گوناگون, سرتیتر

گزینه های ایران بعد از ترور محسن فخری زاده چیست؟ ،- احمد مزارعی

گزینه های ایران بعد از ترور محسن فخری زاده چیست؟

اهداف اسرائیل از این جنایت ودراین شرایط ویژه چه میباشد؟

نوشته : احمد مزارعی، 11/9/1399


درشرایط وموقعیت فعلی، هراقدام انتقامجویانه ای ازطرف ایران بر علیه اسرائیل هدیه گرانبهائی به اسرائیل ، دونالد ترامپ وعربستان سعودی میباشد وموجب خواهد شد تا ترامپ درقدرت بماند واسرائیل نیز یکه تازمیدانهای هرج ومرج درمنطقه گردد.

اسرائیل این اقدام تروریستی خودرا نه از موضع قدرت که از سر ضعف انجام داد ، زیرا با اقدامات گذرای تاکتیکی وعملیات ترور فردی نمیتوان استراتژی دراز مدت محور مقاومت در منطقه را تغییر داد ، محور مقاومت به رهبری ایران یک استراتژی درازمدت دارد که درسالهای گذشته انرا به درستی پیش برده ودچار وقفه نشده است .

اینکه اسرائیل دردستگاههای امنیتی ایران نفوذی گسترده ای پیدا کرده بسیار خطرناک ومیتواند در مقاطعی ضربات سختی بر امنیت داخلی ومنافع منطقه ای ایران وارد کند که ترور اخیر نمونه ای ازان است، اما اینطورکه از اقدام اخیر اسرائیل برمیاید انها میتوانستند حتی یک ویا دوسال پیش نیز به این ترور ویا مشابه ان دست بزنند، اما انتخاب لحظه فعلی درست با اهداف امروز ی اسرائیل ، عربستان وترامپ، منطبق است که برهم زدن «توافقات»ا حتمالی ایران – امریکا یکی ازا ین اهداف است.

ایران توانائی انرا دارد تا در شرایط مناسب ضربه سختی بر اسرائیل وارد کند، انچنانکه با موشکباران کردن پایگاه نظامی امریکائی «عین الاسد» قدرت خودرا نشان داد که البته شرایط انتقام گیری درانروز وامروز بسیار متفاوت است. اما ایران با داشتن مسئولیتهای داخلی ، منطقه ای وبین المللی وروابط گسترده اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی وبین المللی نباید دچار احساسات وتصمیم گیریهای زودگذر ولحظه ای گردد. انتقام گیری ویا ضربه زدن به اسرائیل باید درشرایطی باشد که منطقه را وارد یک جنگ همه گیر نکند، ولی درشرایط فعلی ترامپ، عربستان واسرائیل امادگی انرا دارند تا به یک جنگ گسترده دامن بزنند وعربستان نیز با «گشاده دستی»همه مخارج جنگ را به امریکا میپردازد زیرا چنین جنگی با اهداف فعلی انها منطبق است.

نگاهی به اوضاع دیروز وامروزمنطقه وموقعیت ایران:

چهار سال پیش تقریبا سراسر منطقه بویژه عراق ، سوریه ، لبنان، یمن وفلسطین دربحرانی سخت بسر میبرد که امریکا، ترکیه ، عربستان بوسیله داعش فعال مایشاء بودند واین وضعیت تهدیدی بزرگ برای موقعیت سیاسی وجغرافیائی ایران نیز به حساب میامد.

درعراق ،غرب این کشور یعنی استان انبار درهمسایگی عربستان واردن وشهر بزرگ وتاریخی موصل وشهر فلوجه که تنها پنجاه کیلومتر با بغداد فاصله داشت،دراشغال داعش وبه فرماندهی ارتش امریکا وترکیه قرارداشت ، سراسر کردستان ازجمله شهر نفتی کرکوک نیزنا امن ودرزیر سلطه پیشمرگه های بارزانی وحضور سنگین امریکا واسرائیل قرارداشت.

اما امروزهمه این برنامه ها بعلت مقاومت ملل استقلال طلب منطقه یکی پس از دیگری باشکست روبرو شده است، داعش درعراق تقریبا نابود شده است، بیش از هشتاد درصد سرزمینهای اشغالی سوریه ازاد گردیده است، درلبنان ارامش برقرار ویک معادله استوارو قدرتمندانه میان حزب الله واسرائیل و به نفع محور مقاومت برقراراست، دریمن درچند هفته پیش بزرگترین اردوگاه ائتلاف امریکا – عربستان درنزدیکی شهر مآرب، بدست ارتش یمن سقوط کرد وهم اکنون شهر مهم «مآرب»نیز دراستانه سقوط قراردارد.

ایران چگونه میتواند از شرایط موجود بهره برداری کند؟

یکم اینکه ایران باید تهدید به انتقام خودرا برعلیه تجاوزاخیر رژیم تبهکار اسرائیل مبنی بر ترور یکی از شخصیتهای بزرگ ایران ، همچون «شمشیردموکلس» اماده نگهدارد ودر موقعیت مناسب این ضربه را براسرائیل وارد کند، درگذشته اسرائیل تعداد زیادی از دانشمندان ایران را ترور کرده اما هیچگونه عکس العمل جدی از طرف ایران مشاهده نشده است ، این بی عملی ایران موجب دلسردی واحساس حقارت ملی را ببار اورده ومردم احساس خواری وذلت میکنند،نشان دادن عکس العمل دربرابر جنایات وتبهکاریهای مکرر اسرائیل، حتی از طرف مراکز حقوقی وبین المللی امری مشروع میباشد. نه

دوم . درمورد مذاکره با امریکا ، نخست اینرا باید درنظر گرفت که این کشور اکنون درموقعیت ضعیفی قراردارد ، تجاوزات امریکا در عراق ، سوریه ، افغانستان ولبنان همه با شکست روبروشده ونباید همچون برنامه برجام درگذشته با حقارت ، به همه وعده ووعیدهای فریبکارانه اروپا وامریکا تن درداد.نتیجه سالها مذاکرات «دپلوماسی فریب»با امریکا واروپا به جز فقر ونابسامانی درزندگی مردم نتایجی بدست نداد.(1)

احزاب وشخصیتهای حزبی امریکا ئی با یکدیگر فرق زیادی ندارند وهمه میکوشند منافع بزرگترین مراکزمالی وبانکی امریکا را تامین کرده وسیاستهای استعماری خودرا درسراسر دنیا بویژه خاورمیانه وایران اعمال کنند. لذا دولتمردان ایران نباید فریفته لبخندهای «ملیح ودپلوماتیک» انها شده ومنافع ملی را قربانی کنند.

1 – فقر وفاقه بطور عمده درایران نه درنتیجه این ویا انگونه تحریم امریکا واروپا بلکه به علت فساد ، اختلاس وغارتگری بی حدو حساب مسئولان کشوری است ، به قول دکتر حسین راغفر تحریمها تنها سی درصد بر مردم فشار میاورد وهفتاد درصد بقیه درنتیجه فساد اقتصادی واختلاسهای مسئولان کشوری است .


نکات مطرح شده در این مقاله، نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده بوده و الزاماً بازتاب دهنده عقاید «مجله هفته» نیست و تنها بابت اطلاع رسانی و ایجاد فضای گفتگو سازنده منتشر میشود.