سياسی, سرتیتر

ایا لحظه خروج (سربازان امریکا)ازعراق فرا رسیده است؟ – احمد مزارعی 

روزنامه اخبار چاپ لبنان ، دوشنبه 26، ابان 1399

مترجم: احمد مزارعی

حکومت عراق براین باوراست که این توانائی را دارد تا به تفاهمی با امریکائیها برسد که انها خروج سریع خودرا ازعراق تضمین کنند. (خبرگزاری فرانسه، بغداد)

درپرتو صحبتهائی مبنی بر احتمال اقدام بر جابجائی شدن دولت فعلی امریکا به ریاست دونالد ترامپ، ودر اتخاذ گامهائی حساب نشده درمنطقه ، بنظر میرسد انچنانکه از وکیل وزیر دفاع جدید کریستوفر میلز، که از طرف ترامپ برگزیده شده است ، وی عزم براین دارد که سربازان خودرا از افغانستان وعراق پیش از پایان سال 2020، ازاین دوکشور خارج سازد؟(قبلا این گزارش درروزنامه الاخبار شماره: 4009منتشر شده است).

منابع دولتی عراق در مصاحبه با روزنامه «الاخبار»تاکید ورزیدند که حکومت عراق درارتباط دائم با اداره ترامپ قراردارد، این منبع عراقی اشاره نمود که دونالد ترامپ در صدد است تا نیروهای جنگی خودرا که مشترکا با نیروهای عراقی ، دربعضی پایگاهها ی عراق مستقر میباشند، از عراق خارج کند، این خروج بمثابه جابجا کردن وکاهش دادن تعداد زیادی از نیروهای امریکا ئی درعراق میباشد(گفت وگو براین روال میچرخد که امریکا سه هزار سرباز درعراق باقی میگذارد)،واینکه مکان حضور این سربازان را هم مشخص میکند (دراینمورد نیز صحبت براین است که نیروهای مذکور درپایگاه عین الاسد ، ویا پایگاههای دیگرویا در»اقلیم کردستان» مستقر میگردند)از طرفی حدود وظایف این سربازان را نیز از این پس مشخص میشود. براین اساس میتوان گفت که امریکا نیروهای جنگی خودرا خارج از «بلاد الرافدین»خارج میکند وبنا بر تفاهمات فیمابین دو دولت امریکا وعراق ، تنها مستشاران و نیروهای فنی واموزشی امریکائی باقی میمانند تا حساسیتی برای نیروهای طرفدار تهران درعراق ایجاد نکند.(دراینجا منظوراز نیروهای طرفدار تهران ، نیروهای حشد الشعبی وتعداد دیگری از سازمانهای سیاسی دوستان ایران میباشد.مترجم)

باید گفت که میانجیگریها ئی بین امریکا وگروههای محورمقاومت درعراق باعث گردید تا اوضاع عمومی جبهه داخلی عراق «ارام»گردد.(1)

تا این لحظه طرح روشنی برای این خروج سربازان امریکائی دردست نیست. اما اطلاعاتی که «الاخبار» بدست اورده نشان میدهد که حکومت مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، این توجه عراقیها رامبنی بر خروج امریکائیها ازعراق به اطلاع انها رسانیده است وروزهای محدوداینده»اطلاعات کافی»دراین مورد وابزارها واهرمهائی که این روند را بطور تضمینی تسریع وبه حیطه عمل دراورد روشن خواهد نمود.

درهمین رابطه تحلیلگرانی براین باورند که ترامپ تصمیم داشت از سال 2017، سربازان امریکائی را از عراق خارج کند وباهمین نیت مذاکراتی را باحیدر عبادی نخست وزیر پیشین عراق اغاز نمود ، اما پاسخ درستی دریافت نکرد زیرا نمیخواست یک»پیروزی مجانی» به ایران بدهد، لذا دوباره درسال 2019 مجددا گروه ترامپ طرح خروج سربازان امریکائی از عراق را مطرح کردند، اما با این نیت که «بهای ارزشمندی»دریافت کند.

اما امروز که ترامپ درانتخابات با شکست فاحشی روبرو شده است بنا به گفته طرفداران ایران دربغداد ، ترامپ باید خونبهای گزافی برای تروردوشهید یعنی قاسم سلیمانی وابومهدی المهندس بپردازد، درهمین رابطه بود که نیروهای مقاومت طرفدار ایران درچند ماه گذشته عملیات خودرا بر ضد منافع اشغالگران امریکا ئی درعراق گسترش دادند ، انچنانکه گروه ترامپ مجبور شد درنهایت بوسیله میانجیهای گوناگونی درخواست ارام کردن فعالیتهای ضد امریکائی بوسیله نیروهای مقاومت گرد د ،ازماه سپتامبرگذشته ،جبهه ضد امریکائی درعراق رو به ارامی رفت، قبل ازاین تاریخ تهاجم علیه منافع امریکائیها تقریبا بطورروزانه و با دوهدف انجام میگرفت ازیکطرفه وارد اوردن تلفات انسانی وتدارکاتی به قصد فشار برانها واز یکطرف دادن پیام ، به این معنی که شما باید ازعراق خارج شوید.خلاصه اینکه واشنگتن به این نتیجه رسید که بهتر است ابرومندانه نیروهای خودرا از عراق خارج کند ، به این شکل که : «عملیات نظامی علیه مارا متوقف کنید درمقابل ما نیروهای خودرا باسرغت از عراق خارج خواهیم کرد».امری که از طرف جبهه مقاومت پاسخ مثبت دریافت کرد.

درمقابل حکومت عراق سرسختانه فعالیتهای دپلوماتیک خودرا افزایش خواهد داد ، با این اعتقاد که توانائی انرا دارد تا با امریکائیها به تفاهمی برسد که خروج سریع نیروهایشان را تضمین کنند، بویژه اینکه پارلمان عراق با اکثریت ارای خود درماه جولای سال گذشته تحت عنوان «مذاکرات استراتژیک»،خروج سربازان بیگانه را ازسراسر خاک عراق به تصویب رسانیده واز حکومت عراق خواسته تا بطور جدی درخارج نمودن همه سربازان بیگانه از خاک عراق اقدام نماید.

انقلاب درپنتاگون: تمایل به خارج شدن ازمنطقه غرب اسیا

پس از شکست دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری ،تغییرات بزرگی دروزارت دفاع امریکا اغاز شده است بطوریکه بعضیها اظهار میدارند که انقلابی از ماهها پیش از این برای برکنار کردن بخشی از فرماندهان «پنتاگون»تدارک دیده شده بوده است تا زمینه را برای قدرت گیری بیشترریاست جمهوری فراهم اورند ورئیس جمهور بتواند پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری ، موفق به توجیه بعضی ازسیاستهای مورد علاقه خود گردد.