تاریخی, سرتیتر

انقلاب اکتبر عدن – محمد جرادات – احمد مزارعی


عدن تجسم عربی انقلاب اکتبر
نوشته : محمد جرادات، نویسنده ومحقق اردنی
مترجم : احمد مزارعی،هفتم فوریه 2021

یکصد سال از «ده روزی که دنیا را لرزاند»میگذرد ، روزی که تاریخ افقی نوین وارمانی جدید برروی بشریتی گشود که برای ان مبارزه کرده بود: رهائی از بهره کشی وظلم . این ارمان براساس تقویم قدیم درماه اکتبر اتفاق افتاد وما این پیروزی را بر اساس تقویم جدید درماه نوامبرجشن میگیریم ، تنها دولت مارکسیستی عربی در یمن دموکراتیک که توانست استعمارگر انگلیسی را اخراج کند اساس پیروزی انقلابش درماه اکتبر به پیروزی رسیده بود واین چه تصادف مبارکی که هردو انقلاب روسیه ویمن هردودراین ماه اتفاق است، پیروزی ، ازادی وارمانی برای فردائی زیبا.
این دنیا وفردای زیبا همان جمهوری دموکراتیک توده ای یمن بود که یکی از شخصیتها ی بسیار فرهیخته ونابغه اردن مرحوم زیادین درباره یمن چنین میگفت :»یمن سنبلی است که مبارزات ما درکشورهای عربی باید پایانش تشکیل کشورهائی مانند ان باشد».
این روزها کمونیستها، نیروهای پیشرو،چپها، ورزمندگان راه ازادی برای اینده روشن وشکوفا در سراسر جهان مبارزه میکنند. دریکصد سالگی انقلاب عظیم سوسیالیستی اکتوبر که مجرای تاریخ را تغییرداد بکوشیم جهانی را بسازیم که غلبه با پرلتاریا وزحمتکشان باشد.
یکصد سال از عمر ان انقلاب شکوهمند وارمان انسانی ان میگذرد، ارمانی که در بیش از یک کشور جهان به بار نشست ، اما این ارمان درعدن ارمانی نمونه ورویایی زیبا بود ، در جنوب یمن ، جنوب جهان اعراب ، گلی سرخ ومدرسه ای با درسهای سخت که عشق دران مدرسه، تنهاعشق همه مبارزان ملت عرب درراه ازادی ورهائی از سلطه استعمار بود. عدن سوسیالیستی ایستگاه وپناهگاه امنی برایشان بود، رفقای «شوروی» درهمه گوشه ها وزوایای ومفاصل کشورودرهمه موسسات واجتماع مردم حضور داشتند وچه خوب زبان عربی را کامل صحبت میکردند.
هنگامی که انقلاب در یمن جنوبی به پیروزی رسید ، پرچم سرخ و داس وچکش وسایر علامتهای کمونیستس ، کارگری ودهقانی درسراسر یمن جنوبی با تمام قدرت حضورداشت وهمه اینها نشان میداد که دنیای تازه ای به ظهور پیوسته است که دشمنی سرسختانه خودرا با امپریالیسم جهانی ودر مقدمه ان امپریالیسم امریکا اشکارا نشان داده است ، امریکا دران زمان درعدن سفارتخانه نداشت.
شعارهائی همچون ، کارگران جهان متحد شوید ، ویا کارگران جهان وای ملل ستمدیده متحد شوید، ویا ملل شرق متحد شوید، ویا ملل فقیر جنوب و…./ اما این عدن سرسختانه قبضه قدرت را دردست وبر پیروزی حتمی خود اطمینان داشت.
