پرش به محتوا

آیا زوال اسرائیل اغاز شده است؟ – شارل ابی نادر – احمد مزارعی


ایا زوال اسرائیل اغاز شده است؟ 

نوشته :شارل ابی نادر ، سرگرد بازنشسته واستاد دانشگاه لبنان 

مترجم : احمد مزارعی ، ۲۴ ، اردیبهشت ۱۴۰۰ 


این سوال براساس فرض ویا تبلیغات ویا روانی، نیست که پس از حوادثی که درفلسطین اتفاق افتاده وهم اکنون در فلسطین اشغالی ازحوادث دراماتیک گوناگونی یومیه درحال انجام است ، به وجود امده باشد، همچنین این سئوال از تعبیری موقت درنتیجه واقعیت موجودی که پیش امده وطولی نخواهد کشید که متلاشی شود واثراتش از میان برود هم نیست.درعین حال این سئوال درنتیجه یک تحلیل عجولانه، اولیه وسریعی نیست که به مجرد پایان یافتن حوادث توفانی موجود درقدس اشغالی ویا داخل مسجد اقصی ویا درغزه وشهرکهای اطرافش وتا رسیدن به عسقلان وتل ابیب وغیرازانها پایان یابد: 

ایا زوال رژیم اسرائیل اغاز شده است؟ 

این سئوالی منطقی است که هرفرد اصولی که فعل وانفعالات موجود را بطور جدی دنبال میکند ، مطرح مینماید .زیرا همه نتایج مرتبط به انچه که هم اکنون بشکل خاصی درمیدانهای شهر قدس وحومه ان ویا در همه مناطقی ومیدانهای فلسطین اشغالی میگذرد ویا به ان اوضاعی که مبارزه ودرگیری مردم با رژیم صهیونیستببی علی العموم به ان دچار شده اند، زمینه منطقی چنین سئوال و استنتاجی را فراهم میکند، استنتاجات را میتوان درشکل زیر مشخص نمود: 

درمورد وضعیت کیان رژیم اسرائیل 

شکست فاحش وغیر قابل انکارنیروهای اسرائیل دراین درگیریها از قبل مقدر وقابل حصول بود، نیروهائی که بر دروازه های مسجد اقصی ومیدانها ورواقهای اطراف ان به مبارزه مشغول بودند جای شکی باقی نمیگذاشت که شکست فاحش ورسواکننده ای برای فرماندهان دشمن تدارک دیده اند، زیرا فرزندان قدس اشغالی همچون صاعقه عمل میکردند، بویژه فرزندان محله شیخ جراح که با بیشترین توان خود وارد میدان شده بودند.واین درهنگامی بود که مانور نیروهای مقاوم ونماز گزارخودرا برای رودرروئی سختی اماده کرده بودند، زیرا دشمن قصد داشت که از ورود انها به مسجد از دروازه های مشخصی که برای برگزاری نمازمعین شده بود ، جلوگیری کند.این منطقه برای نمازگزاری از نظر دینی وتاریخی با صحن اصلی مسجد اقصی فرقی نداشت. 

عکس العمل فرماندهی سیاسی ویا نظامی وامنیتی دشمن اسرائیل از اتخاذ هرگونه تصمیمی که بتواند مانع از اعمال اراده نیروهای مقاومت فلسطینی شده ، همچون اینکه انهاهمیشه خودشان تصمیم میگرفتند وعمل میکردند ، کاملا عاجز مانده بودند، نیروها ی مقاومت به اینگونه عمل کردن عادت کرده بودند واین علیرغم این بود که چه اقداماتی باید اتخاذ میشد ویا دراینده باید اتخاذ شود، صرف نظر ازاین بود که به چه فداکاریها دراین راه نیاز می افتاد. 

صهیونیستها دراینمورد که یهودی کردن سرزمینهای فلسطینیها را میتوان بوسیله اقدامات گام به گام به انجام رسانید،اشتباه کردند، زیرا فلسطینیها علیرغم اینکه درزیر سلطه وفشار صهیونیستها بسر میبردند، ولی موفق شدند این طرح صهیونیستهارا با شکست روبرو سازند، دراین زمینه نشان داده شد که همه ارکان وسازمانهای گوناگون اسرائیل از فهم واصرار ثابت فلسطینیها درمقابله با تجهیزات وامکانات نظامی وامنیتی که هر چقدر خشونت بکارببرد ، عاجز است. درادامه این اقدامات ایرائیلی‌ها به مرحله ای از خشونت ، تجاوز وتعذیب رسید که از گلوله زنده ویا نوع پلاستیکی که عملکردش کمتر از گلوله زنده نبود استفاده کردند. 

فرماندهی دشمن برای اتخاذ هر تصمیم مناسبی درمقابله با مقاومتی که میدانستند با چه توانائیهای وجود دارد عاجز ماندند، انها به درجه ای از عجز رسیدند که مجبور شدند مانور نظامی گسترده ای که برای مقابله با دشمن ، استراتژیک واساسی بود واززمانی طولانی برایش برنامه ریزی کرده بودند تا درصورت وقوع جنگ بر ضد لبنان ویا سوریه امادگی کامل داشته باشند ، لغو نمودند. دشمن ابتدا کوشید از لغو این مانور منصرف شود ، اما برای اماده شدن دربرابر حوادث نظامی وامنیتی تازه ای که پیش امده بود مجبور به لغو ان گردید درحقیقت موشکهای مقاومت فلسطین ومانورهای ضربتی ان شرایط تازه ای را بر دشمن تحمیل نمود. 

تا هم اکنون با همه تجاوزات جنایتکارانه ای که برضد شهروندان درغزه وشهرهای غرب رود اردن که درانتفاضه شرکت کرده اند انجام گرفته این نتیجه را بدست میدهد که حا کمان اسرائیل وفرماندهان نظامی وامنیتی ان با عجز گسترده ای روبرو شده اند. عجز درمیدانهای شهر قدس وهمچنین بر دروازه های مسجد مبارک اقصی، عجز در محله شیخ جراح ومحیط ان ودرمقابله با مبارزه فلسطینیها در میدانهای گسترده درگیری، از طرفی دیگر سیستمهای دفاع ضد هوائی ویا سیستم ضد هوائی قبه اهنین دشمن نیز تاحد زیادی از مقابله با موشکهای غزه عاجز مانده است ، میتوان گفت که موشکهای غزه چه درجنگهای دیروز وماقبلش وامروز ، این نتیجه بدست میدهد که ادامه درگیریهادر این جنگ ، به نفع مقاومت فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد. 

درمورد وضعیت مقاومت فلسطین 

وحدت فلسطینیها از نظر دشمن، اسلحه ای کیفی واستراتژیک بود که میتوانست برایشان فاجعه بیافریند دشمن وهمه نیروهای سازشکار عرب منطقه مستقیم ویا غیر مستقیم کوشش زیادی بکار بردند تا این نیرو بیطرف بماند وتفرقه میان انها حفظ شود واجازه ندهند تا انها با یکدیگر متحد شوند وهر امکانی که دراین مسیر باشد از میان بردارند.اما ملت فلسطین دراین درگیریهای اخیرثابت کردکه انان در رودرروئی با دشمن ویا درهرجنگی سرنوشت ساز، تبدیل به جسمی واحد وموضعگیری واحدی میشوند ، درجریان حرکت توفانی اخیرماه رمضان که امادگی قبلی هم وجود نداشت ، بیکباره ملت فلسطین بطورناخود اگاه همه مسیری را که سیاست عادی سازی رابطه با اسرائیل درگذشته طی کرده واتفاقیه هائی هم با کشورهای عربی دراینمورد امضا شده بود لغو نمود ه وانهارا تبدیل به موضوعی بی معنی وبی تاثیردرمبارزه تبدیل کرد. 

امروز اگر چه نامعلوم است که رودرروئی موجود گسترش بیشتری پیدا کند ویا اینکه به ارامش تبدیل شود ، اما امور ثابتی پدید امده که به هیچ وجه نمیتوان ازمرز انها تجاوز کرد، این ثوابت عبارتند از معادلات جدیدی که از خونهای شهدا ی واحدهای موشکی فلسطینی واز خونهای شهدای شهروندان بیگناه ومسالمت جو، پدید امده ویا از پایگاههای موشکی واماکن انفجاری حساسی که درعمق مواضع دشمن ، شهرهایش وساکنان ان ، این معادلات را میتوان با دوعنوان رئیسی واساسی خلاصه کرد که عبارتند از : 

یکم  – مقاومت فلسطین با قدرت ، معادله تازه ای را درعرصه نظامی وامنیتی بر مناطق وشهرهای اسرائیل درمقابله با هرتجاوز دشمن بر شهرها ومناطق فلسطینی درغزه وغیر غزه بر قرارکرده است. 

دوم – نیروهای مقاومت فلسطینی ثابت کردند که انها تحت نام عملیات»سیف القدس»مقاومتی هستند  برای همه فلسطین اشغالی وبرای همه فرزندان آن، وانها یعنی نیروی های مقاومت بمثابه سنگر ومامنی قوی وثابت برای کل قضیه فلسطین میباشند. 

مقاومت فلسطینی امروز با خط وبیانی روشن که دران هیچگونه شک وشبهه ویا امر پنهانی وجود ندارد اعلام میدارد که وجود رژیم اسرائیل درمنطقه بویژه درفلسطین اشغالی رو به زوال است ومنطق امور وهمچنین طبیعت تاریخ وجغرافیا ومعادله میان حق و باطل سماوی نیزبجز این حکم دیگری را ندارد.        

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: