رسانه ها

کادرهای فنی چین در فقرزدایی فعالند

چین از سال 2012 در مجموع 289 هزار و 800 کمیسر خدمات علمی و فنی را برای کمک به فقرزدایی به بیش از 100 هزار دهکده فقیر چین فرستاده تا با ارائه خدمات علمی و فنی و تحریک کارآفرینی در این دهکده ها، نقش محوری و هدایت کننده ایفاء کنند.

جو یو یونگ یکی از این کمیسرها است. او که ریاست افتخاری دانشگاه کشاورزی استان یون نان را بر عهده دارد، درباره تجربیات خود در فقرزدایی گفت: ما دوره های آموزشی مهارتهای تخصصی برگزار کردیم و محل کلاس نیز در میان مزارع بود. همه کارآموزان ما حالا از فقر رهایی یافته اند و 50 درصد آنها هم به کاهش فقر قوم و خویشان و دوستان خود و 10 درصد از میان آنها به فقرزدایی هم روستاییان خود کمک کرده اند.

کادرهای فنی چین در فقرزدایی فعالند

آقای جو که ریاست انجمن علوم و فناوری استان یون نان را بر عهده دارد، به عنوان کمیسر خدمات علمی و فنی فقرزدایی برای مدتی طولانی در دهکده «تانگ شیانگ» شهرستان «لان تسانگ» از توابع شهر «پو ار» استان یون نان مستقر بوده است.

از سال 2012 به این سو، فعالان خدمات علمی و فنی چین در مناطق فقیرنشین کشور 1290 پلتفرم نوآوری و کارآفرینی ایجاد کرده و 289 هزار و 800 از میان آنها به عنوان کمیسر خدمات علمی و فنی برای فقرزدایی به مناطق فقیرنشین کشور اعزام شده اند.

کادرهای فنی چین در فقرزدایی فعالند

به علاوه، با 20 میلیارد یوان سرمایه گذاریهای، 37600 پروژه خدمات علمی و فنی برای فقرزدایی به بهره برداری رسیده و بیش از 50 هزار فناوری پیشرفته برای تحریک توسعه مناطق فقیرنشین کشور به کار گرفته شده است.

رادیو بین المللی چین