سرمقاله, سرتیتر

مسکو انگلستان را در کنار رودخانه ولگا و»تورانیسم» ترکیه را درمنطقه قفقاز با شکست روبروساخت…-محمد صادق حسینی- احمد مزارعی

موسکو انگلستان را در کنار رودخانه ولگا و»طورانیسم» ترکیه را درمنطقه قفقاز با شکست روبروساخت…

نوشته: محمد صادق حسینی، روزنامه » البناء»متعلق به ملی گراهای لبنان

مترجم: احمد مزارعی، 28/ابان/1399


درفکرهیچ شخص هشیاری که شروع جنگ قفقاز را دنبال میکند خطورهم نمیکند که درپشت حوادث اخیر منطقه قفقاز دراصل فکر قدیمی انگلستان برای تسلط بر مقدرات ملل قفقاز نهفته است که اکنون با جنگ قره باغ تجدید شده است.

جنگی که ارتش اذربایجان درتاریخ 27/9/2020، برعلیه قره باغ که ساکنان ان ارمنی بودند به راه انداخت وتا تاریخ امضای قرارداد اتش بس اخیر که میان روسیه ، اذربایجان وارمنستان به امضا رسید ،ادامه داشت، این جنگ، جنگی نبود که خلق الساعه اتفاق افتاده باشد ویا درنتیجه عکس العمل اذربایجان درمقابله با شلیک گلوله از طرف نیروهای مرزی قره باغی مثلا اتفاق افتاده باشد، بلکه این جنگی بود درادامه جنگهائی که انگلستان درمناطق جنوب قفقاز ووسط اسیا درگذشته به راه می انداخت ، مناطقی که درحال حاضر به جمهوریهای سابق شوروی سوسیالیستی معروف است ، هدف انگلستان ازراه انداختن جنگهای مذکور به این دلیل بود که از نظرانگلستان این مناطق «محدوده نفوذ روسیه» به حساب میامد. سیاستی که تا هم اکنون انگلستان به همراهی با امریکا وپیمان ناتوانرا نه فقط درمورد روسیه بلکه درمورد ایران نیز اعمال میکنند تا از نفوذ انان درکشورهای خاورمیانه جلوگیری کنند.

برای هشیارانی که علاقمند به اوضاع منطقه میباشند باید گفت که این جنگ بطور تصادفی اتفاق نیفتاده بلکه برای راه انداختن ان برنامه هائی بسیار دقیق از قبل وبه فرماندهی امریکا وانگلستان برنامه ریزی شده بوده است ، قهرمان راه اندازی این جنگ سفیر سابق انگلستان در ترکیه ریچارد مور ((Richard Moorبوده است که از ابتدای سال 2014، وتا پایان سال 2017،درترکیه بسر میبرده است.وی ازدوستان شخصی وبسیار صمیمی ونزدیک اردوغان واکثر جنرالهای ترکیه میباشد واینکه وی زبان ترکی را هم به خوبی صحبت میکند و»وب سایتی» هم تا به امروزدراینترنت به زبان ترکی مدیریت میکند. علیرغم اینکه اقای موردرماه جولای 2020، به مسئولیت ومدیریت تشکیلات اطلاعات خارجی بریتانیا (ام آی سیکس) منسوب گردید ، اما، درتاریخ 2/10/2020،از این شغل خود استعفاداد.وی در دوره ای که به عنوان سفیر درترکیه خدمت میکرد، اما درعین حال افسرنظامی نیزمیبود.

این به این معنی میباشد که پدر «شرعی» این جنگ ، انگلستان بوده که درزیر چترحمایتی امریکا انجام وظیفه میکرده است، درحالی که اردوغان ، جنرالهای ترک ونتنیاهو وافسران ارتش ومراکز اطلاعاتی انها بمثابه ابزاری دردست وی بوده اند.تنها با هدف اجرای طرح نظامی جنگ بر علیه قره باغ وبخشهای دیگری درجنوب ارمنستان.

