رسانه ها

بیانیه حزب کمونيست یونان پیرامون ترور دکتر فخری‌زاده

منبع: شبکه همبستگی

تارنگاشت عدالت

بیانیه حزب کمونيست یونان پیرامون ترور دانشمند و معاون وزیر دفاع ایران

حزب کمونیست یونان ترور دانشمند برجسته و معاون وزیر دفاع ايران، دکتر محسن فخری‌زاده را در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰، در حوالی تهران محکوم می‌کند.

این عمل شنیع اهداف بسیار خطرناکی دارد. این عمل وضعیت هم‌اکنون متشنج در منطقه خلیج را حادتر می‌کند و علیه مردم ایران و دیگر خلق‌های منطقه است

این عمل شنیع اهداف بسیار خطرناکی دارد. این عمل وضعیت هم‌اکنون متشنج در منطقه خلیج را حادتر می‌کند و علیه مردم ایران و دیگر خلق‌های منطقه است.

حزب کمونیست یونان مراتب تسلیت خود را به سفارت ایران و به خانواده او ابراز می‌دارد.

آتن
۱ دسامبر ۲۰۲۰
دفتر مطبوعاتی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یونان