رسانه ها

تهاجم قدرتمندانه موشکی یمن به شهر ریاض پایتخت عربستان

تهاجم قدرتمندانه موشکی یمن به شهر ریاض پایتخت عربستان

نوشته:احمد مزارعی، چهار شنبه 13، اسفند


شهرریاض پایتخت عربستان بوسیله یک موشک ذوالفقار وپانزده هواپیمای بدون خلبان مورد هجومی کوبنده قرارگرفت.

سرگرد سریع ، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام نمود که عمق عربستان بوسیله هجومی گسترده ومشترک شامل موشک ذوالفقار وهواپیماهای بدون خلبان مورد هجوم قرار گرفت وبرای پنجمین بار»عملیات توازن قدرت پاسخدهی»اعمال شد.

سرگرد سریع دریک مصاحبه مطبوعاتی که صبح یکشنبه در صنعا پایتخت یمن انجام گرفت اعلام نمود که این عملیات تهاجمی بوسیله یک موشک بالستیکی از نوع «ذوالفقار»وتعداد پانزده هواپیمای بدون خلبان که نه عدد انها از نوع «صماد»(1) بودند، مراکز حساسی را در مرکز پایتخت عربستان شهر ریاض، مورد هجوم کوبنده خود قراردادند.

این سخنگوی ارتش مسلح یمن اعلام داشت که شش هواپیمای بدون خلبان از نوع ( قاصف 2ک)

«به فضل پروردگار»موفق شدند ایستگاههائی نظامی درمراکز شهرهای ابها ، خمیس ومشیط، مورد هجوم دقیق خود قراردهند.

این سخنگوی ارتش اضافه کرد :»این عملیات توازن قدرت نمائی مورد پنجم است که از شنبه شب گذشته وتا صبخ روز یکشنبه ادامه یافته است»

سرگرد سریع تاکید ورزید :»عملیات تهاجمی ما ادامه خواهد یافت وما انهارا گسترش خواهیم داد تا زمانی که جنگ برعلیه یمن ومحاصره ان متوقف گردد». وی این اخطار خودرا مجددا به ساکنان مناطقی که دراطراف مراکز نظامی ساکن هستند که برعلیه یمن مورد استفاده قرارمیگیرد،هشدار داد که برای ایمن ماندن ار اتش موشکها وجنگنده های ارتش یمن از این مناطق دوری گزینند.

(1) صماد نام نخست وزیر سابق یمن بود که بوسیله مزدوران عربستان در صنعا پایتخت یمن مورد هجوم تروریستی قرار گرفت وشهید شد، بعد ازاین جنایت جوانان جنگجوی یمنی نام یکی از موشکهای تازه ساز خودرا بیاد صماد وبه اسم وی نامگزاری کردند.