سياسی, سرتیتر

فرمانده سپاه قدس در بغداد به دنبال چیست؟ – الاخبار- احمد مزارعی

بازدید قاآنی رئیس سپاه پاسداران از بغداد:اتش بس ادامه یابد وگرنه….
روزنامه الاخبارلبنان 25 نوامبر 2020
مترجم: احمد مزارعی، ششم اذر 1399


حاکمان دربغداد معتقدند که اوضاع کشور تحمل بحران بیشتررا ندارد(خبرگزاری فرانسه)
اسماعیل قاآنی درحالی بغداد را ترک نمود که ازطرف مقامات عراقی اطمینان یافت که نیروهای اشغالگر امریکائی اماده میشوند تا ازعراق خارج شوند، و»این امری جدی است»این اطمینان دهی مقامات عراقی همراه بود با تاکید قاطعانه گروههای مقاومت واینکه انها به امادگی رزمی خود ادامه میدهند تا اگر حماقتی از طرف ترامپ سرزد به پاسخگوئی بپردازند.
بغداد: بازدید فرمانده «نیروی سپاه قدس»در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از بغداد پایتخت عراق ، نسبت به اوضاع منطقه ووضعیت جهانی وخروج امریکا از منطقه غرب اسیا، دلایل متعددی دارد ومنابع اطلاعاتی عراق در مصاحبه خود با روزنامه » الاخبار» به چند نقطه دراین رابطه دست یافتند:
1 – تهران میکوشد از طرف مسئولان حکومتی دربغداد نسبت به جدی بودن نیت خروج امریکائیها از منطقه غرب اسیا وبطور مشخص افغانستان وعراق اطمینان حاصل کند.(1)
2 – قاآنی همچنین میکوشد ازتحقق امادگی کامل گروههای مقاومت عراقی درصورت بروز حماقتی از طرف دونالد ترامپ قبل از پایان یافتن دوره ریاست جمهوریش، اطمینان حاصل کند، بویژه اینکه درروزهای اخیر،رسانه های امریکا به کرات معلوماتی را منتشر کرده اند مبنی براینکه واشنگتن ویا هم پیمانانش درمنطقه قصد انرا دارنذ تا ضربه ای برایران وارد کنند.
3 – اظهارات مکرر مصطفی کاظمی نخست وزیر نسبت به»نقضهای مکرر» تبادل اتش میان نیروهای اشغالگرامریکائی وگروههای مقاومت که دراخرین بار موجب کشته وزخمی شدن تعدادی از شهروندان گردید ، امری که گروههای مقاومت نیز انرا نکوهش کردند ، درحالی که نیروهای امنیتی از افشای هویت افراد درگیر خودداری کردند.روزنامه اخبار درشماره 4203 حوادث انرا شرح داده است.
مجموعه نظرات فوق در ملاقات قاآنی – کاظمی مورد بحث جدی قرارگرفت با تاکید بر اینکه ایران به عراق وشخص کاظمی کمک خواهد کرد، دوطرف برروی این موضوع تفاهم نمودند که ضرورت دارد تا «دربرقراری وحفظ ارامش موجود کوشش کنند»، بویژه اینکه برای حفظ این موقعیت تا کنون دلایل کافی وجود دارد.براساس منابع نزدیک به کاظمی نخست وزیر عراق ، ایشان «بطور جدی وبا عزم راسخ»با امریکائیها درحال هماهنگی میباشد تا انان نیروهای خودرا از عراق خارج کنند ، همین منابع افزودند که حکومت کاظمی در صدد برگزاری انتخابات زودرس میباشد (ماه جون 2021)، درنتیجه امنیت وارامش باید دراین فاصله زمانی برقرارباشد تا انتخابات در فضائی کاملا مناسب برگزار شود، اضافه براینها مسئولین حکومتی در بغداد میکوشند بی طرفی خودرا میان دو اردوگاه ایران وامریکا حفظ کنند، به این اعتبار که اوضاع اقتصادی بسیاربسیار حساس است ونباید اجازه داد بحران اقتصادی منجر به انفجار اجتماعی گردد.
مقاومت عرا ق این مقوله امریکائیهارا که افرادشان درعراق نظامی نیستند قبول ندارند
درمقابل هیئت ایرانی این درخواست عراقیها رامبنی بر ضرورت حفظ ارامش پذیرفت ، اما به این شرط که امریکائیها نیز به مساله التزام خود مبنی بر خروجشان از عراق پایبند بمانند.موضوع مهمی که قا آنی درحضور میهمانان عراقی خود بویژه نمایندگان گروه مقاومت مطرح نمود ، اینکه: «ماباید به اتش بس وارامش موجود پایبند بمانیم ودرعین حال امادگی کامل داشته باشیم تا در برابر هر حماقتی که از امریکائیها سربزندامادگی کامل داشته باشیم».دراینجا باید به اظهارات رئیس «عصائب اهل الحق»قیس الخزعلی درهنگامی که قاآنی دربغداد حضورداشت اشاره شود : صرف نظر از هرگونه ملاحظاتی «اگر ایران با هرگونه فشار وسختگیریهای امریکائیها روبرو شود مقاومت عراق با درنظر داشت منافع ودیدگاهها ی ملی خود 100% امادگی دارد که باتجاوزات امریکائیها مقابله کند»
ازطرفی یک منبع معتبر در «هیئت هماهنگی گروههای مقاومت عراق» درتحلیل خود از مسافرت قاآنی به عراق وپیامدهایش به نکات زیر اشاره نمود

1 – بازدید جنرال قاآنی از عراق ارتباطی با «تمدید اتش بس»ندارد.
2 – با امریکائیها درمورد خروجشان درشکلی قانع کننده ما بحث خواهیم کرد ، ازجمله گزینه ها خروج نیروهایشان درهنگام اتش بس وموافقت دولت عراق درمورد بقای نیروهائی محدود که تعداد انها ، وظایفشان ومکان اقامتشان بتوسط دولت عراق مشخص شده باشد
(3) – دردرون حکومت عراق یک دودستگی درمورد وضعیت امریکائیها وجوددارد، عده ای موافق خروج انها ازعراق میباشند وعده ای برعکس خواستار بقای انها هستند، چیزی که ما مطلقا انرا قبول نداریم.
4 – حمله اخیر نیروهای مقاومت عراق به پایگا ه «الحریر» امریکائیها دراربیل (اقلیم کردستان) حساب امریکائیها را درهم ریخت ، انها تصور میکردند که بقا یشان درانجا ویا در»پایگاه عین الاسد» درغرب عراق ، امنیت انهارا تامین خواهد کرد.که چنین نشد.
5 – ما باور نداریم که امریکائیها نیروهای غیر نظامی ویا مدنی ویا هر اسم دیگری که ادعا کنند، درعراق دارند، درنتیجه نمیتوانیم وجود سرباز امریکائی را درعراق بپذیریم ، ما همه انهارا نیروهای اشغالگر میشناسیم وبا انها بعنوان متجاوز برخورد خواهیم کرد، ما به تسلط سفارت امریکا بر تصمیم گیریهای سیاسی کشور عراق ویا تسلط شرکتهای امریکائی بر مقدرات اقتصادی را قبول نداریم وبا تمام عزم وقدرت با انها مقابله خواهیم کرد.
6 – ایران هیچگاه نظریه خاصی را بر ما تحمیل نکرده است ودربرابر این موضعگیری خود نیز چیزی از ما نخواسته است ، قضیه اشغالگران امریکائی قضیه ای عراقی میباشد وما ازایران بخاطر این موضعگیری وکمکهای دایمی انها کمال سپاسگزاری را داریم.
این منبع معتبر در»هیئت هماهنگی» درپایان صحبتها یش افزود که ما به اطلاع قاآنی رسانیدیم که به نظرات ایشان احترام میگذاریم ، اما این قضیه برهمگان واجب میشمارد که صرف نظر از همه درگیریهای موجود درمنطقه، نسبت به موضعگیری ملی درعراق پایبند بمانند، همین مصدر سپس درادامه صحبتش چنین می افزاید : هیئت هماهنگی به اقای قاآنی ابلاغ کرد که فشار برایران برای قربانی کردن مقاومت عراق «نتیجه بخش نخواهد بود»لذا بر کسانیکه دروازه های تهران را برای این منظور میکوبند بهتر است دربغداد بمانند وبه فکر»راه حلهائی باشند که همگان را راضی کند».
زیرنویسها از مترجم است:
1 – همزمان با اشغال افغانستان درسال 2000میلادی، امریکا شروع به ساختن پایگاهی نظامی به وسعت بیست کیلومتر دربیست کیلومتر دراستان نیمروز افغانستان درهمسایگی ایران بنا کرد تا درفرصت بعدی ایران رانیز به اشغال دراورد، اما مقاومت درعراق ونقش قدرتمند قاسم سلیمانی در به شکست کشاندن امریکا درعراق، پایگاه استان نیمروز وبال گردنشان شد.