رسانه ها

خط دفاعی شهر «مآرب»درهم فروریخته شد – احمد مزارعی

خط دفاعی شهر «مآرب»درهم فروریخته شد

اردوگاه استراتژیکی الماس بدست نیروهای صنعاء سقوط کرد

الیمن: رشید الحداد، روزنامه «الاخبار»لبنان، شنبه 24، ابان 1399

(خبر گزاری فرانسه) قبل از سقوط اردوگاه ، جنگ تن به تن شدید ومستقیمی میان نیروهای انصارالله ونیروهای هادی جریان داشت

مترجم: احمد مزارعی


پس از دوهفته جنگ وزدوخوردهای بسیارشدید، نیروهای انصارالله تسلط خودرا بر اردوگاه استراتژیکی الماس مستحکم ساختند، این اردوگاه که بمثابه اخرین ومهمترین خط دفاعی شهر مآرب به حساب میامد ، اکنون درقبضه پولادین انصارالله میباشد، سقوط این اردوگاه راه را برای «کمیته های انقلابی»انصارالله وارتش یمن باز میکند که به اسانی بتوانند وارد شهر مارب شوند، هم اکنون انها دوراه برای ورود به شهرمهم مارب دراختیار دارند ، مسیر صحرای جدعان ویا ازطریق جاده اصلی مرتبط بین صنعاء ومارب.

صنعاء:

در سحرگاه روز گذشته ،اردوگاه استراتژیکی الماس که در غرب شهر مارب قراردارد بدست نیروهای صنعاء سقوط کرد که به معنای این است که بقایای نیروهای وابسته به رئیس جمهورگذشته ، عبد ربه منصور هادی که دراطراف اردوگاه متمرکز شده بودند کاملا منهدم ومتلاشی شدند.

این پیشروی استراتژیک که نیروهای ارتش یمن و»کمیته های توده ای» انقلابی وابسته به انصارالله ، که طی دوهفته گذشته برای این پیروزی به جنگی تعیین کننده با نیروهای هادی به ان دست زدند این فرصت را برای انها فراهم میاورد که از دوراه بسوی شهر مهم مآرب حرکت کنند ، یکم از طریق صحرای جدعان ودیگری از چاده اصلی که مارب را به پایتخت مرتبط میسازد.

پس از سقوط اردوگاه استراتژیکی الماس نیروهای هادی وابسته به عربستان بسوی صحرای جدعان فرارکردند

این پیروزی مهم انصارالله باعث شده است تا مناطق وسیعی شامل بسیاری روستاها وشهرستان رغوان که درنزدیکی اردوگاه الماس قرارداشت بدست نیروهای صنعاء وانصارالله بیفتد ، ازطرف دیگر سران قبایل ان منطقه موفق شدند با امضای توافقنامه هائی با انصار الله مانع جنگ وتخریب روستاها وشهرکهای خود شوند وهم اینکه فرزندانشان که با نیروهای هادی وابسته به عربستان علیه انصارالله میجنگیدند ، اما ن نامه گرفته وبه خانه های خود بازگردند.قبل ازاین هفتصد نفر ازجوانان قبیله جدعان درصفوف نیروهای هادی وابسته به عربستان میجنگیدند ،که پس از گرفتن امان نامه به قبیله وخانه های خود بازگشتند.