نقش اتاق فکرهای امپریالیستی و صهیونیستی در گسترش اسلام افراطی – موفق محادین – احمد مزارعی


نقش اتاق فکرهای امپریالیست و صهیونیستی در گسترش اسلام افراطی
نوشته: دکتر موفق محادین
مترجم: احمد مزارعی


آیا درست است که مراجع اساسی اسلام سیاسی همچون مودودی، الندوی، حسن البنا وسید قطب واز مراجع اسلامی معاصر همچون غنوشی (رهبر اسلامی تونس) ، قرضاوی و اردوغان به مرجعیات یهودی باز میگردند:
برنارد لویس در خطابهای سیاسی ، نوح فیلدمان(1) در تشریع سیاسی واشتراوس درفکر؟
نگاهی به تاریخ
برحسب کتاب مورخ انگلیسی مارک کورتیس: (تاریخ محرمانه توطئه انگلستان با اصولگراها :ترجمه : کمال السید ، انتشارات مرکز قومی قاهره) معروف است که اسلام سیاسی اطلسی درغالب خود ازلندن ویا “لندنستان”سرچشمه گرفته اند.
این مورخ از اسناد “ام آی ۶” استفاده کرده ودراینجا اشاره میکند که دو وزارتخانه خارجه ومستعمرات وهمچنین اداره اطلاعات وزارت خارجه، درشرکت هند شرقی بریتانیا واطلاعات آن زیر نظر نخست وزیر سابق یهودی الاصل، دزرائیلی، که از دوستان خانواده روچیلد بود، اداره میشد.
اولین این وزارتخانه ها یعنی وزارت امور خارجه فعالیتهای خودرا از طریق یک دفتر عربی درقاهره ومرکز دیگری بنام “معهد شملان” درمنطقه جبل لبنان بود که ازطریق شعبه ویژه ای دردانشکده ویکتوریا ی سابق دراسکندریه برنامه های خودرا پیش میبردند اما مرکزدوم یعنی وزارت مستعمرات ، برنامه های کار خودرا از طریق دفاتری که درهند ، پاکستان ، بصره ، تهران وبغداد داشتند پیش میبردند.
ملاحظه میشود که تمام کوششهائی که برای “کشف اثارباستانی” انجام میشده است تنها پوششی برای ماموران اداره اطلاعات انگلیس بوده است واین کوششها نزدیکی زیادی با نیروهای اسلامی داشت ودر مناطقی انجام میگرفت که زیر تسلط اداره اطلاعات انگلستان بود، بویژه باید گفت بخش “پاکستان – هند” :
ابو العلی مودودی ، الندوی،همچنین سید قطب که هندی الاصل بود ، سپس ظهورمشکوک مجاهدین درافغانستان وبقیه که درادامه به سوریه ، عراق ، لیبی ومنطقه صحرای سینا و زیر نظر اردوغان اداره میشد،امتداد یافت.
دراینجا ضرورت دارد ازشخصی بسیارمهم نام ببریم، وی بیرکهارت است این شخص باستان شناس وجهانگردی سویسی است که دراصل یهودی بوده اما مسیحی شده است، وی کاشف قصر کرنک از اماکن باستانی درمصر وهمچنین اثار باستانی بترا در اردن است ، این شخص بوسیله اطلاعات انگلستان بکار گرفته شد ودر ادامه وی از مهمترین ماموران انگلیسی برای ارتباط با حرکت وهابیت از طریق شیخ عبد الله لوزانی گردید ، وی مهمترین مصدر اطلاعاتی فکر وهابیت در مصادر اروپائی به حساب میاید به اضافه خاطرات دو افسر دیگر بنامهای همفری و شکسپیرکه دراین رابطه خدمات ارزنده ای به انگلستان ارائه کردند.

