تیتر, تاریخی, سرتیتر

مرحله‌ی سرنوشت ساز جنگ یمن و ارتباطش با مذاکرات ایران و آمریکا! – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

یمن بسوی به دست گرفتن رهبری منطقه جزیره العرب درحرکت است
نوشته : دکتر وفیق ابراهیم، متخصص مسائل استراتژیک دردانشگاه لبنان
مترجم: احمد مزارعی، ۲۶، فوریه ۲۰۲۱

جنگ استان مارب در یمن به لقب «مادر جنگها» برعلیه عربستان سعودی – امارات ، لقب گرفته است زیرا این جنگ دارای طبیعتی است که نتیجه اش بر مسیر منطقه از مرزهای یمن وعربستان گرفته تا به میانه عربستان امتداد مییابد واین تحول به معنی واردات آوردن خسارت عظیمی است که بر محور عربستان – امارات وهمپیمانانشان یعنی امریکائیها ، انگلیسیها ، اسرائیل وسایر نیروهای عربی که با این محور همکاری میکنند.

بطور خلاصه میتوان گفت جنگ یمن که درسال ۲۰۱۵، آغاز گردید درادامه به جنگ فعلی برای تسلط بر مآرب منجرگردید.
از نظر سیاسی امریکا با تمام توان میکوشد تا شهر مآرب سقوط نکند زیرا بخوبی میداند که چه عواقب منطقه ای بزرگی برای ایران که همپیمان یمن است خواهدداشت واز طرفی سقوط مآرب تاثیری بسیار منفی بر سلطه جوئی و اقتدارعربستان خواهد گذاشت، این وضعیت وحشتی حقیقی در آل سعود به وجود اورده و این کشوررا وادار میسازد که از رابطه دوستانه خود با کشورهای غربی واسرائیل استفاده کند تا مگر بتواند پیروزی یمن را و تسلط بر شهر راهبردی را مآرب متوقف سازد.
از نظر منطقی میتوان تاکید ورزید که جنگ یمن علیه شهر مآرب شامل نیروهای ارتش صنعا ،نیروهای شیعه وقبایل یمنی میگردد که قبلا این قبایل یمنی تحت نفوذ و فشارهای مالی و رشوه های عربستان به نفع این کشور ولی اکنون این قبایل درکنار انصار الله و به یاری کشور خود شتافته‌اند وبه این ترتیب معادله توازن قوا را به نفع دولت در صنعا تغییر داده اند.
همکاری عربستان وامارات به این علت است که اکنون که همه توان نیروهای خودرا وارد میدان جنگی کرده اند تا مانع پیشروی نیروهای صنعا وانصارالله بسوی مآرب شده وحتی این دوکشور از نیروهای تروریستی القاعده ، داعش و نیروی هوائی انگلستان استفاده میکنند، اما همه اینها نتوانسته است پیشروی نیروهای انصارالله وارتش یمن را متوقف کند وهم اکنون شهر مآرب بطور کامل درمحاصره انها قراردارد.
دایره‌ای که در اطراف شهر مآرب کشیده شده از جهت‌های مختلفی است که به حدود ده کیلومتر و از وسط شهر کشیده شده ونیروهای صنعا توانسته اند تعداد ۲۷۰۰ نفر از نیروهای دشمن را کشته وزخمی کرده ودهها خودروی گوناگون زره پوش و نظامی را منهدم کنند.
نیروهای درون مآرب وابسته به عربستان عبارتند از افراد ارتش عربستان ، تعداد قلیلی از امارات ومجموعه ای از اهالی شهرهای شبوه ، حضرموت ، وتعدادی از سایر استانها ی جنوبی یمن وفرماندهانی از طرف حزب اخوان المسلمین ، کمکهای لجستیکی انگلستان وامکانات درمانی گوناگونی که دراختیار انها قرارگرفته است.
هم اکنون اطلاعاتی دردست است که نشان میدهد نیروی هوائی عربستان مراکزی را که نزدیک به اردوگاههای آوارگان جنگی است، بمباران میکند، سازمانهای بین المللی ازاین نگرانند که عربستان به بمباران اردوگاههای اوارگان جنگی دست بزند که اکنون به دشمنان عربستان تبدیل شده اند. روزنامه وال استریت جورنال مینویسد که تهاجماتی هوائی بر علیه نیروی هوائی عربستان انجام گرفته که خود نشاندهنده ضعف ائتلاف نیروهای امریکائی – عربستانی ، میباشد ، همچنین هجوم وبمباران قصر پادشاهی عربستان در شهر ریاض که بتوسط هواپیماهای بدون خلبان (پهپاد) که بتوسط انصار الله انجام گرفت، تجهیزات رادار و ضد هوائی امریکائی نتوانست آنها را ردیابی وساقط کنند و به این ترتیب مانع بمباران کاخ سلطنتی شاهد عربستان گردند واین نشاندهنده ضعف فاحش تجهیزات امریکائی میباشد که در مرزهای عربستان نصب کرده اند.
بنظر میرسد عربستان درمعرض تهاجمات بیشتر یمنیها قراردارد ، زیرا یمنیها نقاط ضعف عربستان را بطور دقیق مطالعه میکنند تا بتوانند درآنها نفوذ کرده ومورد تهاجمات بزرگ خود قراردهند، همچنین اطلاعاتی دردست است که عراقیها به عربستان ابلاغ نموده واصرار ورزیده اند که از دخالت در مناطق میانه عراق وکردستان عراق ودخالت درامورعراق بطور عموم دست بردارد وگرنه انها نیز همچون یمن مناطق گوناگونی را درعربستان بمباران خواهند کرد.
