گوناگون, سرتیتر

حکومت جهانی و جنگ ویروسی – حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

30 دسامبر 2020

تن بی جان فعال ضد واکسن بنیانگذار جنبش « خطر را بیاموزید »

در خانه اش توسط پسر 9 سالۀ او کشف شد

با پی نوشت حمید محوی : حکومت جهانی و جنگ ویروسی

مرکز پژوهش های جهانی سازی

12 دسامبر 2020

تن بی جان فعال ضد واکسن، بنیانگذار جنبش «خطر را بیاموزید» (Learn the Risk) توسط پسر 9 ساله اش کشف شد. گزارش مرگ براندی ووگان Brandy Vaughan روز سه شنبه پخش شد، ولی تاریخ آن تأیید نشده است.

علت مرگ براندی ووگان مشخص نیست. ووگان فعال ضد واکسن و انجمن کالیفرنیائی « Learn the Risk» را بنیانگذاری کرده بود.

او در صفحۀ فیسبوک خودش را به عنوان شناسندۀ صنایع داروسازی که مأموریتش ایجاد جهانی سالم تر است معرفی می کرد. هدف او آموزش و اطلاع رسانی دربارۀ خطرات واقعی دارو و واکسن بود.

وقتی براندی ووگان هنوز …….نکات مطرح شده در این مقاله، نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده بوده و الزاماً بازتاب دهنده عقاید «مجله هفته» نیست و تنها بابت اطلاع رسانی و ایجاد فضای گفتگو سازنده منتشر میشود.