ملتهای عرب ، یمن جنوبی را به عنوان نمونه وسرمشقی برای خود میدیدند که استعمارکهنه واشغالگر انگلستان را از کشور خود طرد کرده بود، اشغالگری که همچون کوهی سنگین بر سینه بهشت عدن، حضرموت ، لهج ، ابین ، شبوه ومهره سنگینی میکرد ، اری یمن این اشغالگررا پس از یکصدو بیست وهشت سال وپس از مبارزه ای سرسختانه ، جانکاه وبه غایت شاق ، مقاومتی ازادانه ، با ابهت واعتماد به پیروزی ، شکست داده واز شرش رهائی بافت، مقاومت ومبارزه از کوههای ردفان اغاز گردید، طلوع باشکوه انقلاب در اکتبر 1963، اغاز یافت وهمچون کوههای بلند وسر به فلک کشیده یمن ایستادگی وپایداری نمود تا به پیروزی وازادی دست یافت ودرنهایت دولت مارکسیست یمن جنوبی را اعلام نمود. انقلاب یمن تجربه ای مختلف با تحولات وانقلابات سایر کشورهای عربی داشت، این اولین انقلاب مارکسیستی لنینیستی درجهان عربی بود که همه انها » ارتجاعی ، ودر تبعیت بوده ودر دایره نظام سرمایه داری جهانی بسر میبردند»یمن سوسیالیستی بود واشکارا از سوسیالیسم وبین الملل سوسیالیستی به معنی مارکسیستی وهمچنین از ملیت وقومیت عربی وزحمتکشان نیز دفاع میکرد وحتی این سیاست دولت در سرود ملی کشوری»جمهوری یمن دموکراتیک توده ای»نیز درابیات زیر بیان میشد :
با ایمان وعشق به یمن زندگی کردم
ومسیر من نیر درراه عربیت است
ونبض قلب من جهانی خواهد ماند
با درهم شکستن استعمارگر انگلیسی وبر قراری دولت مستقل یمن جنوبی ، ما اولین دولت عربی مارکسیستی لنینیستی را تجربه کردیم ، این تجربه 23 سال بطول انجامید ، یعنی از سال 1967، تا سال 1990، دراین زمان دوبخش یمن ، یعنی»شمال وجنوب» ان متحدشدند وتجربه دولت مارکسیستی پایان یافت، افول دولت مارکسیستی جنوب همزمان بود با درهم پاشی «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
با تمام تفاصیل ، بدیهی میباشد که گفته شود پیروزی عظیم انقلاب سوسیالیستی اکتبرراه را بسوی تحقق ارمان بزرگ انسانی گشود ، ارمان انسان برای نابود سازی ظلم وبهره کشی ، تجربه زنده اتحاد شوروی سوسیالیستی ، امید حقیقی را برای تمام ملل در جهت برقراری ازادی وغلبه بر قهر ونابودی استعمار وطغیان به یک شعار جهانی تبدیل گردید.
از ابتدای پیدایش یمن جنوبی که 23 سال بطول انجامید سفارت امریکا دریمن وجود نداشت، برعکس ، برعکس سفارت کشور «اتحاد شوروی سوسیالیستی»بمثابه قلعه وکندوی زنبور عسل بود که رفت وامد دران بطور مستمر جریان داشت وبه این میماند که یمن جنوبی جمهوری شانزدهم شوروی بود،یمن برای شوروی بسیار مهم بود نه فقط از نظر ایدئولوژیک، بلکه عدن ازاین نظر نیز مهم بود که به شوروی فرصت میداد تا درانسوی باب المندب نیز کنترل داشته باشد تا بتواند درمناسبات گوناگون برعلیه کشورهای امپریالیستی موضعگیری کند، همه ما بیاد داریم که درجنگ 1973،که میان مصر واسرائیل اتفاق افتاد ، چگونه حکومت مارکسیستی عربی یمن، مانع حرکت کشتیهای کشورهای دشمن اعراب در «باب المندب»گردید (1) ، از این نظر موقعیت «جمهوری یمن دموکراتیک توده ای»از نظر استراتژیکی بسیار مهم وحیاتی بود ونه فقط برای یمن بلکه این موقعیت از نظر منطقه ای وجهانی وحرکت کشتیهای تجاری، اقتصادی ونظامی وهمچنین انتقال نفت وگاز وسایر معادن وغیره نیز بسییار مهم به حساب میامد ، بهمین جهت استعمار انگلیس این بندر را به مدت 125، سال تبدیل یه یکی از مهمترین ودومین بنادردنیا برای خود تبدیل کرده بود.این بندر در ان دوره محل رفت وامد بیش از بیست ویکهزار کشتی درسال بود، موضعگیری یمن دموکراتیک دران دوره یعنی سال 1973، که جنگ مصر با رژیم صهیونیستی اسرائیل درجریان بود ، کمک فراوانی به مصر نمود تا بتواند پیروزیهای چشمگیری را برعلیه اسرائیل نصیب خود نماید، زیرا یمن درگرماگرم جنگ صهیونیستی علیه مصر به مدت بیست روز تنگه باب المندب را برروی کشتیهای دشمن مسدود نمود.