میتوان نتیجه گیری نمود که میان درگیری ومذاکرات هسته ای ایران وعراق وعربستان رابطه وجوددارد . عربستان درمسیر بسیار سختی قراردارد زیرا دوکشور ایران وعراق درنظر دارند جبهه جنگی گسترده ای را برعلیه عربستان به راه بیندازند که عربستان نمیتواند درمقابل ان ایستادگی کند.
اگر عربستان این توانائی را دارد که با کمک امریکا به عملیات ایذائی و تبهکارانه درعراق دست بزند ، عراقیها نیز میتوانند با تایید ایران به عملیات نظامی درعربستان دست بزنند ، و احتمال کمک وپشتیبانی روسیه نیز وجوددارد ، زیرا انها به وضوح میبینند که برعلیه انها نیز اقداماتی در جزیرت العرب درحال انجام است.
ایا جزیرت العرب دچار التهاب خواهد شد؟ ویا اینکه امریکائیها عربستان را وادار خواهند کرد که به جنگ خود دریمن پایان دهد.
درحال حاضر تنها این دواحتمال وجوددارد وراه سومی نیست ، از یکسو گفته میشود که امریکائیها به حوثیها پیشنهاد داده اند تا درمقابل توقف جنگ ، مذاکراتی را برای تشکیل دو دولت یمنی را با آنها اغاز کنند ، دولتی درشمال ودولتی در جنوب، اما از سوی دیگر همین منابع اظهار داشته اند که حوثیها تاکید کرده اند که پیامهائی را ازجانب نیروهای جنوبی وشمالی یمن دریافت کرده اند که انها شدیدا خواستار تشکیل یک دولت یمنی هستند ، درعین حال انها اظهار کرده اند که درحال حاضر انها وارد اینچنین مذاکراتی نخواهند شد ، زیرا درانصورت مورد هجوم وقلع وقمع هردو نیروهای امریکائی و عربستانی واقع خواهند شد.
اهمیت پیروزی بزرگ در جنگ مآرب چیست؟
پیروزی بزرگ درجنگ مآرب به این معنی است که سراسر یمن آزاد ودولت واحد وکامل یمنی تشکیل میگردد.
درنتیجه اینچنین خواهد شد که عربستان واماراتیها از یمن فرارخواهند کرد وامریکائیها نیز به انسوی جبهه مقاومت ، یعنی به شاخ افریقا منتقل خواهند شد.
درمرحله بعد از این جنگ منطقه بسیار گسترده ای شکل خواهد گرفت که از جزیرت العرب واتحاد دویمن ودرامتداد درارتباط با عراق وسوریه ادامه خواهد یافت، درنتیجه یمنی به ظهور خواهد رسید که قوی ترین دولت درمنطقه جزیرت العرب خواهد بود.
باید تاکید ورزید که محور پر قدرت امریکائی در منطقه هدفش این بود تا از این»گاوشیرده» نفتی در جزیرت العرب یعنی عربستان حمایت کند.
هم اکنون امریکائیها حزب الله لبنان را نیز متهم میکنند که انها واحدهای مقاومت حوثییهای یمنی را آموزش داده اند وهمچنان به این آموزشها ادامه میدهند ونیروهای تازه نفسی را به یمن میفرستند ، به این معنی که از نگاه حزب الله لبنان جنگ درلبنان ویمن هدف واحدی را دنبال میکند که درهم شکستن قدرت امریکا وطغیانگری عربستان بمثابه یک ضرورت است.
جنگ ودرگیری درمآرب به کدام سو میرود؟
مذاکرات امریکائیها – حوثیها ، درخفای مطلق ادامه دارد ، امریکائیها اصرار دارند که مآرب به دست حوثیها سقوط نکند ، زیرا به این معنی میباشد که جنگ یمن پایان یافته است.حوثیها خواستارتوقف کامل جنگ درسراسریمن مقابل توقف جنگ خود برعلیه مآرب هستند.
امریکائیها میگویند حوثیها عربستان وامریکائیها را فریب میدهند با این ادعا که اهالی شهر مآرب قیام کرده وبه هر شکل که شده میخواهند عربستان را در مآرب ساقط کنند حتی اگر جنگ هم پایان گرفته شود.
زیرا اهالی مآرب متوجه شده اند که عربستان درنظر دارد بخشهائی از مناطق یمن را تجزیه کرده وبه خود ملحق کند ، اما انها به این سیاست عربستان تن درنمیدهند حتی اگر جنگ مآرب هم پایان یابد، انها خواستار ساقط کردن عربستان در مآرب هستند و اگر لازم باشد خودشان به جنگ با عربستا ن و امریکا ادامه خواهند داد، زیرا سرزمین مآرب از هزاران سال قبل وحتی درحد اقل هزار سال قبل از پیدایش عربستان جزئی ازسرزمین یمامه بوده است، پس چگونه عشایر تاریخی ومتمدن یمن که به تبعیت از یونان، رومیها ، فراعنه واسکندرتن در ندادند ، تن به تبعیت عربستان وامریکا خواهند داد؟
ایا میانجیگریهای امریکا موفق خواهد شد ؟ احتمال متوقف ساختن موقت جنگ وجود دارد ، اما اشغالگری عربستان وامارات برای همیشه در یمن از میان خواهد رفت وراه بازگشتی برای انها دریمن وجود ندارد تا باشد که این درسی بسیار روشن برای کسانی باشد که میکوشند ملتهای دارای تاریخ وتمدن را به زیر سلطه خود دراورند.