تاریخی, سرتیتر

نگاهی به تاریخ قوم اویغور – اویغورها که بودند و چه شدند

نگاهی به تاریخ قوم اویغور 

اویغورها که بودند و چه شدند 

علی پورصفر (کامران) 

منتشر شده در مجله اینترنتی دانش و مردم

مبارزه با قوم تراشی و تاریخ سازی امپریالیسم و ارتجاع در سین کیانگ چین یک ضرورت است. 


درآمد 

قرنها از آن زمان که نام قوم اویغور در ایران از رواج و تداول افتاده، میگذرد و این نام در کشور ما دستکم از قرون ۸ و ۹ هق تا یک دهه اخیر جز برای برخی مورخان و جغرافیانویسان و پژوهشگران ایرانی شناخته شده نبوده است. ناآشنائی با اسامی اقوام گوناکون ترک چنان دامنهای داشته که در خاطره عمومی ایرانیان از تنوع آن اقوام، جز اسامی ازبک و ترکمان صاین خانی یا ترکمان یخه نام دیگری نقش نبسته است. در طول۳0سال گذشته،….