گوناگون, سرتیتر

رویداد – احمد خزاعی


 

          رویداد 


خم می شود 

در خود

چون پرتوی شکسته در آب

باز می یابد

 خود را 

ایستاده

بر بلندای خونین 

یک فریاد


احمد خزاعی