سياسی, سرتیتر

خطاب حزب کمونيست به پوتين: اگر حالا نجنبيد و حقوق مردم را احيا نکنيد، فردا دير است.

در ۲۲ سپتامبر، قبل از جلسه عمومی دومای دولتی گنادی زیوگانف، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه، رئیس فراکسیون حزب کمونیست در دومای دولتی، خطاب به خبرنگاران سخنرانی کرد. «خط قرمز RedLine» متن سخنرانی او را منتشر میکند. سخنان زیوگانف هم زمان بود با هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که با شرکت سران حدود ۱۲۰ کشوراز ۲۲ سپتامبر آغاز شد.

منتشر شده در مجله دانش و مردم