پرش به محتوا

موقعیت مقاومت در استراتژی انتفاضه سوم – عمرو علان – احمد مزارعی 


موقعیت مقاومت در استراتژی انتفاضه سوم 

نوشته : عمرو علان ، سایت المیادین 

مترجم:احمد مزارعی، پنجشنبه ششم ماه می ۲۰۲۱ 

حوادث موجود درمنطقه تاکید بر این امر داردکه دولت اسرائیل درشرایط موجود بدترین وضعیت را از سرمیگذراند، اسرائیل نمیتواند برای حفظ امنیت خود به جنگ خارجی دست بزند. 

تصمیم رئیس سلطه فلسطین محمود عباس مبنی بر به تاخیر انداختن انتخابات مجلس قانونگزاری فلسطین برای بسیاری که بنای کار خودرا بر مسیر انتخابات تازه ای و براساس سیاستهای ویژه ای گذاشته بودند تعجب اور نبود ، زیرا با وجود حضور اشغالگر اسرائیلی که تعیین کننده وحاکم بر همه امور است ، این مسیر درکلیت خود به نتیجه ای منجر نمیشد.  

از نظر طیف وسیعی از روشنفکران فلسطینی ، این تصمیم سازمانهای وگروههای سیاسی برای رفتن بسوی برگزاری انتخابات با وجود عامل قدرتمند اشغالگر، اقدامی مستهجن بود. تنها جنبش «جهاد اسلامی» با این گروهها به مخالفت برخاست. 

اضافه براین ، نویسنده سطور بالا در اواسط ماه فوریه ، کوشید در مقاله ای طولانی عقیم بودن مسیرماجراجویانه رفتن بسوی انتخابات مجلس قانونگزاری تازه ای را از اساس خود ثابت کند وکوشید توضیح دهد تا یک طرح استراتژیک مغایر را که براساس تغییرات داخلی فلسطین وانچه را که سازمانهای سیاسی فلسطینی از نظر اقتداروتوانائیهای تسلیحاتی به ان رسیده اند، پایه گزاری کنند. اضافه براینها باید به موقعیت عقب نشینی که دولت اسرائیل از ناحیه استراتژیک وتاکتیک به ان رسیده است نیز توجه کردودرهمین حال وضعیت قدرتمند تر شدن روز افزون توانائیهای نیروهای محور مقاومت بطور عموم در کل منطقه خاورمیانه ، انچنانکه درمقاله دیگری همزمان با مقاله مذکور درفوریه امسال شرح داده شده است درنظر گرفت. 

امروز با شنیده شدن فریاد خشم رعد اسای مردم درمحله «باب العمود»شهر قدس ، میتوان به دوعبرت و دست اورد تازه رسید ودرپرتو ان به اینده وبه درگیری ومبارزه تاریخی ما با دولت اشغالگراسرائیل برخورد کرد. 

درمورد د ستاورد اول باید گفت که فریاد خشمگینانه مردم درشرایط موجود تاکیدی براین است که مردم خیابانهای فلسطین قابلیت رودرروئی وتحرک را دارند، این قابلیت مردم خودرا درامتداد درگیریهای سراسری روزهای گذشته با نیروهای اشغالگر به وضوح نشان داد وسرزمینهای اشغالی سالهای «67» و»48″ را بطوریکسان و کامل شامل گردید، درطی این مبارزات روزهای اخیر ، درد معیشتی روزانه ویا اختلافات سیاسی مابین گروهها نتوانست مانعی درمقابل حماسه افرینیهای وامادگیهای مردم ایجاد کند زیرا اینبار مسئله اصلی ومهم همانا دفاع از مقدسات ووطن بطورعموم بودودر حقیقت این امری پنهانی نبود، اگر ما به سالهای اندک گذشته مراجعه کنیم و»انتفاضه دوربینهای مسجداقصی» با وجود «دوربینهای سراسری در مسجد اقصی واطراف ان»، استمرارعملیات فدائی فردی وبدون توقف،کوشش درجهت وارد اوردن ضربه به سربازان اشغالگر بتوسط بانوئی مسن شصت ساله در جنوب شهر بیت لحم (1)، همه اینها شواهدی زنده برامادگی خیابانهای فلسطین برای قیام وشروع انتفاضه سوم میباشد که تا کنون به تاخیر افتاده است. تاخیر درشروع انتفا ضه ، بار سلطه دولت فلسطین را سنگین تر خواهد کرد، سلطه فلسطینی به رهبری عباس ابومازن میکوشد با هماهنگی امنیتی با دولت اشغالگر اسرائیل وتعقیب نیروهای مقاوم در منطقه غرب رود اردن مبارزه مردم را به تاخیر بیندازد واین عملی است بر خلاف منطق سیاسی ویا میهنی.

