گوناگون, سرتیتر

نیروهای انصار الله یمن بزرگترین اردوگاه دشمن را محاصره خود دراورده اند -احمد مزارعی

نیروهای انصار الله یمن بزرگترین اردوگاه ائتلاف امریکائی عربستانی واماراتی را به محاصره خود دراورده اند 

نوشته : احمد مزارعی ، شنبه هفدهم ابانماه 1399 

خبرگزاری فرانسه : ارتش انصار الله از سه جهت شهر الماس واردوگاه بزرگ ائتلاف را درمحاصره گرفته اند 

بنظر میرسد با ورود سفیر تازه ایران به یمن معادلات نظامی به ضرر امریکا وعربستان بطور جدی تغییر خواهد کرد 

نیروهای انصارالله دراستانه تسلط خود بر بزرگترین اردوگاه نظامی شهر الماس وابسته به ائتلاف امریکائی قراردارند 

نیروهای عربستان وامارات که با کمک امریکا برعلیه ملت یمن میجنگند ، هم اکنون سه روزاست که با سخت ترین وشدیدترین تهاجمات انصارالله روبرو هستند. 

امریکا درنظر داشت با کمک اعراب مرتجع شاید بتواند برتنگه «باب المندب» دردهانه دریای سرخ تسلط پیدا کند وبا توقیف کردن کشتیهای بازرگانی ونفتی ایران ، میهن مارا به شکست بکشاند. 

امریکائیها وانگلیسها در سالهای 32،که دکتر محمد مصدق نفت را ملی کرد توانستند با کمک شاه خائن ونوکرصفت مصدق را سرنگون کنند، انها یعنی مثلث شوم وتبهکار امریکا ، انگلستاه وشاه فاسد، ابتدا همین تنگه باب المندب را بر کشتیهای ایران بسته ، بویژه اولین محموله نفتی ایران را که بسوی اروپا درحرکت بود درهمین تنگه توقیف کردند واجازه ندادند ایران نفت خودرا دربازار ازاد جهانی بفروش برساند وبدینوسیله مصدق را تحت شدید ترین فشارها ی اقتصادی قراردادند ، اما اکنون استعمارگران ناتوان وایران بطور دائم دوناو موشک انداز را دردهانه تنگه باب المندب برای حفاظت از رفت وامد ازاد ناوگان تجارتی ایران نگه میدارد تا به استعمارگرام «کورباش ودورباش بگویند»