نظری, سرتیتر

استراتژی و سیاست از مارکس تا بین الملل سوم – دانیل بن سعید – هوشنگ سپهر

daniel_bensaid


استراتژی و سیاست از مارکس تا بین الملل سوم

نوشته دانیل بن سعید

ترجمه هوشنگ سپهر


 

دریافت مطلب از اینجا