مهندسان یهودی واسلام اطلسی
یکم : بزرگترین مهندس خطاب سیاسی برای اسلام سیاسی برنارد لویس است: وی تاریخ نویس یهودی انگلیسی که به امریکا مهاجرت نمود وبه تبلیغ و اشاعه “رستاخیز اسلامی درمقابل فکر ملی گرائی دست زد”بویژه درکتابش بنام “لغت سیاست در اسلام”(ترجمه به عربی: ابراهیم شتا، دار قرطبه مصر) وی بنیانگزار خطاب سیاسی اسلامی موجود درکشورهای عربی میباشد، وی اعراب را تشویق مینمود تا از غرب کافر قطع رابطه کرده و دوری گزینند وبه دنبال فرهنگ وتمدن اسلامی خود باشند.
برنارد لویس همچنین مشوق فرهنگ عثمانی برای ترکها بود ، وی بهمراهی با برژینسکی مستشار امنیت ملی امریکا همکاری کردند تا حلالی اسلامی را به دور روسیه بکشند واجازه ندهند که روسیه موقعیت سابق خود را مجددا بدست اورد . انان همین نظریه را نیزدرمورد گسترش خطر ایران در منطقه دارند.
اما مصداقیت اسلامی برنارد لویس را میتوان در برنامه ای را که برای تکه پاره کردن کشورهای شرق عربی به قبایل وطوایف ومذاهب گوناگونی دردست داشت وکنگره امریکا همزمان با تخریب شوروی برنامه مذکوررا به تصویب رسانید،درست درهمین زمان تهاجم به عراق از طرف نیروهای ناتو وهمکاری ارتجاع منطقه ، صهیونیسم، عثمانی وتکفیریها ،اغاز گردید وسوریه نیز تهدید شد(2)
دوم : مشروعیت سیاسی ، نوح فیلدمان: وی یک یهودی امریکا است که فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد است ودر زمینه تفکر اسلامی رتبه دکتورا از دانشگاه اکسفورد را بدست اورده است.از تالیفات وی کتاب :”سقوط ونهضت دولت اسلامی” میباشد، وی یادداشتی را درسال 2003، منتشر نمود واز دولتمردان در پایتختهای اروپا درخواست نمود تا بر نیروهای اسلامی جدید اعتماد کرده تا انها جانشینان بوروکراتهای قدیمی کشورها ی شرقی عرب گردند ، وی نامهای غنوشی رهبر اخوان المسلمین تونس (وی پس از بهار عربی امریکائی رئیس تونس شد. مترجم)، اردوغان، قرضاوی وخالد ابوالفضل را برای ریاست براین کشورها پیشنهادداد(3)
با این حساب اهمیت فیلدمان درتصورات وی درمورد قوانین اساسی جایگزین است، همچون قانون اساسی طایفه ای که پال برمر تنظیم نموده وانرا با قانون اساسی سابق عراق تعویض نمود ، زیرا این قا نون اساسی با برنامه برنارد لویس که هدفش تقسیم وتجزیه عراق بود انطباق داشت.
باید دانست انچه را که امریکائیها ونوح فیلدمان درعراق انجام دادند ، اکنون میکوشند ان را در سوریه تکرار کنند، همچنین این قانون اساسی طبق الاصل با آن چیزی است که فرانسویها پس ازاشغال سوریه در یکصد سال پیش تقریبا کوشیدند انرا به اجرا دراورند.

فرانسویها دران زمان پس از انکه قانون اساسی سوریه را پاره کرده وازمیان بردند،یک قانون اساسی طایفه ای را بر ملت سوریه تحمیل نمودند،درقانون اساسی اولیه سوریها که خوددرسال 1920،به تصویب رسانده بودند ، درخواست شده بود که حکومت باید درکنترل ملت وامت باشد ودران قانون عوامل ومقررات دینی جایی نداشت ونمیتوانست در امورسیاسی واحکام عمومی دخالتی داشته باشد، درماده دهم ان گفته میشد که حق شهروندی واحد اساسی دولت است واین حق صرفنظر از هرگونه وابستگی دینی ، لغوی وقومی است.
سوم : مهندسی نظریه پرداز لوی اشتراوس: وی یک نظریه پرداز امریکائی است واصلا یهودی آلمانی میباشد که به فلسفه اسلامی بویژه دوره‌های میانی آن اهتمام ورزید، از طرفی وی به عنوان یکی از مهندسین راستگرا وابسته به نو محافظه کاران درامریکا معروف شد.
بطور خلاصه ، پروژه اشتراوس وهدف وی از فلسفه در عصر سرمایه داری، برنامه ای میباشد که در ورای تسلط بر همگان ، به خطابی دینی وفلسفه ای متوسل میشود که ماهیت ان نژاد پرستی نیو لیبرالیستی نوین است که هرگونه اندیشه مساوات طلبی ، صندوقهای رای ، ویا تفکرات جان لاک ، وروسورا درمورد قرارداد اجتماعی انکار میکند ، و استناد وی دراینمورد به تفکر داروینیسم قانون طبیعی براساس قانون جنگل میباشد.
چهارم : ازنامهای دیگری در این رابطه ، شارل بینارد میباشد : وی یهودی امریکائی است که در “انستیتوی راند”به تحقیق میپردازد، مهمترین وظیفه وی این است که به موجی از اسلامگرائی دامن بزند که در راستای سیاستهای اردوغان و راشد غنوشی حرکت کند ، همتا ومشابه وی خانم هیلاری کلینتون است که دردفتر وزارت خارجه امریکا بکار مشغول بود.
درپایان باید گفت که هدف اصلی همه اینها در اداره های گوناگون سازمانهای اطلاعاتی امریکا این است که ساختمانی “پایدار”وکمر بندی مستحکم با تفاسیر گوناگون ارتجاعی در اسیا بنا کنند که مخالف هرگونه نهضت گسترده ضد سرمایه داری باشد.


