیهای جنگی در پهنه دریاها مقابل ساحل غزه زیر چشمهای تیزبین خود داشتند. 

نقطه دوم ، دراینمورد باید گفت که عکس العمل فرماندهان نظامی اسرائیل در مقابله با مانور خردکننده موشکی مقاومت که بر میدانهای نبردتحمیل کرده بود، با سردی همراه بود.این فرماندهی از اقدامات ضروری برای تعامل با این سطح از مانورهای موشکی مقاومت تحرک نداشت ، واینچنین بنظر میرسید که فرماندهی ، گزینه بدیل ویا مانور احتیاطی برای اوضاع استثنائی موجود دردسترس ندارد، ویا اینکه درمحاسبه قرارنداده بودند که امکان دارد قدرت موشکی ومانور مقاومت به این درجه رسیده باشد، البته این امر از ناحیه نظامی وهنگام مطالعه توانائیهای دشمن، نامفهوم ونا مقبول است، وواجب وضروری است که فرماندهی بایدهمه احتمالات وحتی اگر بسیار ضعیف هم باشد وبعید بنظر برسد ، درنظر بگیرند. 

وبدین شکل ، میان شکست دشمن در تسلط واحاطه داشتن اطلاعاتی به توانائیهای مقاومت وکوتاهی وی در کشف وضبط پرتاب موشکهای مقاومت از ناحیه توانائی وپیشرفتگی انها در مقدار مسافت، پرتاب ویا دقت وقدرت موشکها در گذراز گنبد اهنین ویا مشخص نمودن پایگاههای ثابت ومتحرک پرتاب این موشکها ، وهمچنین اقدام کند فرماندهی درپاسخدهی به مقابله با وضعیت موجود وعدم درک وفهم همه احتمالات در مورد قدرت مقاومت فلسطین،همگی درمجموع دست به دست هم داده وقدرت اخیر موفق شد تا پیروزی کوبنده خودرا دراین رویاروئی برارتش دشمن تحمیل نماید. 

درپایان باید گفت که این عملیات تاریخی که درزیر نام “سیف القدس” شروع گردید ، نقطه مفصلی وتعیین کننده ای دراین درگیری تاریخی بوده  ومرحله مابعد از ان حتما مانند پیش ازان نخواهد بود.