رسانه ها

چرا شرکت در انتخابات آمریکا از خردمندی به دور است؟ – خسرو صدری

نه اشتباه نکنید. قصد برشمردن جنایات آمریکا درجهان ، که با انتخابات معمولا روی دوش آن ها ردای مشروعیت انداخته می شود را ندارم. آخربحث جنایت و بمباران دیگر به مدد رسانه های این قدرت بزرگ از مد افتاده و خریداری ندارد.
آن چه می خواهم مطرح کنم بسیار ساده تر از این بحث های «فلسفی»(!) است و حتی شما دوستانی که به شرکت در این انتخابات دعوت می کردید نیز آن را متوجه می شوید.
چرا باید در انتخاباتی شرکت کرد که: – «کالین پاول» نئوکان و پینوکیو ازحزب جمهوری خواه، به جوبایدن دمکرات از حزب رقیب رای می دهد؟ جوبایدنی که سال 2002 جزو 70 سناتوری بود که به جرج بوش جمهوری خواه و رئیس کالین پاول، برای حمله به عراق اختیار تام دادند. از این بازی چه فهمیدید که با حرارت به شرکت برله یا علیه بایدن یا ترامپ دعوت می کنید؟
-چرا باید در انتخابات کشوری شرکت کرد که به عنوان مثال زحمتکشانش در این دوره به «اوباما» رای می دهند و در دوره بعدی دست از پا دراز تر جلوی رقیبی با اختلاف 180 درجه دست التماس دراز می کنند؟ کجای این تئاترمسخره مردم سالاری نام دارد؟ اینجا در اروپا لااقل طیفی از احزاب هستند که تاحد زیادی علایق طبقات و اصناف خاصی را نمایندگی می کنند. و مردم مجبورنیستند بین سیاه و سفید یکی را انتخاب کنند.
– چرا باید بجای مبارزه با سیستمی که «برنی سندرز» ها را فقط برای گرم کردن تنورجو بایدن ها لازم دارد، با رای دادن، به چنین تبعیض و اهانتی مهر تایید زد؟
– چرا در حالی که 90درصد اعضای حزب دمکرات مانند «سندرز» از همگانی شدن بیمه حمایت می کنند، به جای او جو بایدن کاندید حزب می شود که اصلا اعتقادی به بیمه همگانی، حتی در حد «اوباما» ندارد؟
-چرا حزب دمکرات راه ترامپ برای خروج از افغانستان را در کنگره بست؟ چه تحلیلی برای صلح طلب تر بودن ترامپ از دمکرات ها دارید؟
– شما آخر جز تکرار طوطی وار راست و دروغ های رسانه های آمریکایی، که برای گرمی بازار، کاندیدهای سرو ته یک کرباس را یا تبلیغ می کنند و یا تکذیب، چه منطقی برای شرکت در این تئاتر می توانید ارائه دهید؟
به آنچه اینجا بیان شد ، صدها «چرا»ی دیگر هم می توان افزود. ولی همین هم بس است ، اگر در خانه کس است.
مطابق نظر سنجی «گالوپ» در ماه فوریه، 59 درصد آمریکایی های مصاحبه شده به درستی انتخابات در کشورشان اطمینان ندارند. کاش هم وطنان «کاسه داغ تر از آش» ما ، قبل از ذوب شدن دردیگ انتخابات «آزاد و دمکراتیک» آمریکا، تماسی هم با این آمریکایی ها می گرفتند.
خسرو صدری