زیرنویسها از مترجم است :
1 – قبل از اشغال تجاوزکارانه عراق در سال ۲۰۰۲، قانون اساسی عراق اینده بوسیله نوح فیلدمان و…./ نوشته شده بود، درهمان زمان دکتر ادوارد سعید استاد ومحقق فلسطینی محتوای قانون اساسی فیلدمان را مورد انتقاد قرارداد واینکه هدف از این قانون تجزیه کردن عراق ودرادامه همه خاورمیانه میباشد، درنوشته ادوارد سعید به غیر از اسامی افرادی که دراین مقاله موجود است نام دکتر عبد الکریم سروش نیز به عنوان “رهبری صالح”برای ریاست ایران اینده درنظر گرفته شده بود.اکنون نیزعبد الکریم سروش”محترمانه” در رسانه های وابسته به امریکا همچنان میکوشد با چنگ زدن به دامان مولوی شاید دموکراسی امریکا ئی را به ایران بیاورد.
2 – کالن پاول وزیر دفاع امریکا درابتدای اشغال عراق به سوریه سفر کرده وبا بشار اسد ملاقات نمود ووقیحانه از وی خواست “که اکنون ما همسایه یکدیگریم ، وبه نفع سوریه میباشد که درعراق به نیروهای ما بپیوندد”
بشار اسد قول داد که دراینمورد فکر کند وفکر ش به این نتیجه رسید که با کمک افسران ارتش سوریه اردوگاه بزرگی درمنطقه دیر الزوربرپا کنند وبا تربیت نیروهای چریکی بر علیه امریکائیها درعراق وارد جنگ فرسایشی گردند. دراندوره چند جبهه بر علیه امریکائیها گشوده شد: جبهه عراقیهای ساکن ایران زیر نظر زنده یاد قاسم سلیمانی ، جبهه بعثیهای طرفدار صدام که دران دوره از امکانات زیادی برخردار بودند وسوم جبهه منطقه دیر الزور که زیر نظر دولت وارتش سوریه بر علیه امریکائیها وارد جنگ چریکی شدند.
3– یکی از اهداف اصلی امریکا درابتدای اشغال عراق از دامن زدن به گسترش حزب اخوان المسلمین زیر نظر شیخ قرضاوی وهابی وتقویت انها درکشورهای عربستان ،منطقه خلیج فارس ، ترکیه وپاکستان که البته همه اینها سنی بودند ، این بود تا ایران “شیعی” را در منطقه تحریم،محاصره وزندانی کنند ودرادامه به زیر سلطه امریکا دراورند، اما بقولی “شتر درخواب بیند ……../
# دکتر موفق محادین استاد درفلسفه ، رئیس اتحادیه نویسنگان اردن ومعاون اتحادیه نویسندگان اسیا وافریقا وهمچنین رئیس مرکز مطالعات سوسیالیستی اردن میباشد ، از وی مقالاتی به فارسی ترجمه و درمطبوعات ایران به چاپ رسیده است ، ایشان چند بار برای کارهای تحقیقاتی به ایران سفر کرده است.