رسانه ها

تجزیه بخش استراتژیک خاک ایران توسط رضا شاه

تجزیه بخش استراتژیک خاک ایران توسط رضا شاه

در زمان نخست وزیری رضا پهلوی اول، موضوع تثبیت مالکیت قره‌سو در مرز ارس پیگیری شد و او به امیر لشکر عبداا…‌خان امیرطهماسبی تاکید کرد که: قره‌سو را از دست ندهید، ولی در سال ۱۳۰۲، نظر او تغییر کرد. وی در نامه‌ای، در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۰۲ به امیر طهماسبی، دستور مختومه شدن پیگیری موضوع مالکیت ایران بر قره‌سو را صادر کرد. ترکیه نیز فورا این منطقه را اشغال کرد. آرارات کوچک از خاک ایران تجزیه شد و خط مرزی جدید ایران و ترکیه ترسیم شد. این بخش از خاک ایران دارای ارزش استراتژیک بسیار بالایی بوده و شامل قله آرارات کوچک و دامنه‌های آن، از دست رفت. نواری استراتژیک به ترکیه واگذار شد و به تغییر ژئوپلتیک منطقه منجر گردید. خط‌کشی‌های مرزی با دهانه ی 3 و نیم کیلومتری و زائده‌ی عجیب و غریب در امتداد ارس ترسیم شد تا ترکیه بتواند وارد خاک نخجوان شود و برای نفوذ در قفقاز با مانع زمینی روبرو نباشد و امروز در جنگ قره باغ همین بخش تجزیه شده از خاک ایران راه را برای توهمات عثمانی و پانترکیستی اردوغان هموار کرده است.

🚫@NowarNosanctions🚫