ارکان اصلی این طرح شامل عملیات وبرنامه های بدین قبیل میگردید : درهم ریختن استقرار جنوب قفقاز وسایر جمهوریهای اسیای میانه وگسترش دادن ان تا مرز های غربی چین با جمهوری قرقیزستان.

برنامه اساسی نیز شامل عملیات زیر میگردید :

یکم – ارتش اذربایجان تهاجمی ناگهانی و برق اسا را اغاز میکند(نوع تهاجمی که – بلیتز کریگ blitzkrieg نامیده میشود وبه معنی جنگ برق اسا در زبان المانی است) جنگی که نباید بیشتر از یک هفته بطول بینجامد وطی ان سراسر قره باغ وجنوب ارمنستان را به اشغال خود درمیاورد، این اقدام براساس طرح برنامه ریزان نظامی امریکائی ، انگلیسی ، اسرائیلی وترکها بوده است، همینها ارتش اذربایجان را با مدرن ترین ومهمترین جنگ افزارها مجهز کردند ، ارتش اذربایجان از نظر تسلیحات وامکانات اطلاعاتی در عالیترین مرتبه خود قرارداشت، انها سپس این ارتش را بوسیله دهها هزار نفر تروریست داعشی واعضای تروریست جبهه نصره متعلق به ترکیه تقویت نمودند ، این تروریستها بوسیله نیروی هوائی از طریق اسمان گرجستان به اذربایجان انتقال دادند ، البته کمکها وامکانات فراوان دیگری نیز دراختیار ارتش اذربایجان قرارداده شد.

دوم – وبرای تکمیل کردن طرح نظامی که درتازیخ 27/9/2020،به اجرا دراورده بودند، یک جنگ نرم افزاری ویا «انقلاب رنگی» موازی با جنگ تهاجمی اذربایجان واینبار درجمهوری قرقیزستان ودر همسایگی چین شمال غربی به راه انداختند. بطوریکه درتاریخ 4/10/2020، (یعنی یک هفته بعد از شروع جنگ اذربایجان) قرقیزستان رامنفجر کردند، دراین روز عملیات خرابکارانه همراه با راه اندازی هرج ومرج درسطح بسیار گسترده ای ، تحت عنوان اعتراض به انتخاباتی که در قرقیزستان انجام گرفته بود، به راه انداختند.بویژه اینکه امریکا درسال 2014، مجبور شد پایگاه نیروی هوائی خودرا درشرق قرقیزستان تخلیه کند، این پایگاه هوائی بمثابه سر پل مهمی بودکه امریکا درچهارچوب سیاست محاصره بر ضد روسیه وچین از نظر استراتژیک ، درقرقیزستان تاسیس کرده بود.

اما مجموعه تمهیداتی که همه تحت عنوان «انقلاب رنگی»فراهم دیده شده بود بتوسط مبارزات مردم وهمچنین افشاگریهای بین المللی با شکست روبروشد وضربه سختی بر توطئه نیروهای استعماری قدیم وجدید انها وارد امد . هدف از همه این برنامه ها ی قدیمی وجدید، ایجاد یک تغییر استراتژیک در معادله نیروها ، در منطقه اسیای میانه بود.

سوم – بر اساس برنامه از پیش تعیین شده هدف فرضی، وپس از موفقیت کامل ارتش اذربایجان وتحقق اهداف نظامی ان، این بود که دراواخر ماه 10/2020 ، کنگره مجلس تعاونی کشورهای ترک زبان ، که دراصل درتاریخ 16/9/2010، در استانبول تاسیس یافته بود مجددا تشکیل گردد ودران کنگره تاسیس «ارتش عظیم طورانی»را علنی نمایند.