اما دستاورد دیگر که خروش تازه مردم در محله «باب العمود» قدس بران تاکید ورزید را باید ان دردو امرزیرارزیابی نمود  

یکم: نیروهای اشغالگر دراین مرحله کوشیدند کسی را شهید نکنند وترسشان ازاین بود که اعتراضات گسترش بیشتری پیدا کند  

ودیگرپس از اینکه نیروهای مقاومت از غزه درپشتیبانی از جنبش مردم درقدس با پرتاب تعدادی راکت، به اشغاگران هشدار دادند ، لذا اشغالگران کوشیدند طوری با مبارزات مردم در شهر قدس برخورد کنند که منجر به شروع جنگی تمام عیاربا غزه نشود. 

این دستاوردها واقدامات نشاندهنده حدود وحشت رژیم صهیونیستی از برامد مبارزه گسترده ای میباشد واینکه درادامه وضعیت موجود انتفاضه سوم نیزاغاز گردد.اسرائیل به خوبی میداند که در شرایط فعلی توانائی مقابله با انتفاضه سوم را ندارد ومهمتر اینکه اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه وجامعه بین المللی نیزدرجهت مخالفت با سرکوبهای اسرائیل حرکت میکند، اخرین گزارشات بین المللی بویژه گزارش «دیده بان حقوق بشر» رژیم غاصب اسرائیل را محکوم نموده است ودرگزارش خود اقدامات سلطه گران اسرا ئیلی را تحت عنوان جنایت برعلیه بشریت ونژاد پرستی در حق فلسطینیها محکوم کرده است.این ترس رژیم صهیونیستی اسرائیل موضوع تازه ای نیست ، همه بیادداریم که چگونه نتنیاهو وعده خودرا مبنی بر منضم کردن غرب رود اردن به اسرائیل را به طریقه جبونانه ای به فراموشی سپرد، وی درماه جولای 2020، این وعده را داه بود.اما حقیقت این بود که گزارشات دستگاههای امنیتی اسرائیل به وی هشدارداده بودند که درصورت اقدام عملی برای این کار منطقه غرب رود اردن ازنظر امنیتی به انفجار کشیده خواهد شد که عواقب بسیار وخیمی برای امنیت اسرائیل ببار خواهد اورد.اما موضوع تازه اینکه امریکائیها نیز به خطرناک بودن وضعیت موجود برای این کیان غاصب پی برده اند واینکه انها نباید اوضا ع فلسطینیهارا بجائی برسانند که باعث انتفاضه سوم ودرنهایت به عصیان مدنی بر علیه اسرائیل تبدیل شود. 

این درک امریکائیها از وضعیت موجوددر اظهارات سخنگوی اداره جو بایدن انعکاس یافت، وی اسرائیل را متوجه این وضعیت نمود که باید حرمت وسلامت همه ساکنان شهر قدس را نگهدارد، بدون اینکه دراین اظهاراتش مسئولیتی را متوجه فلسطینیها نماید.  وهمچنین بدون اینکه از لزوم حق اسرائیل دردفاع ازخودرا یاداوری کند انچنانکه همیشه این موضوع را تاکیدا متذکر میشدند.اینگونه اظهارات نشاندهنده رغبت جدی امریکا مبنی برلزوم حفظ ارامش است تا بحران وخطرات بدتری برای اسرائیل پیش نیاید.امیدوارم کسانی مظنون نشوند که احتمالاجو بایدن دچار بیداری وجدان گردیده است. 