سفارت روسیه دران دوره بمثابه قلعه مستحکمی بود که انواع کمکها ی تضمین شده را دراختیار یمن قرارمیداد تا بتواند از دستاوردهای سوسیالیستی خود دفاع کرده وانرا درداخل یمن تحکیم ببخشد.
در پایان باید گفت اینکه امروز نیز یمن با تمام توان خود برعلیه امپریالیسم امریکا ، رژیم صهیونیستی وکشورهای مرتجع عرب ایستاده است ، نتیجه همان تاریخ پرافتخار گذشته این کشور است که توانستند فرهنگ ظلم ستیزی وعدالتخواهانه انسانی را درکشور خود نهادینه سازند.
زیرنویس مترجم:
باب المندب یمن ،ایران و تاریخ:
(1)درتاریخ معاصر هنگامیکه دکتر محمد مصدق نفت را ملی نمود، اولین کشتی نفتی ایران را برای فروش به ابهای ازاد بین المللی فرستاد ، دران زمان عدن وتنگه باب المندب یمن درکنترل نیروی دریائی انگلیس بود، انها کشتی را توقیف کردند ومانع فروش قانونی نفت ایران دربازار جهانی شدند.جنگ فعلی یمن ادامه جنگ استعماری سابق برعلیه مصدق وهمچنین جنگ امپریالیسم امروز امریکا برعلیه ایران وبرای خفه کردن وبه زیر سلطه دراوردن هردو کشور استقللال طلب یمن وایران است که خوشبختانه با شکست خفت بار امریکا روبرو شده است.
ایران با داشتن تجربه ضد انسانی استعمارگران به فوریت پس از انقلاب شکوهمند بهمن با حوثیهای یمن رابطه برقرار کرده وبرای تکرارنشدن تبهکاریهای امریکا انهارا مسلح نمود، بویژه درسالهای بعدودرگرماگرم جنگ برای اخراج امریکائیها از عراق، هزاران جوان دانشجوی یمنی به سوریه، عراق ، اردوگاههای حزب الله وایران امدند وتکنولوژی ساخت سلاحهای پیشرفت را اموختند که امروز مشت پولادینشان بر فرق امریکا وعربستان فرود میاید.
قبل از اسلام یمن ساتراب نشین ایران ساسانی بود وتجارت دریای سرخ نیز درانحصارایران،،حبشه درانسوی دریای سرخ وزیر سلطه بیزانس ویا روم شرقی بود،دولت دست نشانده حبشه به یمن حمله برده وپادشاه یهودی یمن ، سیف ابن دی یزن را سرنگون وخود بر دریای سرخ تسلط یافت واین ضربه ای بر تجارت ایران ساسانی بود.
انوشیروان یکی از قدرتمند ترین فرماندهان نظامی خودرا بنام وهرز، با هشت کشتی سرباز به یمن فرستاد تا سیف ابن دی یزن را مجددا به قدرت بازگرداند.پس از ورود کشتیهای جنگی ایران به ساحل یمن، وهرز دستورداد که همه کشتیهارا بسوزانند تا کسی فکر فرار ویا باز گشت نکند وتا اخرین نفس جنگیده وحبشه را ازیمن اخراج کنند وچنین شد وسیف ابن دی یزن مجددا خراجگزار ایران گردید.
یمن استقلال خودرا مجددا با کمک ایران بدست اوردوایرانیها دریمن ماندند وبنام «ابناء الاحرار» معروف شدند، اصطلاح «ابناء الاحرار» ویا فرزندان ازادکننده یمن درادامه وارد ادبیات سیاسی واجتماعی یمن وبعضی کشورها عربی دیگر گردید.وتا هم اکنون میتوان درمتون تاریخی وسیاسی مشاهده کرد.شهرک وروستاهائی از بازماندگان «ابناء الاحرار»تا هم اکنون دریمن بنام انها وجود دارد، زنده باد اتحاد ملت یمن وایران بر علیه استعمار.