واین از نظر عملی وعملیاتی به این معنی بود که اذربایجان درچهارچوب سیاستهای ترکیه واردشده ودرحقیقت بخشی از نیروی تابع «پیمان اطلسی»ویا ناتو گردیده است، وخود این مقدمه ای برای بلعیده شدن دریای خزر وازان پس حرکت بسوی ترکمنستان، وازانجا بسوی اوزبکستان ، تاجیکستان، وقرقیزستان ، انچنان که دربالا توضیح داده شد.نتیجه عملی که دربر داشت ، محاصره روسیه ، ازمرز جنوبی، نه فقط بوسیله نیروهای «ناتو»بلکه بوسیله دهها هزار عناصر تروریستی که بنا بود که جنگ تروریستی را از طرف شمال به داخل سرزمین روسیه منتقل کنند، یعنی از منطقه شمال قفقاز، وازانجا به درون مرزهای چین از طرف شرق از طریق قرقیزستان وسپس از طریق مرز جنوب غربی بسوی داخل مرزهای ایران، بویژه استان اذربایجان غربی وتهدید امنیت ملی در ایران، این اقدامات میتتوانست خلل بزرگی در معادلات استراتژیکی ان منطقه ایجاد کند، بویژه اینکه نباید دراین میان عا مل اسرائیل را ندیده گرفت واقداماتی که میتواند بر علیه امنیت جمهوری اسلامی بکار بگیرد.

چهارم – اما هشیاری وزیرکی رئیس جمهورروسیه وهماهنگی عمیق میان رهبری ایران وروسیه درجهت یافتن راه حلی دپلوماتیک، واقدام درجهت برقراری اتش بس فوری، موفق شد تا برنامه نظامی سیاسی که طبیعتی استراتژیک داشت ونیروهای استعماری برایش طراحی کرده بودندباشکست روبروشد.گام اولیه این حرکت مهندسی شده ، از طرف روسیه وایران،اقدام برای برقراری اتش بس بودکه توانست یک نوع توازن درمیدانهای جنگی ایجاد کند وقبول اتش بس را برای طرفین قابل قبول کند، شروع اتش بس شرایطی را به وجود اورد که بتوان در پناه ان به ابزارهای دپلوماتیکی دست یافت که موجب ارامش واستقرار درکل منطقه قفقاز ، اسیای میانه گردیده وهمچنین خارج ساختن منطقه بطور نهائی از چنبره جنگها ودرگیریهای دامنه دارمسلحانه ، فاجعه بزرگی که باعث میشد همه فرصتها برای ترقی وپیشرفت منطقه نقش براب کند.

باید گفت که شکست ارتش اذربایجان در اشغال سریع کامل ومطلوب درقره باغ وجنوب ارمنستان یکی از عوامل اصلی رسیدن به نتایجی بود که اکنون ما شاهد ان هستیم وشامل نتیجه گیریها واقدامات زیرمیباشد:

الف – موفقیت روسیه بدون دخالت نظامی ویا حتی شلیک یک گلوله ، درنتیجه جلوگیری از شعله ورشدن اتش جنگ وسرایت ان به کشورهای مجاور ، ازجنوب وشرق وکشانده شدن ان به جمهوریهای روسیه (جمهوریهای منطقه ولگا)

ب – اهمیت بسیار مهم ایران دراین پیروزی ، بطوری که مانع ازان شد تا گروههای تروریستی نتوانند به درون مرزهای شمال غربی ایران نفوذ کرده وبه عملیا ت خرابکارانه دست بزنند (بقولی:ایران ازهمان ابتدا گربه را در حجله کشت) . این خطر میتوانست نفوذ اسرائیلیهارا نیز درمرزهای ایران تسهیل کند.

ج – اخراج ترکیه به عنوان عضو پیمان اتلانتیک شمالی وشخص اردوغان که دچار رویای امپراتوری جدید «امپراتوری طورانی» شده است ازمعادلات منطقه قفقاز واسیای میانه ، علیرغم اینکه بعضی رسانه های مختلف این شک وتردید را دامن میزنند که گویا ترکیه نیز دربرقراری اتش بس ویا مراقبت ازان نقش داشته است، چیزی که قطعا نادرست است.