حوادث وفعل وانفعالات منطقه تاکید براین دارد که رژیم صهیونیستی درشرایط بسیار سخت وبحرانی بسر میبرد، اولا برای حفظ امنیت داخلی خود، توانائی راه انداختن جنگ خارج از مرزهایش را ندارد، اسرائیل نمیتواند با مقاومت اسلامی حزب الله درجنوب لبنان وارد جنگ شود وانبارها ومخازن زیرزمینی موشکی وی که هرروز قدرتمند تر میشود، نابود کند ویا با جمهوری اسلامی ایران نیز نمیتواند بجنگد وپروژه اتمی انان را که به ادعای اسرائیل مقاصد نظامی دارند نمیتواند منهدم کند ، اسرائیل حتی توانائی اینرا هم ندارد که مقاومت غزه را که ضعیف ترین حلقه محورمقاومت است                 نابود کند وپیش ازاینکه اگربخواهد به غزه حمله کند باید هزار بار سبک وسنگین کند. از نظر داخلی نیز اسرائیل از تشکیل حکومت عاجز مانده وکابینه ای که قراربود هرهفته دوبار تشکیل گردد، اکنون بیش از دو ماه است تعطیل مانده واخیرا هم که تشکیل شد نتوانست ادامه یابد وافق روشنی نیز در پیش رو ندارد. 

از همه مهمتر مقاله اخیر «دیوید هرست»است که باعنوان «قدس دراستانه انفجار»چنین نوشته است.وی به اختصار درباره انچه که «کیان اشغالگر»اسرائیل دران بسر میبردچنین اورده است : 

«اگر پیروزی بر توهم بنا شده باشد با خطرات عظیمی روبرو میشود….، هیچوقت تا کنون کیان اشغالگراسرائیل به عنوان دولتی یهودی تا این حد با خطر روبرو نبوده است، واین در زمانی است که اسرائیل دراین توهم بسر میبرد که گویا دراستانه تحقق پیروزی است،، زلزله ای که هم اکنون اسرائیل را میلرزاند علامت پایان درگیریها نیست ، این درگیریها نه فقط در غرب رود اردن ویا غزه ، بلکه این زلزله اسرائیل را در قدس وحتی در سرزمینهای سالهای 1948، نیز که اسرائیل انهارا اشغال کرده است میلرزاند». 

با این حساب ملت فلسطین وگروههای مقاومت ان، فرصتی جدی برای تغییر دادن شرایط بر سرزمین خوددارند، واگر انچه را که در «باب العمود» همچون رعد بر سر صهیونیستها نازل شد ادامه یافته وشکل عصیان مدنی بخود بگیرد وبه انتفاضه سراسری سوم ارتقا پیدا کند، میتواند در معادله قدرت به ضرر نیروهای اشغالگر اسرائیل تغییر یابد ، هم اکنون با وجود مقاومت فلسطین که میتواند به نفع قیام فعلی مردم بمثابه کمر بند حمایتی وارد میدان شود، انچنانکه دراخرین اخطار «گردان قسام» به عنوان «اخرین اخطار که از طرف فرمانده هیئت ارکان گردان قسام «محمد الضیف»بر علیه تجاوزات نیروهای اشغالگر صادر شده بود، اضافه برهمه اینها ، وجود معادله وحشت اسرائیل از»حزب الله» درجبهه شمالی که میتواند برای حمایت از قیام کنندگان وانتفاضه دردفاع از مسجد اقصی وسایر مقدسات مسلمانان مورد استفاده قراربگیرد.ومهمتر از همه اینها ، وجود ایران که بمثابه سنگ بنای توازن اصلی دررودرروئی با امریکا درمنطقه میباشد که دارای تاثیرات بسیار عظیمی است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: