پرش به محتوا

نتایج انتخابات اخیرامریکا وپیامدهایش درخاورمیانه – احمد مزارعی

جنگهائی که از سال 2000درخاورمیانه با اشغال افغانستان وسپس عراق بتوسط امریکا شروع شده وتاحدی همچنان ادامه دارد همه بهم ارتباط دارند وهمگی به قصدتسلط واستعمار کامل منطقه انجام گرفته که خوشبختانه همگی باشکست روبرو شده ویا درحال شکست خوردن است ، ترامپ وبایدن نیزرسالتی به جز ادامه همین راه برای خود نمیشناسند.

اکنون «جشن دموکراسی«امریکائی بهمان روشی به پایان رسید که طی نزدیک به یکصدو هفتاد سال گذشته جریان داشته است، باید گفت که دراین انتخابات مهم نیست چه کسانی رای میدهند بلکه مهم انست که شمارش ارا بتوسط چه کسانی ودرخفا انجام میگیرد.

نوشته : احمد مزارعی،بیست ویکم ابانماه 1399

درزمینه سیاست خارجی امریکا ، نباید امیدداشت که فرق چندانی میان ترامپ وبایدن وجود داشته باشد، تنها ممکن است در ظاهر وبسیار سطحی فرقهائی پیش بیاید. روسای جمهور گوناگون امریکا جبرا بایداهداف اصلی واستراتژیکی خودرا درصورت توان به پیش ببرد .برخورد به پرونده های گوناگون بین المللی همان است که بوده ، بدون شک درابن برهه نمیتوان عقب نشینی حتمی امریکا را در بسیاری از پرونده های جهانی ومنطقه ای ندیده گرفت وافول امریکا به مرحله ای بازگشت ناپذیراغازشده است:

امریکا علیرغم داشتن همه گونه امکانات عظیم تسلیحاتی ، تبلیغاتی ومالی خود نتوانست درهیچیک ازجبهه های موجود منطقه،همچون فشارها وتحریمهای همه جانبه وظالمانه جهانی برعلیه ایران ، موفقیتی بدست اورد ،جنگ تجاوزکارانه برعلیه عراق ، راه اندازی جنگ بسیارگسترده تروریستی بر علیه ملت ودولت سوریه ، جنگ گسترده جهانی برعلیه مقاومت ملت یمن با کمک دهها کشوربا هدف تسلط برتنگه با ب المندب ومحاصره دریائی ایران، جنگ سی وسه روزه برعلیه حزب الله لبنان درسال 2006 وبعد ازان راه اندازی دو جنگ گسترده برعلیه مقاومت غزه درزمان «رئیس جمهور مسلمان امریکا اوباما«درخاورمیانه نتوانست موفقیتی بدست بیاورد.

درماندگی وشکست ترامپ درحل وفصل مجموعه مسائل منطقه وعدم موفقیت درپایان دادن به انها،ازجمله مهمترین انها همچون مسئله هسته ای ایران ، جنگ سوریه ودخالت تجاوزکارانه درعراق، «معامله قرن«، دخالت ترکیه وادامه جنگ یمن بوسیله عربستان وامارات،همه اینها بار سنگین ولا ینحلی است که بردوش رئیس جمهور اینده یعنی اقای جو بایدن سنگینی میکند. کاملا روشن است که امریکا درهیچیک از جنگها وتجاوزات نظامی وتروریستی خود موفقیتی نداشته بلکه بر عکس پایداری ومقاومت دراین مناطق عمیق تر وگسترده تر شده است.