کسانی که وضعیت اتش بس ومنع نفوذ ترکیه وپیمان ناتو را دردراذربایجان وسایر مناطق اسیا ی میانه را دنبال میکنند متوجه هستند که مسئولان ونگاهبانان اصلی اتش بس ، یک گردان از نیروهای ویژه ارتش روسیه میباشد که درمناطق مرزی میان اذربایجان وقره باغ مستقر شده اند ، این گردان روسی بر همه گذرگاههای ونقل انتقالها ی فیمابین سراسر مرزی طرفین به عرض فاصله پنج کیلومتر نظارت کامل دارد که از گذرگاه لاشین وارمنستان ومیان منطقه نخجوان واذربایجان از جنوب ارمنستان میگذرد.

وضعیت فعلی به این شکل است که روسیه امور استراتژیک منطقه وفضای جنوبی ان را دردست خوددارد وتنها در شکل ظاهری خود با دوران حکومت شوروی سوسیالیستی فرقهائی دارد.

باید گفت که همه این پیروزیها به این معنی نیست که توطئه وازمندیهای استعمار غرب ، بویژه انگلستان وامریکا پایان یافته ودیگر باز نخواهد گشت ، تنها میتوان گفت که برعلیه همه این توطئه ها وازمندیها ی استعماری یک مانع اساسی قرارداده شده است.

انطباق عملیاتی اقدامات موجود وحجم هر بازیگر سیاسی این شطرنج دراینده بیشتر روشن خواهد شد.

فضای منطقه قفقاز ، فضائی میباشد که روسیه درجنگ جهانی دوم محدوده انرا تعیین نموده است، وروسیه اجازه نمیدهد تا کسی دراین فضا با وی شریک شود مگر اینکه این شریک با داشتن استقلال کامل وارد مناسباتی استراتژیک باروسیه گردد، تنها درمنطقه ایران است که باداشتن استقلال کم نظیری میتواند شریکی مطمئن واستراتژیک برای روسیه باشد.اما ترکیه این امتیازا را ندارد زیرا این کشورعلیرغم همه تبلیغاتی که درمورد ارمانهای خود مطرح میکند ، اما درحقیقت این کشور بمثابه چنگالهای تیز ناتو عمل میکند ونمیتواند شریکی مورد اطمینان برای منطقه باشد.

۱ دیدگاه

 1. ناظر says

  به نظر می‌رسد عارف از تاکتیک تقسیم مساوی «عیب» خواسته است مطلب آقای مزروعی را بی‌اعتبار کند. یعنی وی در ارتباط با مسأله قره‌ باغ تفاوت ۱۸۰ درجه ای وی با آقای شیری را نمی‌بیند؟

  لایک

 2. عارف says

  یا خدا
  آخه این تحلیله یا داستان پردازی های پوآرویی
  آقای مزارعی و شیری و …. یک جور مقاله مینوسن که انگار تاریخ، تاریخ توطئه و … هستش. دستان پشت پرده و ریسیدن داستانهای بامزه و مهیج، شده کار اغلب نوشته های هفته.
  با تشکر

  لایک

  • لطفاً از کلی گوئی بپرهیزید این روش شما تلاش برای تهمت زدن به این دو فرد نام برده بدون ارائه کمترین دلیل و مدرکی است، ادعای دیگر شما در مورد مجله هفته هم چیزی بجز کلی بافی بدون ارئه حرف حساب و سندی است، این نوع نظر دهی خرابکاری آگاهانه از نوع نظرات شبکه های اجتماعی است. اگر در هر مطلبی داستانسرائی دیدید با افشای آن و منطقی و با ارائه دلایل آنرا به چالش بکشید با احترام مجله هفته.

   لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.