رسانه ها

دستاوردهای همه جانبه چین در فقرزدائی

روز پنج شنبه 25 فوریه/ 7 اسفند، شی جین پینگ رهبر چین در نشست جمعبندی و تجلیل از کار فقرزدایی سراسری چین به طور رسمی اعلام کرد: «با تلاش مشترک تمامی اعضای حزب و مردم اقوام مختلف سراسر کشور و در آستانه صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست، چین در نبرد فقرزدایی به پیروزی همه جانبه رسیده است.»

در این نشست شی جین پینگ به افرادی که در امور فقرزدایی کشور خدمات برجسته انجام داده اند، نشان افتخار اعطا کرد.

ریشه کن کردن فقر امری بزرگ در کشورها و در تاریخ و عصر کنونی است. رهبر چین در نشست یاد شده اظهار کرد: در 8 سال گذشته، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین امور فقرزدایی را در جایگاه بسیار مهم کشور قرار داده و در این راستا به نبرد گسترده پرداخته است.

وی افزود: موفقیت همه جانبه چین در فقرزدایی افتخار همه مردم، حزب کمونیست و ملت چین است. وی افزود، در صورت پایبندی بر رهبری حزب کمونیست و راه سوسیالیستی با ویژگی های چین، این کشور می تواند امور سخت و بزرگ دیگر مانند فقرزدایی را در پیش گیرد.

رییس جمهور چین در نشست یاد شده همچنین از تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست مبنی بر ارزیابی برای تحکیم دستاوردهای فقرزدایی در زمان مقرر خبر داد.

به دنبال تحقق هدف چین در زمینه ریشه کن کردن فقر، این کشور درصدد است در اقدام بعدی به آبادسازی روستاها بپردازد. شی جین پینگ به سختی این امور اشاره کرد و گفت: اجرای همه جانبه آبادسازی روستاها از لحاظ عمق، گستردگی و سختی، از امر ریشه کن کردن فقر کم تر نیست.

رهبر چین تاکید کرد: هیچ دلیلی وجود ندارد که مغرور شویم و در ادامه کار سست و کم کار شویم، بلکه باید با استفاده از فرصت ها، به تلاش خود ادامه دهیم.

رادیو بین‌المللی چین