گوناگون, سرتیتر

به بهانه انتخابات آمريکا؛ کار چپها نه هنوز است تمام – آواره

به بهانه انتخابات آمريکا؛ کار چپها نه هنوز است تمام – آواره

وقتی مارکس در فقر و رنج، خستگی ناپذیرغرق در نوشتن «کاپیتال» بود، نه ضرب آهنگ طبلهای سرخپوستانی را شنید که درغبار تاریخ محو میشدند، نه صفیر شلاقی که بر تن بردگان سیاه می نشست ونه پت پت ماشینهای بخار را.
والا از خود میپرسید چگونه میتوان در آمریکا سه نظام متفاوت تولیدی را همزمان و درکنار هم داشت؟

 در ایران چپ کمتر به تنش در جامعه آمریکا که ریشه هایش در گذار ناهنجارنظامهاست پرداخته وبا امپریالیسم خواندن حاکمیت آمریکا خود را ازکشاکش عینیت و تحلیل، خلاص کرده.به بهانهء انتخابات۲۰۲۰ در این نوشته به معضلات اجتماعی، اقتصادی امروز آمریکا وسه نگرش کور در چپ ایرانی، اشاره دارم. تاکیدم بر نقش چپ در تحولات پیش رو ست:

کارچپ تماشای منفعل ترامپها و بایدنها نیست، کارچپ ساخت دنیایی نو برخرابه های سرمایه داری و نه جنگ سوم جهانی است. آن سه صدای ناهمگون و این سه کور که برلمس عینیت نشسته اند، به ما میگویند راهی بلند را در پیش رو داریم.

 کار چپها نه هنوزاست تمام…و