درمورد پرونده هسته ای وقدرت نظامی موشکی ایران ، باید گفت که این موضوع وچگونگی تجدیدنظر دران برای امریکائیها بسیار مهم است ، همچنانکه برای ایران نیز به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه ای بسیار مهم است .قرارداد هسته ای ایران از پشتیبانی شورای امنیت وپنج کشور مهم عضو شورای امنیت،برخردار است، کشورهائی که تا هم اکنون از سیاست هسته ای ایران حمایت میکنند وایران به عملی که ناقض قرارداد هسته ای ومقررات ان باشد دست نزده است، قابل توجه است که اروپائیها نیز اخیرا تا حد زیادی از سیاست تبعیت ازامریکا فاصله گرفته ونمیخواهند بازار هشتادملیونی ایران را ازدست بدهند.با وجود همه اینها بعید بنظر میرسد امریکا مجددا به این قرارداد بازگردد ، اما ممکن است به دادن بعضی امتیازات اقتصادی وسیاسی درمنطقه وبه قصد گرفتن امتیازاتی ازایران تن دردهد که این خود موجب تقویت بیشتر ایران درمنطقه شده وباعث خواهد شد که ایران همچنان در صیانت وحفظ حقوق منطقه ای خود پافشاری کند، قدرت موشکی ایران هم که جنبه دفاعی داشته وامریکا نمیتواند دراین زمینه فشاری برایران واردکند.ایران با وجود برخرداری از اتحاد محور مقاومت منطقه وپشتیبانی روسیه وچین ورابطه گسترده ای که اخیرابا کشورهای امریکای لاتین برقرارکرده است میتواند بخوبی وتا حصول نتیجه نهائی دربرابر فشارهای حد اکثری امریکا ایستادگی کند.

جنگ مشترک امریکا وترکیه بر علیه سوریه

امریکا ، ترکیه وکشورهای مرتجع عرب درنظر داشتند با محو استقلال سوریه واستفاده از صدها هزار تروریست، بر کل خاورمیانه تسلط پیدا کرده واز ان پس جبهه جهانی وتروریستی «اسلامی وداعشی«خودرا بسوی عراق ، ایران ،کشورهای اسیای میانه ، به قصد تخریب وتروریسم درمرزهای روسیه وچین بگشایند ، هم اکنون راه زمینی ترکیه بسوی کشورهای عربی وشمال افریقا بوسیله سوریه قفل است واین خود خواب وخیال سیاست ترکیه مبنی بر احیای امپراتوری عثمانی را بر هم زده است واز این پس هیچ امیدی برای نه امریکا ونه ترکیه دراینمورد باقی نمانده است.اقدامات تروریستی وایذائی ترکیه درعراق وسوریه نیزراه به جا ئی نخواهد برد.

مقاومت خارق العاده ملت سوریه به رهبری دکتر بشار اسد وکمکهای قدرتمندانه ایران ،عراق وروسیه به سوریه، امریکا وترکیه را دربن بست قرارداد وامریکای ترامپی را به روزی انداخت که تنها به سرقت حقیرانه بخشی از نفت خاک سوریه انهم بوسیله داعش وتانکر بسنده کند که مسلما مقاومت ملت سوریه چند روز پیش که با کشتن چهار سرباز امریکائی اغاز شد وبزودی گسترده تر شده ونباید شک داشت که هم امریکا وهم ترکیه دیر ویازود مجبور خواهند شد از خاک سوریه خارج شوند.

درمورد اهداف ظالمانه «معامله قرن«

درمورد «معامله قرن» ویا ندیده گرفتن حقوق حقه ملت فلسطین ، دولت امریکا ونمایندگانش همچنان میکوشند با کمک حاکمان مرتجع عرب نه فقط حقوق حقه فلسطینیها را نادیده بگیرند بلکه هدف انها سرکوب هرگونه مقاومت ومبارزه ملل استقلال طلب منطقه با استعمارگران درکشورهای عربی وکل منطقه خاورمیانه میباشد که این سیاست تا کنون با شکست روبروشده است.است ، امریکا درجهت پیشبرد این سیاست استعماری ومتوقف ساختن مقاومت منطقه تا کنون به سه جنگ ، سی وسه روزه در لبنان سال 2006برعلیه حزب الله، ودوجنگ دیگر درغزه بر علیه مقاومت فلسطین دست زده که هرسه با شکست روبرو شده است.درادامه وتحمیل معامله قرن نیزبا مقاومت سرسختانه ملت ودولت موجود فلسطینی روبرو شده است که به معنی بی اعتباری وشکست این برنامه استعماری است.هردو نیروی مقاومت درلبنان ویا درغزه، با برخرداری از قدرت سازماندهی وسلاح موشکی اماده اند تا درصورت ضرورت با موشکهای نقطه زن خودهرنقطه ای را در سراسر سرزمینهای اشغالی مورد هدف قراردهند.

