گروهِ جهانیِ ب – مهدی گرایلو


گروهِ جهانیِ ب

مهدی گرایلو

پاره‌هایی از متن:

… پنداره‌ی «گروه ب» و همانندانَش از فرآورده‌های نمادین کارکردِ اسطوره‌ی خودبنیادی‌اَند که لیبرال‌ها را در همه‌ی سالیان زندگیِ مزدورانه‌شان به‌داعیه‌ی یاوه‌ی «پایگاهِ بِخردانِگی» در برابرِ هر پویشِ نقادیِ خِرَدِ ابزاری، بازتولید و بازتوجیه کرده است؛ پُر روشن است که این اسطوره همزادِ ساختاریِ اسطوره‌یافول است که دست‌کم پس از جنگ ویتنام، چپ‌ها بیشتر از راست‌ها در بازنویسیِ آن کوشیده‌اند؛ نکته آنکه اسطوره‌ی افول گرچه سوختِ آغازین خود را از دریافتِ داده‌های اقتصادی و سیاسی‌جغرافیاییِ شرایطِ واقعی سرمایه‌داری جهانی می‌گیرد، اما درست مانند هر اسطوره‌ای پس از به‌کارافتادن و ترازگستریِ برخالیِ خود، دیگر نه به‌پیامدِ درون‌ریزهای ترازِ پیشینِ خود، بلکه برپایه‌ی بروندادهای ترازِ نوینَش کار می‌کند …

… فشار برای کشاندنِ ایران به‌پای برجام‌ افزوده،با این نمایش که جز این آنچه در دیدرس ایران است رفتارهای تندِ یک چموشِ افسارسرخوداست که شبانه و چراغ‌خاموش بدون هماهنگی با بقیه‌ی جهان با هواپیما از تل‌آویو به ریاض می‌رود، چیزهایی درِ گوش میزبان می‌گوید که دیگران نمی‌شنوند و چند ساعت بعد بازمی‌گردد و فردایَش انفجار، یک شگرد لو‌ـ‌رفته‌ی بسترِ اصلیِ سیاستِ امپریالیسم غرب برای خلع‌سلاح کم‌هزینه‌ی قدرت‌هایی‌ست که بله‌قربان‌گوی او نیستند؛ درست همانند این رفتار در پرونده‌ی عراق و لیبی، و حتا در نسبتِ میان دُورِ نخستِ ترورهای هسته‌ای و فشارِ غرب برای آغاز فرایند برجام دیده شده است؛ با همه‌ی سگ‌دو‌زَدَن‌های لیبرال‌ها برای فروختنِ همه‌ی فقرات این پرونده‌ی شوم به سیّاله‌ی قدرت در ایران، آنچه پیشبرد آن را سرانجامْ نافرجام گذاشت، پایمردیِ نیرو و اراده‌ی خودبنیادِ جنبش مقاومت در این قدرت و در سراسر منطقه بود …