دفاع از مبارزه مردم فلسطین یک وظیفه انترناسیونالیستی است – حسین بهادری

در منطقه خاورمیانه ۱۵کشور واقع شده است. در این کشورها عرب ها، ایرانی ها( فارس ها، آذری ها، کردها، عرب ها،بلوچ ها، لرهاو…)، افغان ها، ترک ها، آذربایجانی ها، ازبک ها، تاجیک ها و… زندگی می کنند. اکثریت دولت ها این ۱۵ کشور بله قربان گویان امپریالیست ها و مجریان برنامه ها بانک جهانی،صندوق بین المللی پول و … هستند.

در شرایطی که امپریالیسم امریکا با تمام امکانات از رژیم اسرائیل حمایت می کند و دولت آلمان در کمال وقاحت بمباران مراکز خبرگزاری ها را موجه قلمداد می نماید، دولت اتریش پرچم اسرائیل را در حمایت از بربریت نتانیاهو برفراز ساختمان های دولتی نصب می کند و فرانسه تظاهرات کارگران و نیروهای مترقی در دفاع از فلسطینی ها را ممنوع می کند. و رسانه های دول امپریالیستی به هر انسان آزاده که به دفاع از حقوق انسانی فلسطینی ها بلند شود و کوچکترین انتقادی از رژیم مذهبی و نژادپرست اسرائیل کند، مُهر ضد یهود می زنند تا از این طریق صداها را در گلو خفه کنند. و در زمانی که دولت اسرائیل، فلسطینی های ساکن بیت المقدس را از خانه، محل کار و زادگاه شان بیرون می کند و در غزه جان بیش از ۶۰ کودک را گرفته و هزاران نفر را بی خانمان کرده است، عده ای تحت تاثیر تبلیغات رسانه های امپریالیستی  پرتاب موشک از غزه به اسرائیل را بهانه قرار داده تا ضمن مقصر معرفی کردن حماس در ایجاد بحران موجود، به شکل غیر مستقیم و خجالتی از اسرائیل حمایت کنند.

اما علیرغم حمایت نهادها ی امپریالیستی از اسرائیل در خاورمیانه، مردم فلسطین به مثابه نماد مبارزه علیه اشغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل در صحنه نبرد حق طلبانه از پشتیبانی مردم منطقه و جهان برخوردار هست.

از این منظر دفاع از مبارزات مردم فلسطین در حقیقت و واقعیت،  دفاع از حق زندگی مردمی است که بیش ۷۰ سال با چنگ و دندان در برابر وحشیگری صهیونیست ها و امپریالیست ها از موجودیت خود و مردم منطقه دفاع می کنند.

حسین بهادری