دررابطه با مسائل فوق چگونه جنگ قره باغ نیزبه نفع ایران وروسیه پایان گرفت

استقرارنیروهای امنیتی روسیه درمرزمیان قره باغ واذربایجان توطئه مهندسی شده امریکا وترکیه برای ایجاد یک مرکز تروریستی دراین منطقه رابا شکست رسوا کننده هردو کشور مزبور روبروساخت ،بنا به گفته سخنگوی رسمی دولت روسیه، ترکیه ازهمان روزهای اول درگیری ، بیش از دو هزار تروریست داعشی را وارد اذربایجان کرد تا تحت عنوان بازستاندن قره باغ از ارمنستان ، میدان گسترده تروریستی تازه ای را درمرز میان ایران ، روسیه ومنطقه قفقاز ایجاد کنند وبدینوسیله شکست خودرا درسوریه وعراق دراینجا جبران نمایند.

اکنون با استقرار نیروهای صلح وامنیتی روسیه درمیان مرز دوکشور اذربایجان وارمنستان ، عملیات جاسوسی وتروریستی ترکیه وحتی اسرائیل دراین منطقه متوقف خواهد شد ، درحقیقت این اقدام فوری روسیه همه نقشه های شوم ترکیه وامریکا را برای ایجاد منطقه ای بحرانی نقش براب کرد.ازاهداف دیگر واصلی امریکا مبنی بر ایجاد منطقه ای پراز اشوب وهرج ومرج این نیز بود که میتوانست مسیر لوله های انتقال گاز روسیه به اروپا را که ازاین منطقه میگذرد ،با مشکل روبرو سازد ، قبل ازاین امریکائیها وطرفدارانشان در اروپا تحت این عنوان که دولت روسیه یکی از مخالفان سیاسی خودرا دراروپا از طریق سمی مخصوص به قتل رسانیده در صدد بودند یک درگیری سیاسی به راه بیندازند وبا این تبلیغات دروغین سیاسی انتقال گاز روسیه به اروپارا متوقف کنند که با هشیاری بعضی کشورهای اروپائی از جمله خانم مرکل صدر اعظم المان این توطئه ناکام ماند.

میتوان گفت که با شکستها ی گوناگونی که طی نه سال گذشته بر سیاستهای جنگ طلبانه امریکا، اروپا، ترکیه ، عربستان وامارات وارد امد ودراین مسیر طولانی ، انها موفق نشدند علیرغم گستردگی جنگ وبا صرف بیش از هیجده ملیارد دلار ، بنا به گفته وزیر خارجه سابق قطر وبا بکا رگیری صدها هزار تروریست از سراسر جهان وانتقال انها به سوریه وعراق وهمچنین ارتکاب زشت ترین وضد انسانی ترین جنایتها بر علیه ملل مظلوم سوریه ، عراق ، بویژه اعمال بدترین تحریمهای غیر انسانی بر علیه ایران، اما، با وجود همه اینها نتوانستند مقاومت ملل منطقه ، ودرراس انها ایران را به شکست بکشانند.

این شکستهای پی درپی باعث شد تا بحران درونی امریکا شدت یا فته وسیاستمداران را بجان یکدیگر بیندازد، استعفاهای بیسابقه عالیترین مقامات حکومتی، وجنگ وجدلهای سیاسی واقتصادی گسترش یابد، صدها هزارنفر امریکائی بعلت نبود حد اقل خدمات بهداشتی تلف شوند،اقتصاد علیل ورشد روز افزون بیکاری از طرف دیگر بر مردم فشا رمیاورد، بعلت همین بحرانها وشکستها،امریکا مجبور شد از بسیاری تعهدات خود در عرصه بین الللی سر باز زده وخارج شود ، نژاد پرستی وتحقیر وتوهین رنگین پوستان به اوج خودرسیده وجامعه بیمارامریکارا به سختی دچار تفرقه نموده است و…../

بنظر میرسد دور تازه ای از حیات سیاسی در منطقه خاورمیانه به نفع ایران ومحور مقاومت اغاز خواهد شد که پیامدهای مثبتی درعرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و بین المللی به جا خواهد گذاشت.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: